แกงเห็ดใส่ยอดมะขาม สุดยอดเมนูบำรุงสุขภาพ

แกงเห็ดใส่ยอดมะขาม

คูถเสมหะและกรีสะ สัญญาณแห่งสุขภาพ
ช่วงเวลาตั้งแต่ 6.00 น. – 10.00 น. และ 18.00 น. – 22.00 น. เป็นเวลาที่กระบวนการทำงานของธาตุน้ำในส่วนการขับถ่ายของเสียในร่างกายทำงาน จึงส่งสัญญาณให้มนุษย์ขับถ่ายในเวลาดังกล่าว

การขับถายอยางเปนเวลาจึงเปนสัญญาณ สุขภาพดีอยางหนึ่งที่สามารถสังเกตไดดวยตัวเอง สำหรับแพทยแผนไทย กรีสะ (อาหารเกาหรืออุจจาระ) ถือเปนสวนหนึ่งของธาตุดิน ซึ่งสัมพันธ์กับการทำงานของธาตุน้ำในจุดควบคุมระบบขับถ่าย (คูถเสมหะ ) สีและกลิ่นของอุจจาระที่ผิดปกติไปจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกความผิดปกติของธาตุทั้งสี่ โดยเฉพาะในสวนของระบบทางเดินอาหาร และการดูดซึมของรางกาย

ด้วยเหตุผลวา เมื่อมนุษย์รับประทานอาหารใหม (อุทริยะ ) เข้าไป ธาตุทั้งสี่จะทำงานรวมกันเพื่อใหเกิดการยอย กระบวนการจัดเก็บ สารอาหาร และการขับถายของเสียออกจากรางกาย หากธาตุใดทำงานผดปกติไป จะแสดงผลสวนหนึ่งออกมาทางสีและกลิ่นของอาหารเกา (อุจจาระ)

โดยปกติอุจจาระควรมีสีเหลืองและไมมีกลิ่นตามที่กลาวมา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอาหารที่รับประทานเขาไปดวย เพราะหากสีและกลิ่น ของอุจจาระมีเหตุจากอาหาร ก็ไมถือวาเปนความผิดปกติของธาตุ เชน หากคุณรับประทานชาเขียวมัตฉะปริมาณมาก ยามเชาอุจจาระ อาจมีสีเขียว หรือหากรับประทานอาหารกลิ่นแรงหรือผักดิบบางชนิด เช่น สะตอ ถั่วฝักยาว กลิ่นของอุจจาระก็จะมีกลิ่นที่ผิดปกติไป เป็นต้น

วิธีเยียวยาความผิดปกติดังกลาว แพทยแผนไทยจะตั้งน้ำ- กระสายยาที่ตางกันไปตามธาตุ โดยใชรวมกับยาตำรับที่ชวยปรับธาตุ เช่น ยาธาตุบรรจบ  (สามารถศึกษาข้อมูลจุดนี้ได้ในเรื่อง “มหาพิกัด”) แตหนทางหนึ่งที่สามารถปองกันอาการเหลานี้ไมใหเกิดขึ้นก็คือ การเลือกรับประทานอาหารให้สอดคล้องกับธาตุเจ้าเรือน ซึ่งฉบับนี้ขอเสนอ เมนูแกงเห็ดใสยอดมะขาม รสจืดเย็นของเห็ดจะช่วยให้ระบบไฟธาตุในรางกายทำงานไดดี สงเสริมระบบการยอยอาหาร และชวยเสริม ภูมิคุมกัน สวนรสเปรี้ยวติดฝาดจากยอดมะขามก็ชวยปรับใหระบบ ธาตุน้ำในรางกายทำงานไดอยางเปนปกติ และสมานแผลในระบบ ทางเดินอาหารไดดีอีกดวย

 

แกงเห็ดใส่ยอดมะขาม แกงเห็ด
แกงเห็ดใส่ยอดมะขาม

แกงเห็ดใส่ยอดมะขาม

ส่วนผสม (สำหรับ 2 ที่) เตรียม 20 นาที ปรุง 10 นาที

 • เห็ดเออรินจิดอกเล็ก 3 ถวย
 • ยอดมะขามออนหรือยอดสมปอย 2 ถวย
 • พริกแหงเม็ดใหญ ตัดเปนทอนแชน้ำจนนิ่ม 5 เม็ด
 • หอมเล็กซอย 6 หัว
 • กระเทียม 8 กลีบ
 • ปลาราเจ 1 ชอนโตะ
 • ถั่วเนายางไฟปน 1 แผน
 • ซีอิ๊วขาว 1 – 4 ถวย
 • เกลือ 1 ชอนชา
 • ผงปรุงรสเห็ดหอม 1 ชอนโตะ
 • น้ำเปลา 4 ถวย

วิธีทำ
1. โขลกพริกแหง หอมเล็ก กระเทียม และถั่วเนาใหเขากัน
2. เติมน้ำใสหมอ ยกขึ้นตั้งไฟ ใสสวนผสมขอ 1 ลงไปละลาย รอจนเดือดและมีกลิ่นหอมจึงใสเห็ด แลวปรุงรสดวยปลาราเจ ซีอิ๊วขาว เกลือ ผงปรุงรสเห็ดหอม ชิมรสตามชอบ
3. ใสยอดมะขามออนหรือยอดสมปอยลงไป คนสักพัก ปดไฟ เสิรฟ พรอมขาวสวยรอนๆ

รสปรับสมดุลของธาตุน้ำคือ เปรี้ยว ขม และเมาเบื่อ จะใชกรณีที่ธาตุน้ำเริ่มเสียสมดุลเทานั้น หากธาตุน้ำในรางกาย ปกติ แตเลือกรับประทานอาหารทั้งสามรสดังกลาวเสมอ จะ ทำใหธาตุน้ำเสียสมดุลได แมบุคคลผูนั้นจะมีธาตุเจาเรือน เปนธาตุน้ำก็ตาม และสำหรับผูที่มีปญหาเกี่ยวกับธาตุไฟหยอน การรับประทานอาหารรสขมอาจทำใหธาตุไฟยิ่งลดนอยลง กรณีเดียวกันกับผูที่มีปญหาธาตุไฟกำเริบ หากรับประทาน อาหารรสเปรี้ยวก็จะทำใหธาตุไฟในรางกายกำเริบหนักได

ดังนั้นจึงควรใชวิจารณญาณในการรับประทานอาหารตาม ธาตุเจาเรือนอยางละเอียดกอนเสมอ และควรเลือกอาหารที่ บำรุงธาตุทั้งสี่ให้ครบในหนึ่งมื้อเพื่อให้แต่ละธาตุทำงานร่วมกันอยางสอดคลองสมบูรณ์

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.