สติ

สติ…ต้องทำเองสร้างเอง ธรรมะดี ๆ โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ ได้กล่าวถึงเรื่องของ “สติ” แก่ผู้มาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสุคะโต ไว้ตอนหนึ่งว่า

สติมันจะมีได้ก็ต้องสร้างต้องประกอบ ไม่ใช่อ้อนวอนขอร้องไปซื้อไปหาแห่งหนตำบลใด อยู่กับการกระทำของเรา อยู่ในกายอยู่ในใจ ปลูกขึ้นมาสร้างขึ้นมา ประกอบขึ้นมาให้มันมี ถ้ามีแล้วมันก็ละความชั่ว ทำความดี จิตมันก็บริสุทธิ์ไปเอง นี้คือหลักของความจริง ความจริงมันอยู่ตรงนี้

การละความชั่ว การทำความดี การทำจิตให้บริสุทธิ์ ถ้าทำถูกมันก็ง่าย ความดีก็เกิดขึ้นมาเป็นพวง ๆ ความชั่วก็หมดไปเป็นพวง ๆ เหมือนกัน มันมีสิ่งที่ถูก มันมีสิ่งที่ผิด มันมีสูตร มันมีสูตรสำเร็จ สูตรชีวิตเหมือนกับการได้เรียนได้รู้อะไรมา มีหลักสูตร สูตรคณิตศาสตร์ สูตรยาสมุนไพร สูตรอะไรต่าง ๆ เมื่อรวมกันเข้ามันเป็นต้นไม้ มันเป็นพืช พอเอาเข้ามากินมาสัมผัสกับกายกับธาตุ มันก็กลายเป็นประโยชน์ กลายเป็นหยูกเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บหาย มันเป็นของจริงอยู่เช่นนั้น

สูตรของการบรรลุธรรมนี้ก็เหมือนกัน มีแล้ว มีพร้อมแล้ว พระพุทธองค์ศาสดาของเราเป็นผู้ที่ค้นพบในกายอันกว้างศอกยาววาหนาคืบนี้ มีสัญญา มีจิต มีใจ มีอะไรทุกอย่าง ที่มันจะเป็นตำราที่ทำให้เราได้เรียนได้รู้ โดยเฉพาะสูตรอริยสัจ 4 เป็นสูตรที่คลุมในการศึกษาทั้งหมดของโลกก็ว่าได้ เอาหลักของสติปัฏฐานเป็นหลักของการพัฒนา เป็นหลักของการวิวัฒน์พัฒนาทำอะไรก็สำเร็จ มันมีเหตุ มันมีปัจจัย จะทำอะไร จะแก้อะไรต้องแก้ที่เหตุ ต้องแก้ที่ปัจจัยประกอบที่เหตุ จึงเป็นหลักที่เป็นสัจธรรม

สัจธรรมมีอยู่ 4 อย่าง คือ หลักอริยสัจ 4 เอาไปประกอบกับสิ่งไหนก็ได้ที่เป็นตามภาวะของสิ่งนั้น ๆ เช่น มันร้อน เราก็ต้องดูเหตุที่มันร้อน มันก็ต้องมีเหตุ มันหนาวก็ต้องมีเหตุ มันหิวก็ต้องมีเหตุ มันสุขมันทุกข์มันก็ต้องมีเหตุ มันไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ต้องมีเหตุ มันไม่ร้อนไม่หนาวมันก็ต้องมีเหตุ เหตุอริยสัจ 4 เอาไปแก้ตั้งแต่รากหญ้าจนถึงดอก ถึงผล ถึงมรรคผล นิพพาน เราจึงได้สูตรอันเยี่ยมยอดเป็นมรดกของชีวิตเรา

(สติ)

ที่มา  ทางลัดสู่การบรรลุธรรม โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

Image by TuendeBede from Pixabay

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

ดับความโกรธด้วยการให้อภัย ธรรมะเตือนสติโดย พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ

เจริญมรณสติ วิถีสู่นิพพาน โดย พระไพศาล วิสาโล

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.