พระมหาโมคคัลลานะ
Read More +

ทำไม พระมหาโมคคัลลานะ จึงเป็นผู้มีฤทธิ์มาก

Read More +

จูฬสุภัททา สตรีผู้ทำให้ครอบครัวของสามีกลายเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ

พาหิยะทารุจีริยะ
Read More +

พาหิยะทารุจีริยะ พระอรหันต์เก๊ผู้บรรลุอรหันตผล

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.