ตักบาตรทำบุญ
Read More +

ลดหวานมันเค็มเพิ่มผัก-ผลไม้ ทำบุญสร้างสุขภาวะแก่พระสงฆ์

หลักโภชนาการ พระสงฆ์ ตักบาตร
Read More +

คำแนะนำในการเลือกอาหารที่ถูกหลักโภชนาการสำหรับพระสงฆ์

ตักบาตร เมนูสุขภาพ
Read More +

กรมอนามัยชวนทำบุญตักบาตร เมนูสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์

งานบุญเข้าพรรษา
Read More +

งานบุญเข้าพรรษา ตักบาตรบนหลังช้างที่จังหวัดสุรินทร์ งานประเพณีบุญแปลกหนึ่งเดียวในประเทศไทย

ใส่บาตรพระสงฆ์, ตักบาตร, วิสาขบูชา, อาหารใส่บาตร, โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Read More +

เตือนชาวพุทธลดโซเดียมใส่บาตรพระสงฆ์ วันวิสาขบูชา

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.