ทำบุญ

ความมหัศจรรย์แห่งการทำบุญไว้ในกาลก่อนของพระมหากัปปินะ

ความมหัศจรรย์แห่งการ ทำบุญ ไว้ในกาลก่อนของพระมหากัปปินะ

การ ทำบุญ ไว้ในกาลก่อน เป็นมงคล 1 ใน 38 มงคลชีวิต การทำบุญเช่นนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์และมงคลอย่างไร ลองมาหาคำตอบไปด้วยกันกับเรื่องการทำบุญไว้ในกาลก่อนของพระมหากัปปินะ

ในกาลก่อนได้ช่างหูกประมาณพันคนอาศัยอยู่ในบ้านตำบลหนึ่งใกล้กรุงพาราณสี ได้พากันสร้างเสนาสนะถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าประมาณพันองค์ และได้พร้อมเพรียงกันถวายภัตตาหารสมณบริขารอื่นอีกตามสมควร แก่สมณะตลอดพรรษา เวลาออกพรรษาได้พากันถวายจีวรแก่ท่าน

 

ทำบุญ
ภาพจาก https://pixabay.com

 

ครั้นช่างหูกเหล่านั้นสิ้นบุญก็ได้พากันไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พอหมดบุญก็ลงมาเกิดในสกุลกะฏุมพี ซึ่งขณะนั้นมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอุบัติขึ้นบนโลกมีพระนามว่า “กัสสปะ” เมื่อคนเหล่านั้นทั้งหมดเจริญวัยแล้ว ต่างแต่งงานเป็นสามีภรรยาซึ่งกันและกัน ได้รวบรวมทรัพย์สร้างที่อยู่อาศัยถึงพันห้อง ทั้งยังถวายมหาทานแก่ภิกษุสองหมื่นรูป โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ เพื่อฉลองที่อยู่อาศัยที่พวกตนสร้าง ในวันสุดท้ายหัวหน้ากะกุฏพีได้ถวายไตรจีวร ส่วนภรรยาของหัวหน้ากะฏุมพีได้บูชาพระศาสดาด้วยผ้าสาฏกสีดอกอังกาบ นางได้เปล่งเสียงขึ้นว่า “ขอหม่อมฉันจงมีพระนามว่า “อโนชา” (อังกาบ) มีสรีระมีวรรณะเพียงดังดอกอังกาบในสถานที่หม่อมฉันเกิดแล้ว ๆ “

 

ภาพจาก www.pexels.com

 

พระกัสสปพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาว่า “ขอความปรารถนาอย่างนั้นจงสำเร็จ” ดังนี้ คนเหล่านั้นทั้งหมด ได้พากันท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกสลับไปมาตลอดพุทธันดรหนึ่ง จากหลังสิ้นบุญจากเทวโลกแล้วก็มาบังเกิดในกรุงกุกกุฏวดี ได้เป็นพระราชามีพระนามว่า “มหากัปปินะ” นอกนั้น ก็บังเกิดสกุลอำมาตย์ ส่วนภรรยาของหัวหน้ากะกุฏพี เป็นราชธิดาในกรุงสาคละ แคว้นมัททะ มีพระนามว่า “อโนชา” ตามคำอธิษฐาน สตรีนอกนั้นเป็นธิดาอำมาตย์กรุงสาคละ เมื่อเจริญวัยแล้วได้เป็นสามีภรรยาแห่งกันและกัน พระเจ้ามหากัปปินะได้อภิเษกสมรสกับพระนางอโนชาเทวี

ต่อมาพระเจ้ามหากัปปินะได้สดับข่าวจากสำนักพ่อค้าในกรุงสาวัตถีว่า “พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บังเกิดขึ้นในโลกนี้แล้ว” ทรงเกิดปีติโสมนัสทรงบูชาคำของพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นด้วยทรัพย์สามแสน เสด็จออกบวชในสำนักพระบรมศาสดาทันที

 

ภาพจาก https://pixabay.com

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาต้อนรับ จากเมืองสาวัตถีสิ้นหนทางไกล 120 โยชน์ พระเจ้ามหากัปปินะพร้อมทั้งบริวารได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ ถวายบังคับแล้วประทับนั่งสดับอนุปุพพิกถา เจริญวิปัสสนา ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบัน ได้ผนวชเป็นภิกษุทั้ง 1,000 รูป

พระนางอโนชาเทวีสดับข่าวการอุบัติของพระรัตนตรัย พระนางทรงบูชาคำของพ่อค้าด้วยทรัพย์เก้าแสน และเสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสดาพร้อมทั้งบริวาร พระนางสดับอนุปุพพิกถาและสำเร็จเป็นพระโสดาบันในที่สุด ขอทูลบรรพชากะพระบรมศาสดา พระองค์มีพระบัญชาให้พระอุบลวรรณาเถรีจัดการบวชให้ เมื่อบวชแล้วต่างก็พากันตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ไม่ช้าไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ฝ่ายภิกษุเหล่านั้น เมื่อฟังอนุปุพพิกถาที่พระองค์เทศน์ให้แก่พระนางอโนชาเทวีพร้อมทั้งบริวารฟัง เจริญวิปัสสนาตามไป ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดทั้งสิ้น

 

ที่มาอรรถกถา คาถาธรรมบท เรื่อง พระมหากัปปินะ

ภาพwww.pexels.com


บทความน่าสนใจ

ทำไม พระมหาโมคคัลลานะ จึงเป็นผู้มีฤทธิ์มาก

วาระสุดท้ายของพระมหากัสสปะ

ทำไมเทวดาถึงอยากใส่บาตรพระมหากัสสปะ

พระมหากัสสปะ ผู้เลือกเดินบนหนทางสมถะ

โลหะปราสาท สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าแห่งศรัทธา จากมหาอุบาสิกาสู่พระมหากษัตริย์ 2 แผ่นดิน

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.