เฉลิมฉลองในช่วงเวลาแห่งความสุข สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งคริสต์มาส และส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ ณ โรงแรมสยามเคมปิ นสกี้กรุงเทพฯ

เฉลิมฉลองในช่วงเวลาแห่งความสุข สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งคริสต์มาส

และส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพฯ 

สัมผสั ช่วงเวลามหัศจรรยข์องล็อบบ้ีอนั โอ่โถ่ง ที่ซึ่งได้รับแรงบนั ดาลใจจากดินแดนแห่งฤดูหนาวในยุโรป ตกแต่ง ด้วยต้นคริสต์มาสสูง 10 เมตร รายล้อมดว้ยหมู่บา้นซานตาคลอสในข้วัโลกเหนือขนาดจา ลองอนัแสนน่ารักที่ท าจาก ขนมปังขิง ขบวนรถไฟจ าลองส่งเสียงร้อง ชูชูมองแล้วแสนเพลิดเพลิน ควบคู่ไปกบั บรรยากาศที่สวยงาม พร้อม รายการสร้างความบันเทิงตลอดเทศกาลรวมถึงการแสดงบัลเลต์เดอะ นัท เครกเกอร์ (The Nutcracker) บทเพลง บันเลงจากคีตกวีชาวรัสเซียชื่อดงัอยา่ ง ปิ ออตร์ อิลิช ไชคอฟสกีกล่าวทกัทายและขอพรจากซานตาคลอส และการขับ ร้องประสานเสียงบทเพลงคริสต์มาส ซึ่งจะเป็นมนตส์ ะกดทุกท่านในช่วงเทศกาลน้ี 

วันพุธที่ 1 ธันวาคม รับชมการเปิ ดไฟต้นคริสต์มาส การขับร้องประสานเสียงบทเพลงคริสต์มาส การแสดงบัลเลต์  เดอะ นัท เครกเกอร์ (The Nutcracker)และขอพรจากซานตาคลอส ในบริเวณล็อบบ้ีเวลา 18:30-19:30 น. 

วนั ศุกร์ที่ 24 ธันวาคม รับชมการขับร้องประสานเสียงบทเพลงคริสต์มาส การแสดงบัลเลต์ เดอะ นัท เครกเกอร์ (The  Nutcracker) และขอพรจากซานตาคลอส ในบริเวณล็อบบ้ีเวลา 18:00-19:00 น. 

ทุกสุดสัปดาห์ในเดือนธันวาคม พบกบัการแสดงบลัเลต์เดอะ นทั เครกเกอร์(The Nutcracker) ในบริเวณล็อบบ้ีเวลา 14:45 น. และ 15:45 น. 

ฮไลท์มื้ออาหารพเิศษในเทศกาลแห่งการเฉลมิฉลอง ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพฯ สัมผสั ประสบการณ์การรับประทานอาหารในช่วงเทศกาลแห่งความสุข ณ โรงแรมสยามเคมปินสก้ีกรุงเทพฯ ไม่วา่ จะเป็นการลิ้มลองอาหารไทยสมยัใหม่ระดบั มิชลินสตาร์อาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน

ไปจนถึงม้ืออิ่มอร่อยอยา่ งไม่ จา กดักบั บุฟเฟ่ตส์ ไตล์นานาชาติและน้า ชายามบ่ายอนัแสนหรูหรามีระดบั โรงแรมสยามเคมปินสก้ีกรุงเทพฯ พร้อม มอบประสบการณ์พิเศษใหท้ ่านและครอบครัวอยา่ งเตม็ ที่ 

ห้องอาหารมิชลินสตาร์ สระบัว บาย กิน กิน 

ดื่มด่า ไปกบั บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสิ้นปีที่เตม็ เปี่ยมไปดว้ยมนตเ์สน่ห์และความสุข เชฟเฮนริค อูล-แอนเดอร์เซนและเชฟชยวีร์สุจริตจนั ทร์หวัหนา้พ่อครัวอาวุโสห้องอาหารสระบวั บายกิน กิน ขอเรียนเชิญทุก ท่านเปิดประสบการณ์ในการรับประทานอาหารไทยสไตล์โมเดิร์น ทุกเมนูไดถู้กรังสรรคข์้ึนอยา่ งประณีต โดยไดร้ับ แรงบันดาลใจในการปรุงอาหารมาจากวัตถุดิบในฤดูหนาวและเต็มเปี่ ยมไปด้วยเรื่องราวของเชฟนกัคิดคน้ ท้งัสอง ท่านน้ีและอีกสิ่งหน่ึงที่ขาดไปไม่ได้เชฟยงัไดส้อดแทรกไอเดียของการเฉลิมฉลองลงไปในทุกเมนูทา ให้อาหารม้ือ พิเศษเหล่าน้ียงิ่ น่าจดจา และสร้างความประทบัใจแก่ทุกท่านอยา่ งไม่รู้ลืม

ม้ืออาหารพิเศษเริ่มตน้ ดว้ยสตรีทฟู้ดขนาดพอดีคา ที่ปรุงแต่งและนา เสนอไดอ้ยา่ งมีเอกลกัษณ์ตามดว้ยเมนูที่จะทา ให้ ท่านเซอร์ไพร์สตลอดม้ืออาหารและแตกต่างกนัไปในแต่ละม้ือแห่งการเฉลิมฉลอง เมนูไฮไลท์อาทิแซลมอนวาซาบิ แกงเหลืองปูตม้ข่าทรัฟเฟิลและเห็ดมอเรลขา้วอบหมูสามช้นั ตุ๊กตาหิมะหรือเครปสยาม 

คริสต์มาส อีฟ (Christmas Eve) ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ส าหรับม้ือค่า 8 คอร์ส ราคา 4,800++ บาทต่อท่าน สา หรับม้ือค่า 8 คอร์ส พร้อมแชมเปญ 1 แกว้ตอ้นรับและไวน์แพริ่ง ราคา 7,500++บาท ต่อท่าน 

วันคริสต์มาส (Christmas Day) ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 สา หรับม้ือกลางวนั 6 คอร์ส ราคา 3,000++ บาทต่อ ท่าน สา หรับม้ือค่า 6 คอร์ส พร้อมไวน์แพริ่ง ราคา 5,000++บาท ต่อท่าน 

วันขึ้นปี ใหม่ (New Year’s Eve) ในวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 ส าหรับม้ือค่า 10 คอร์ส พร้อมแชมเปญ 1 แก้ว สา หรับการเคาทด์ าวน์ฉลองปีใหม่ราคา 5,200++ บาทต่อท่าน สา หรับม้ือค่า 10 คอร์ส พร้อมไวน์แพริ่งและแชมเปญ 1 แกว้สา หรับการเคาทด์ าวน์ฉลองปีใหม่ราคา 8,250++ บาทต่อท่าน 

นวันปี ใหม่ (New Year’s Day) ในวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 ส าหรับม้ือกลางวนั 6 คอร์ส ราคา 2,800++ บาทต่อ ท่าน 

อลาตี้ (ALATi) ห้องอาหารเมดิเตอร์เนียน 

ร่วมสังสรรค์และเฉลิมฉลองกบัคนที่ท่านรักในช่วงเทศกาลแห่งความสุขอนัแสนอบอุ่นดว้ยบุฟเฟต์ม้ืออร่อยแสน ตระการตาที่ห้องอาหารอลาต้ีงานเล้ียงสังสรรคน์ ้ีเริ่มตน้ ดว้ย ชุดซีฟู้ด ออน ไอซ์เพื่อเป็นการตอ้ นรับ ประกอบดว้ย หอยนางรม ลา ฟริอองดิส (La Friandise)จากฝรั่งเศส กุง้ล็อบสเตอร์จากมหาสมุทรแอตแลนติก ขาปูหิมะจากฮอก ไกโด กุง้และหอยแมลงภู่ ซุปล็อบสเตอร์บิสกส์ ุดคลาสสิกท็อปดว้ยวปิครีมเสิร์ฟตรงถึงโตะ๊ สลดั อาหารเรียกน้า ย่อย ชีสช้นั ดีและชาร์กูเตอรีรวมถึงสเตยช์ นั ที่ให้บริการไก่งวงอบและแฮมหมูเคลือบน้า ผ้ึง เมนูตามธรรมเนียมของวนั คริสต์มาส ปลาแซลมอนท้งัตวัอบสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน อาหารปรุงสดใหม่สั่งได้อย่างไม่จา กดั อาทิเน้ือวากิว ซี่โครงแกะจากนิวซีแลนด์ขาเป็ดกงฟีฟัวกราส์หอยเชลล์นอกจากน้ียงัมีพาสตา้โฮมเมดพร้อมรากูต์ไก่งวงและ เห็ดทรัฟเฟิลด าปรุงสดใหม่ให้บริการถึงที่โต๊ะของท่าน ปิดท้ายความอิ่มอร่อยด้วยขนมที่เป็นไฮไลท์ของวนั คริสตม์ าส ยงิ่ จะทา ใหค้่า คืนพิเศษน้ีน่าประทบัใจไปอีกขั้น

บุฟเฟต์มื้อค ่าวันคริสต์มาสอีฟ (Christmas Eve Dinner) ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ราคา 4,000++ บาทต่อ ท่าน พร้อมน้า ดื่ม (เด็กอายุ6-12 ปี ครึ่ งราคา) 

บุฟเฟต์มื้อกลางวันในวันคริสต์มาส (Christmas Day Family Lunch) ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ราคา  4,000++ บาทต่อท่าน พร้อมน้า ดื่ม (เด็กอายุ6-12 ปี ครึ่ งราคา) 

แพ็คเกจเครื่องดื่ม แพ็คเกจไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์น้า อดัลม และน้า ผลไม้อยา่ งไม่จา กดั ราคา 1,750++ บาทต่อท่าน และแพ็คเกจแชมเปญ หลุยส์ โรเดอเรอร์(Louis Roederer)ไวน์แดง ไวน์ขาวเบียร์น้า อดัลม และน้า ผลไม้อยา่ งไม่ จา กดั 3,500++ บาทต่อท่าน 

นอกจากน้ีต้อนรับการกลับมาของ ซันเดย์ บรันซ์ที่ห้องอาหารอลาต้ีอนั เลื่องชื่อ ด้วยเมนูอาหารนานาชาติและเมดิ เตอร์เรเนียนรสชาติเยี่ยม ซึ่ งได้รับแรงบันดาลใจจากสูตรอาหารด้ังเดิม วตัถุดิบสดใหม่ความรู้และเทคนิคการ ทา อาหารร่วมสมยัจากประเทศต่างๆ ที่รายลอ้ มทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เช่น อิตาลีสเปน ฝรั่งเศส และตุรกีดื่มด่า กบั อาหารหลากชนิดอย่างเอร็ดอร่อยและไม่จา กดั ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและส่งทา้ยปีเก่าตอ้ นรับปีใหม่ ทุกวัน อาทิตย์ในเดือนธันวาคม 2564 และวันอาทิตย์แรกของเดือนมกราคม 2565 

เฟสทีฟ ซันเดย์ บรันซ์ (Festive Sunday Brunch) ให้บริการทุกวันอาทิตย์ในวันที่ 5, 12, 19 และ 26 ธันวาคม 2564  และ 2 มกราคม 2565 ราคา 3,200++ บาทต่อท่าน พร้อมน้า ดื่ม น้า อดัลม ชาและกาแฟ (เด็กอายุ 6-12 ปี ครึ่ งราคา) 

แพ็คเกจเครื่องดื่ม แพ็คเกจไวน์และค็อกเทลพรีเมียมอยา่ งไม่จา กดั ราคา 1,400++ บาทต่อท่าน และแพ็คเกจแชมเปญ  หลุยส์ โรเดอเรอร์(Louis Roederer)ไวน์และค็อกเทลอยา่ งไม่จา กดั ราคา 2,600++ บาทต่อท่าน 

วันขึ้นปี ใหม่ (New Year’s Eve) ในวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 ราคา 1,000 บาท++ ต่อท่าน สา หรับค่าบริการข้นั ต่า  ในการเขาใช้บริการและสั่งอาหารในเมนูอลาคาร์ท พร้อมสปาร์คกลิ้งไวน์1 แกว้สา หรับการเคาทด์ าวน์ฉลองปีใหม่ 

หนุมาน บาร์(Hanuman Bar) และล็อบบี้ เลาจน์(Lobby Lounge) 

พบกบั เฟสทีฟ อาฟเตอร์นูน ทีที่ได้รับการจดัเตรียมอยา่ งประณีตโดยหวัหนา้พ่อครัวบริหารเบเกอรีเชฟแฟรงค์อิส เทล ซ่ึง รับรองวา่ ท่านและทุกคนในครอบครัวจะตอ้งประทบั ใจ อาฟเตอร์นูน ที มีให้เลือกในรูปแบบเซ็ตและแบบ รับประทานได้อย่างไม่จา กดั สไตล์บุฟเฟต์ตกแต่งอย่างงดงาม ท้งัสองรูปแบบเหมาะแก่การถ่ายภาพและแชร์ใน อินสตาแกรมอยา่ งยิ่งความอร่อยเริ่มตน้ ที่สโคนอบสดใหม่หอมกรุ่น เสิร์ฟพร้อมกบัคร็อตเตด ครีม (clotted cream)

และแยมโฮมเมด ตามด้วยแซนวิช ขนมอบและขนมหวานที่ได้รับความนิยมในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ทุกวันพุธถึง วันอาทิตย์รับฟังและรับชมมาดามหวังขบักล่อมทุกท่านด้วยเสียงพิณบรรเลงอยา่ งไพเราะ และทุกสุดสัปดาห์พบกบั การแสดงบัลเลต์ เดอะ นัท เครกเกอร์ (The Nutcracker) ที่ไดร้ับความนิยมอยา่ งยงิ่ ในเทศกาลน้ี 

เซ็ตเฟสทีฟอาฟเตอร์นูน ทีให้บริการวันจันทร์ถึง วันศุกร์(Weekday Festive Afternoon Tea Set)ราคา 990++ บาทต่อชุด พร้อมชาหรือกาแฟ 1 ที่ 

บุฟเฟต์เฟสทีฟอาฟเตอร์นูน ทีให้บริการวันเสาร์และวันอาทิตย์(Weekend Festive Afternoon Tea Buffet)ราคา  1,599++ บาทต่อท่าน พร้อมชาหรือกาแฟอย่างไม่จา กดั (เด็กอายุ 6-12 ปี ครึ่ งราคา) พร้อมรับชมการแสดงบัลเลต์  เดอะ นัท เครกเกอร์ (The Nutcracker) เวลา 14:45 และ 15:45 น. 

อาฟเตอร์นูน ทีท้งัสองรูปแบบ มีใหบ้ ริการตามวนั ที่ระบุต้งัแต่เวลา 14:00 – 17:00 น. ตลอดเดือนธนัวาคมน้ี 

ห้องอาหาร ดิ แอดดิชั่น (The Addition)  

เฉลิมฉลองกบัครอบครัวดว้ยม้ืออาหารกลางวันสุดพิเศษ พร้อมพบกบั ซานตาคลอสจากข้วัโลกเหนือที่มาเยี่ยมเยียน  ใหค้วามสนุกสนานสา หรับเด็กๆ ทา ใหเ้ป็นม้ืออาหารสุดพิเศษและแสนอิ่มเอมกนั ท้งัครอบครัว เด็กไม่ควรพลาด รับ ของขวัญเซอร์ไพร์สจากซานตาคลอสก่อนกลบั บา้น บุฟเฟต์ม้ือกลางวันส าหรับครอบครัว ประกอบด้วย ซีฟู้ด ออน  ไอซ์อาหารญี่ปุ่ น ไก่งวงแฮมหมูเคลือบน้า ผ้งึ ชีสและโคลด์คัท ขนมตามเทศกาลคริสต์มาส ไอศครีมและอีกมากมาย 

บุฟเฟต์มื้อกลางวันพิเศษส าหรับครอบครัวในช่วงเทศกาลคริสต์มาส (Christmas Family Lunch) ให้บริการในวัน เสาร์ที่ 11, 18 ธันวาคม 2564 และ วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ส าหรับผูใ้หญ่ราคา 1,800++ บาทต่อท่าน พร้อมน้า  ดื่ม ส าหรับเด็ก 4-12 ปีราคา 950++ บาทต่อท่าน ส าหรับเด็ก 1-3 ปีราคา 525++ บาทต่อท่าน 

ตอ้ นรับปีใหม่ ดว้ยอาหารเช้าคุณภาพระดบั พรีเมียมและอิ่มอร่อยได้อย่างไม่จา กดั ต้งัแต่เช้าตรู่ 7:00 น. จนถึงบ่าย 13:00 น. ใชเ้วลาอยา่ งไม่ตอ้งเร่งรีบกบัครอบครัวและคนที่ท่านรัก 

อาหารเช้ าต้อนรับปี ใหม่ (New Year’s Day Longest Breakfast) ให้บริการในวันเสาร์ที่ 1 มกราคา 2565 ราคา 1,550++ บาทต่อท่าน (เด็กอายุ 6-12 ปี ครึ่ งราคา)  

*ราคาอาหารและเครื่องดื่มในทุกแพ็คเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการ 10% ขอ้มูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

Posted in Uncategorized
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.