ส้มตำผักหวาน เมนูมากประโยชน์บำรุงธาตุดิน

ส้มตำผักหวาน เมนูบำรุงธาตุดิน

ปฐมบท แห่งธาตุดิน
“ปถวีธาตุ” หรือธาตุดิน คือธาตุที่แสดงถึงความหนักแน่นมั่นคง เป็นโครงสร้างหลักเพื่อพยุงร่างกายให้คงอยู่และเกิดเป็นรูปร่าง ธาตุดินจึงสัมพันธ์กับเนื้อเยื่อและระบบโครงสร้างของร่างกายทั้งหมด ดังนั้นการบำรุงธาตุดินให้บริบูรณ์จึงเท่ากับการดูแลสุขภาพในเชิงโครงสร้างร่างกายทั้งหมดให้แข็งแรงนั่นเอง

เรื่องทั่วไปของธาตุดิน

แพทยแผนไทยระบุว่า ธาตุดินมีทั้งหมด  20 ประการ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เส้นเอ็น กระดกู เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ  ตับ พังผืด ไต ปอด ลำไส้ใหญ่ ลำไสเล็ก สมองศีรษะ อาหารใหม (อุทริยัง) อาหารเ่ก (อุจจาระหรือกรีสัง) โดยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและเนื้อเยื่อของร่างกาย  และเป็นเสมือนที่ตั้งของกองธาตุทั้งปวง อุปมาคลายดังบานของธาตุน้ำ ลม และไฟ ที่ทำงานรวมกัน ยกตัวอยางเชน ธาตุไฟเรงปฏิกิริยาการยอย อาหารรวมกับลมและน้ำจนไดสารอาหารละลายเก็บไวในธาตุน้ำ แลวธาตุลมจึงพัดพานำสารอาหารเหลานั้นใหซึมเขาสูธาตุดิน เพื่อบำรุงหรือซอมแซมโครงสรางและเนื้อเยื่อ เปนตน

อาการผิดปกติใดของรางกายที่แสดงออกมาทางธาตุดิน จึงเปนปลายเหตุแหงโรค เพราะแสดงถึงการเสียสมดุลและ ผิดปกติไปของธาตุอื่นๆ บุคคลธาตุดินจึงควรใสใจสมดุลของธาตุ อยางมากและตองบำรุงธาตุดินใหสมบูรณแข็งแรงเสมอ เพื่อ ปองกันการเจ็บปวยหนักที่อาจเกิดขึ้นได้

ส้มตำผักหวาน อาหารบำรุงธาตุดิน ธาตุดิน
ส้มตำผักหวาน

ส้มตำผักหวาน

ส่วนผสม (สำหรับ 2 ที่) เตรียม 20 นาที ปรุง 10 นาที

 •  กานออนผักหวานบาน 2 ถวย
 • มะเขือเทศราชินีหั่นครึ่งตามขวาง 1/2 ถวย
 • แครอทหั่นฝอย 1/2 ถวย
 • พริกขี้หนูแดงบุบ 2 ชอนโตะ
 • กระเทียมโขลกหยาบ 1 ชอนโตะ
 • เม็ดมะมวงหิมพานตทอด 1/4 ถวย
 • น้ำมะนาว 1 1/2 ชอนโตะ
 • น้ำตาลปบ 2 ชอนโตะ
 • เกลือ 1 ชอนชา
 • ผงปรุงรสเห็ดหอม 1 ชอนชา
 • น้ำเปลาสำหรับลวกผัก

วิธีทำ
1. ลวกผักหวานในน้ำเดือด พอสุกตักขึ้นแข่น้ำเย็นสักครู่ ตักขึ้นพักไว้ ใหสะเด็ดน้ำ
2. ผสมน้ำสมตำโดยคนน้ำมะนาว น้ำตาลปบ เกลือ และผงปรุงรส เห็ดหอมจนละลายเขากันดี ใสพริกขี้หนูและกระเทียมลงไป พักไว
3. คลุกเคลาผักหวาน มะเขือเทศ แครอท และน้ำสมตำใหเขากัน ตักใสจาน กอนเสิรฟโรยหนาดวยเม็ดมะมวงหิมพานต

พลังงานตอหนึ่งหนวยบริโภค 181.63 กิโลแคลอรี
โปรตีน 8.07 กรัม ไขมัน 6.70 กรัม
คารโบไฮเดรต 30.05 กรัม ไฟเบอร1.30 กรัม

“ผักหวานบานอุดมดวย วิตามินเอและวิตามินซี ทั้งยังมีใยอาหาร แคลเซียม และฟอสฟอรสั จึงชวยใหระบบขับถายดีขึ้น และบำรุงกระดูกและฟนให แข็งแรง”

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.