เห็นธรรมในธรรม
Read More +

การเห็นธรรมในธรรมเป็นอย่างไร ธรรมะเข้าใจธรรมชาติจาก หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก

วิชาทางโลก
Read More +

ละวิชาทางโลก เพื่อให้ได้พบสุญญตา 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.