พาหิยะทารุจีริยะ

พาหิยะทารุจีริยะ พระอรหันต์เก๊ผู้บรรลุอรหันตผล

พาหิยะทารุจีริยะ พระอรหันต์เก๊ผู้บรรลุอรหันตผล

พาหิยะทารุจีริยะ จากพ่อค้าเรืออัปปางสู่การเป็นพระอรหันต์หลอกลวงผู้คน แต่ก็ไม่สายเกินไปสำหรับการบรรลุอรหันตผล

มีพ่อค้าคนหนึ่งนามว่า “พาหิยะ” ทำการค้าประสบความสำเร็จทั้ง 7 ครั้ง พอครั้งที่ 8 หมายจะไปค้าขายที่สุวรรณภูมิ เกิดเรืออัปปาง พาหิยะเกาะแผ่นกระดานรอดมาได้จนถึงฝั่ง เสื้อผ้าที่สวมใส่มาหลุดหายไปกับกระแสคลื่น เขาจึงเอาแผ่นไม้จากซากเรือมาผูกติดกันแล้วใช้มันปกปิดร่างกายแทนเสื้อผ้า

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเห็นพาหิยะในชุดที่ทำจากแผ่นไม้ก็คิดว่าเขาเป็นพระอรหันต์ผู้สละทางโลก หากทำบุญกับพาหิยะด้วยอาหารและเครื่องนุ่งห่มคงได้บุญมาก จึงทำบุญกับพาหิยะ และเรียกเขาว่า “พาหิยะทารุจีริยะ” (แปลว่าพาหิยะผู้มีแผ่นไม้เป็นอาภรณ์)

พาหิยะหลงในลาภสักการะก็ไม่บอกความจริงแก่ชนทั้งหลายว่าตนมิใช่พระอรหันต์ ยังหลงเชื่อไปตามคำสรรเสริญของชนทั้งหลาย

วันหนึ่งท้าวมหาพรหมระลึกถึงสหายเก่าครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์ เคยร่วมสร้างบุญกุศลมาด้วยกันคือ พาหิยะ จึงใช้ทิพยญาณเพ่งมองจนทราบว่าตอนนี้พาหิยะหลงผิดคิดว่าตนเป็นพระอรหันต์ทั้งที่ยังไม่ได้อรหันตผล จึงลงจากพรหมโลกมาหาพาหิยะในเวลาค่ำ ท้าวมหาพรหมแจ้งพาหิยะว่าหากจะบรรลุอรหันตผล มีผู้ใดที่ช่วยได้คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งขณะนี้ประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถี

พาหิยะเชื่อท้าวมหาพรหมผู้เป็นสหายเก่าในอดีตชาติ จึงมุ่งเดินทางไปเมืองสาวัตถีโดยมิได้พักผ่อน พอได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระองค์จึงเทศนาเขาว่า

“ในเวลาใดก็ตาม เห็นก็ขอให้รู้ว่าเราเห็น ฟังก็ขอให้รู้ว่าเราฟัง เมื่อทราบก็ขอให้รู้ว่าเราทราบ เมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งก็ขอให้รู้ว่าเราเข้าใจแจ่มแจ้ง หากทำได้เช่นนี้เวลาก็จะไม่ปรากฏแก่ท่าน โลกนี้และโลกหน้าอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ก็จะไม่มี”

พาหิยะได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้า บรรลุอรหันตผลโดยทันที จากพระอรหันต์เก๊ ก็กลายเป็นพระอรหันต์ในที่สุด

 

ที่มา : 84000.org


บทความน่าสนใจ

พระอรหันต์อยู่ไหน?

ชวนเที่ยวไหว้ 5 พระอรหันต์ กิจกรรมนี้ทำได้ทุกเมื่อ

“ พุทธทาส จักไม่ตาย ” ตามรอยพระอรหันต์ พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)

แม่ชีร็อคสตาร์ เผยแผ่ศาสนาด้วยเสียงเพลง

“อย่าละเลยการอบรมเจริญสติ รู้เท่าทันกาย วาจา และใจ” สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรมวันวิสาขบูชา 2561

คัมภีร์พระมาลัย คัมภีร์แห่งมิตรภาพและการสานสัมพันธ์ไทย-วาติกัน

รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชาจากสังเวชนียสถาน

คัมภีร์พระมาลัย คัมภีร์มิตรภาพแห่งการกระชับความสัมพันธ์ไทย-วาติกันและสองศาสนา

ถ้าอยากอายุยืนขึ้น ควรทำอย่างไร ? เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องอายุยืนกับพระอานนท์

การพัฒนาจิต 2 วิธี ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน บทความธรรมะจากพระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ    

สิ่งที่ พระนางพิมพา ทำเพื่อพระพุทธเจ้า…แง่มุมที่ชาวพุทธไม่ค่อยรู้

หนทางพระพุทธเจ้า หนทางของมหาบุรุษ

พร 8 ข้อที่ พระอานนท์ ทูลขอพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าผู้ทลาย ชนชั้นวรรณะ

เรื่องเล่าวันพระพุทธเจ้าลอยถาดลงในแม่น้ำก่อนตรัสรู้ บทความเตือนสติ จากท่าน ว.วชิรเมธี

“คาถาเรียกความผอม….!” สูตรลดความอ้วน จากพระพุทธเจ้า

รู้หรือไม่ 7 สัปดาห์ หลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงทำอะไร

แม่บ้านที่ดี เอาใจสามีอยู่หมัด! หลักธรรมสำหรับภรรยา ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน

นิทานธรรมะชาดก 500 ชาติ เรื่อง เหตุที่พระพุทธเจ้าต้องมีอายุ 80 ปี

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.