พระมหาโมคคัลลานะ

ทำไม พระมหาโมคคัลลานะ จึงเป็นผู้มีฤทธิ์มาก

ทำไม พระมหาโมคคัลลานะ จึงเป็นผู้มีฤทธิ์มาก

เชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักพระเถระที่ชื่อว่า “ พระมหาโมคคัลลานะ ” ท่านเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระผู้มีพระภาคเจ้า ทั้งยังได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้มีฤทธิ์มากอีกด้วย ลองมาหาคำตอบไปด้วยกันกับซีเคร็ตว่าทำไมท่านจึงได้รับการยกย่องเช่นนั้น

ก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับความหมายของคำว่า “ฤทธิ์” หรือ “อิทธิ” กันก่อน ฤทธิ์ มีความหมายว่า “ความสำเร็จ” สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้อธิบายว่า พระพุทธศาสนาแบ่งฤทธิ์ออกเป็น 2 ประเภท คือ อามิสฤทธิ์ และ ธรรมฤทธิ์ ฤทธิ์อย่างแรกจะเกิดขึ้นจากวัตถุ ส่วนธรรมฤทธิ์จะเกิดจากการสำเร็จธรรม หรือที่นิยมเรียกกันว่า การบรรลุธรรม ดังนั้นธรรมฤทธิ์นี้จึงเป็นฤทธิ์ของพระอริยบุคคล ตามจริงแล้วผู้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลย่อมสามารถแสดงฤทธิ์ได้ จึงสรุปได้ว่า ฤทธิ์ 2 ประเภทนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้น

 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงฤทธิ์ต่อพระญาติ ภาพ : https://84000.org

 

ในอิทธิกถาได้กล่าวถึงการแสดงฤทธิ์ในแบบต่าง ๆ เช่น การเดินทะลุกำแพง เหาะไปยังพรหมโลก จำแลงเป็นสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น เมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติพระเถระบางรูปจะพบว่า พระเถระบางรูปบรรลุธรรมแล้วจะสามารถมีฤทธิ์ได้ เช่น พระจูฬปันถกเถระ พี่ชายของท่านต่อว่าท่านว่าเป็นผู้โง่เขลาจึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ยาก จนกระทั่งพระพุทธเจ้าทรงทราบว่า ชาติก่อนพระจูฬปันถกเคยเกิดเป็นพระราชา และได้พิจารณาผ้าขาวสะอาด หลังจากพระองค์จึงให้พระจูฬปันถกพิจารณาผ้าขาว ปรากฏว่าพระจูฬปันถกบรรลุธรรมและสามารถแยกร่างออกเป็นหลายคนได้  (สามารถศึกษาเรื่องของพระจูฬปันถกเพิ่มเติมได้ที่ >> พระจูฬปันถกเถระ วิบากกรรมของคนที่ชอบดูถูกผู้อื่น)

ทำไมพระพุทธเจ้าประทานตำแห่นง (เอตทัคคะ) ผู้มีฤทธิ์มากแก่พระมหาโมคคัลลานะ ในโมคคัลลานสูตร กล่าวว่า พระองค์ตรัสต่อพระภิกษุทั้งหลายว่า พระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มาก เพราะได้เจริญอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ วิมังสา) อิทธิบาท 4 นอกจากจะเป็นหลักธรรมที่สอนให้มุ่งไปสู่ความสำเร็จแล้ว ยังช่วยให้ผู้ที่เจริญอิทธิบาท 4 เป็นผู้ที่มีอายุยืนอีกด้วย ดังครั้งที่มารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและทูลขอให้เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่า ผู้ที่เจริญอิทธิบาท 4 อยู่เป็นประจำ ผู้นั้นย่อมอายุยืนและอยู่ต่อได้อีกนาน (สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ >>ถ้าอยากอายุยืนขึ้น ควรทำอย่างไร ? เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องอายุยืนกับพระอานนท์ )

 

อ่านหน้าต่อไป >>> กดหมายเลข 2 ด้านล่าง


 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.