พรบ.การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น,การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น,ท้องไม่พร้อม,ท้องในวัยเรียน,ท้อง,วัยรุ่น,ตั้งครรภ์

คลอดแล้ว ! พรบ.ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

สังคมไทยในปัจจุบัน ปัญหาเรื่องการ ตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควรเรียกได้ว่า มีอัตราที่สูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องด้วยการคบเพื่อนต่างเพศที่ถือเป็นเรื่องปกติ มีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้น มีความอยากรู้อยากลองสิ่งใหม่ๆ แต่ขาดการความรู้และความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาอย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ถือได้ว่าเป็นวันแรกของการบังคับใช้ พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่ออกมาเพื่อป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผอ.สำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่าประเทศไทยจะมีเด็กเกิดใหม่ประมาณปีละ 700,000 คน ในจำนวนนี้มีเด็กที่เกิดจากแพรบ.การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น,การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น,ท้องไม่พร้อม,ท้องในวัยเรียน,ท้อง,วัยรุ่น,ตั้งครรภ์ม่อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวนประมาณ 120,000 คน และเด็กที่เกิดจากแม่อายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 3,500 คน มีความคาดหวังว่าหลังจากการบังคับใช้พรบ.ฉบับนี้ จะสามารถช่วยลดจำนวนเด็กที่เกิดจากพ่อแม่อายุต่ำกว่า 20 ปีลงได้ 75 %

พรบ.ฉบับนี้กล่าวถึงเรื่องที่สำคัญทั้งหมด 5 เรื่องได้แก่ 1. สถานศึกษาต้องจัดให้มีการสอนเพศศึกษาอย่างเหมาะสม ตลอดจนให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและคุ้มครองวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษา รวมทั้งส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการสังคม 2. สถานบริการต้องให้ข้อมูลความรู้และจัดบริการอนามัยเจริญพันธุ์ รวมทั้งส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 3. สถานประกอบกิจการต้องให้ข้อมูลความรู้และจัดบริการอนามัยเจริญพันธุ์ รวมทั้งส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการทางสังคม 4. การจัดสวัสดิการและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ 5. ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่น

ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่าจากการสำรวจสาเหตุการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ในเขตกรุงเทพ,เชียงใหม่,ขอนแก่น,ชลบุรี และสงขลา จำนวน 3,053 คน พบว่าสาเหตุการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นอันดับหนึ่งมาจาก เลียนแบบเพื่อนและสื่อถึง 73.9% รองลงมาคือ จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพักอาศัยอยู่คนเดียว ห่างไกลผู้ปกครอง อย่างไรก็ตามกลุ่มนักเรียนเกินขึ้นบอกกว่ายอมรับได้หากเพื่อนของตนตั้งครรภ์ระหว่างเรียน และมีเพียง 28% ที่รับไม่ได้ แต่สิ่งที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือ วัยรุ่นไม่ทราบว่า มีการเปิดให้บริการของคลินิกวัยรุ่น และมีผู้ไปใช้บริการเพียง 1% เท่านั้น

นางอุษาสินี ริ้วทอง เจ้าหน้าที่โครงการเพศวิถีศึกษารอบด้าน มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นว่า สิ่งที่จะช่วยเด็กได้คือ ต้องช่วยให้วัยรุ่นเข้าใจตนเอง พ่อแม่ผู้ปกครองควรทำความเข้าใจและเปิดใจมองเรื่องเพศเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน สอนให้เด็กเข้าใจถึงการป้องกันที่ถูกต้องและเหมาะสม ตามสมัยนิยมและบริบททางสังคมใหม่ๆ

อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนหนึ่ง แต่เป็นปัญหาสังคมที่เราต้องช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานคนใกล้ตัวอย่างใกล้ชิด ให้ความรัก ความเข้าใจ และความรู้แก่วัยรุ่น พูดคุยกัน เพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

พรบ.การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น,การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น,ท้องไม่พร้อม,ท้องในวัยเรียน,ท้อง,วัยรุ่น,ตั้งครรภ์S__25248063ภาพ Infographic จาก : rh.anamai.moph.go.th/

ข้อมูลเรื่อง “คลอดแล้ว ! พรบ.ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” เขียนโดย ดวงพร เจียรสุธรรมพร เผยแพร่ใน www.cheewajit.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.