Read More +

ชี้เป้า! โรงพยาบาลรักษา “โรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุและเบาหวานขึ้นจอตา”

ตาเสื่อม ดวงตา บำรุงตา
Read More +

แพทย์ชี้ ใครบ้าง ที่เสี่ยง ” ตาเสื่อม ” เร็วกว่าคนอื่น

Read More +

ชวนทำความรู้จัก โรคจอประสาทตาเสื่อม หรือ AMD กันเถอะ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.