พระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ
Read More +

รัฐบาลเตรียมจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Read More +

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นเล่มครั้งแรกในสยามประเทศ

เรียนพุทธศาสนา
Read More +

ยิ่งเรียนพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนา โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

พระไตรปิฎกสากลฉบับภาษาไทย
Read More +

“สำเร็จแล้ว” พระไตรปิฎกสากลฉบับภาษาไทย

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.