พระมหาโมคคัลลานะ
Read More +

ทำไม พระมหาโมคคัลลานะ จึงเป็นผู้มีฤทธิ์มาก

พระอัครสาวก
Read More +

พระโกกาลิกะ ผู้ไปสู่ขุมนรกเพราะอาฆาตพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า

บุพกรรม
Read More +

บุพกรรมของพระอรหันต์ สำเร็จมรรคผลแต่หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น

อ่อนน้อมถ่อมตน
Read More +

พระสารีบุตร พระอรหันต์ผู้ อ่อนน้อมถ่อมตน

พระมหาโมคคัลลานะ
Read More +

“พระบุญหนัก แต่บาปหนา” เรื่องราวของ พระมหาโมคคัลลานะ ที่หนีกรรมชั่วของตนไม่พ้น

โจรเผาวัด
Read More +

วิบากกรรมของโจรเผาวัด

พระมหาโมคคัลลานะ
Read More +

เมื่อครั้งพระมหาโมคคัลลานะเกิดเป็นมาร

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.