สธ. หนุนประชาชน ฝึกวินัยล้างมือ

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า การล้างมือ เป็นวิธีการป้องกันโรคที่ดีที่สุดและทำได้ง่ายที่สุด โดยเฉพาะโรคทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจ

ผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า การล้างมืออย่างถูกวิธีเพียง 15 วินาที สามารถลดเชื้อโรคได้ถึงร้อยละ 90 กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนล้างมือด้วยน้ำสะอาดและฟอกสบู่ เพื่อลดการป่วยจากโรคติดเชื้อ ให้ยึดหลัก “ 2 ก่อน 5 หลัง” การล้าง 2 ก่อน ได้แก่ ล้างก่อนรับประทานอาหาร และก่อนเตรียมหรือปรุงอาหาร   ส่วนล้าง 5 หลัง ได้แก่ 1.ล้างภายหลังจากเข้าห้องน้ำห้องส้วม 2.หลังหยิบจับ สัมผัสสิ่งสกปรก เช่นถังขยะ สิ่งของที่เป็นพิษเช่นยาฆ่าแมลง 3.หลังเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล 4.หลังสัมผัสสัตว์เลี้ยง และ5.หลังจากกลับจากนอกบ้าน เช่นกลับจากโรงเรียน ที่ทำงาน

ทางด้านนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันล้างมือโลก (15 ตุลาคม) ปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ให้ประชาชนไทยทุกคนหันมาใส่ใจล้างมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้ง และให้กรมอนามัยส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ เช่นโรงพยาบาล โรงเรียน วัด หน่วยงานราชการ ศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร ตลาดสด เป็นต้น จัดสถานที่ อ่างล้างมือ และสบู่ล้างมือ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนล้างมือ มั่นใจว่าหากประชาชนทุกคนมีค่านิยมล้างมือจนติดเป็นนิสัยแล้ว จะทำให้การเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อ รวมทั้งจากพิษต่างๆ ลดลงในที่สุด

ทั้งนี้ การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ที่ถูกวิธี มี 7 ขั้นตอน ได้แก่

1.ฝ่ามือถูกัน
2.ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว
3.ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูซอกนิ้วมือ
4.หลังนิ้วถูฝ่ามือ
5.ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ
6.ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ
7.ถูรอบข้อมือ ทุกขั้นตอนให้ทำซ้ำกัน 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง จะทำให้มือสะอาด

 

ที่มา: สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
เครดิตภาพ wokandapix/ Pixabay.com

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.