ผลแห่งกรรม

ผลแห่งกรรม คำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า

ผลแห่งกรรม คำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า

พระพุทธศาสนาสอนเรื่องว่ากรรมมีผลต่อชีวิตและการไปสู่ภพภูมิใหม่ หากทำกรรมดี ก็จะไปเกิดในสุคติภูมิ (ได้แก่ โลกมนุษย์และสวรรค์) ถ้าทำกรรมชั่ว ก็จะไปเกิดในทุคติภูมิ (ได้แก่ เดรัจฉาน อสุรกาย เปรต และนรก) พระพุทธเจ้าตรัสเรื่อง ผลแห่งกรรม ที่ทำให้มนุษย์ประสบแต่สิ่งที่ไม่ดีถึง 7 ผลแห่งกรรมชั่ว และ ผลแห่งกรรม ที่ส่งผลให้มนุษย์ประสบแต่สิ่งที่ดีงามถึง 7 ผลแห่งกรรมดีด้วยกัน ดังปรากฏใน จูฬกัมมวิภังคสูตร

ครั้งพระพุทธเจ้าประทับ ณ พระเชตุพน วัดที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย มีหนุ่มน้อยนามว่า “สุภมานพ” เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลถามว่า

“ข้าแต่พระสมณโคดม เหตุและปัจจัยใดที่ทำให้มนุษย์แตกต่างกัน บางคนเกิดมาอายุสั้น บางคนเกิดมาอายุยืน บางคนเกิดมาไม่แข็งแรงมีโรครุมเร้า บางคนเกิดมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง บางคนเกิดมามีผิวพรรณไม่งาม บางคนเกิดมามีผิวพรรณงาม บางคนเกิดมาไม่มีอำนาจวาสนา บางคนเกิดมามีอำนาจวาสนา บางคนเกิดมารวย บางคนเกิดมาจน บางคนเกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีฐานะ บางคนเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะ บางคนเกิดมาฉลาด แต่บางคนเกิดมาโง่เขลาเบาปัญญา”

พระพุทธเจ้าทรงตอบว่า

“มนุษย์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นสิ่งนำพาไปเกิด เกิดมาก็มีกรรม มีกรรมเป็นเครือข่ายปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ว่าเป็นญาติ เป็นคนรู้จัก มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ดำรงอยู่ได้ก็เพราะกรรม ดังนั้นการที่มนุษย์มีความแตกต่างกันเพราะไปตามแห่งกรรมที่ทำไว้”

สุภมานพ : เหตุใดบางคนเกิดมาอายุสั้น

พระพุทธเจ้า : เพราะในอดีตชาติคนเหล่านั้นชอบฆ่าสัตว์

สุภมานพ : เหตุใดบางคนเกิดมาอายุยืน

พระพุทธเจ้า : เพราะในอดีตชาติคนเหล่านั้นไม่ฆ่าสัตว์

สุภมานพ : เหตุใดบางคนเกิดมาไม่แข็งแรงมีโรครุมเร้า

พระพุทธเจ้า : เพราะในอดีตชาติคนเหล่านั้นชอบเบียดเบียน กักขัง ทำร้าย ทรมานสัตว์ให้เดือดร้อน

สุภมานพ : เหตุใดบางคนเกิดมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

พระพุทธเจ้า : เพราะในอดีตชาติคนเหล่านั้นไม่ชอบเบียดเบียน กักขัง ทำร้าย ทรมานสัตว์ให้เดือดร้อน

สุภมานพ : เหตุใดบางคนเกิดมามีผิวพรรณไม่งาม

พระพุทธเจ้า : เพราะในอดีตชาติคนเหล่านั้นเป็นคนขี้โมโห ขี้โกรธ และพยาบาท

สุภมานพ : เหตุใดบางคนเกิดมามีผิวพรรณงาม

พระพุทธเจ้า : เพราะในอดีตชาติคนเหล่านั้นเป็นคนไม่โมโห ไม่มีความโกรธ และไม่ผูกพยาบาท

สุภมานพ : เหตุใดบางคนเกิดมามีอำนาจวาสนาน้อย

พระพุทธเจ้า : เพราะในอดีตชาติคนเหล่านั้นเป็นคนคิดริษยา

สุภมานพ : เหตุใดบางคนเกิดมามีอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์มาก

พระพุทธเจ้า : เพราะในอดีตชาติคนเหล่านั้นไม่คิดอิจฉาริษยาใคร ทั้งยังยินดีส่งเสริมผู้อื่นให้เจริญยิ่งขึ้นไป

สุภมานพ : เหตุใดบางคนเกิดมารวย

พระพุทธเจ้า : เพราะในอดีตชาติคนเหล่านั้นชอบทำทาน ถวายของแด่พระภิกษุสงฆ์

สุภมานพ : เหตุใดบางคนเกิดมาจน

พระพุทธเจ้า : เพราะในอดีตชาติคนเหล่านั้นเป็นคนขี้ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่ให้ทาน

สุภมานพ : เหตุใดบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีฐานะ

พระพุทธเจ้า : เพราะในอดีตชาติคนเหล่านั้นเป็นคนเย่อหยิ่ง มีนิสัยแข็งกระด้าง ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่

สุภมานพ : เหตุใดบางคนเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะ

พระพุทธเจ้า : เพราะในอดีตชาติคนเหล่านั้นเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ไม่เย่อหยิ่ง ไม่มีนิสัยแข็งกระด้าง

สุภมานพ : เหตุใดบางคนเกิดมาฉลาด

พระพุทธเจ้า : เพราะในอดีตชาติคนเหล่านั้นชอบแสวงหาความรู้ด้วยการซักถามนักปราชญ์

สุภมานพ : เหตุใดบางคนเกิดมาโง่เขลาเบาปัญญา

พระพุทธเจ้า : เพราะในอดีตชาติคนเหล่านั้นไม่ชอบเข้าซักถามหาความรู้จากนักปราชญ์

เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสผลแห่งกรรมที่ทำให้มนุษย์แตกต่างกันจบ สุภมานพกล่าวขึ้นว่า

“ข้าแต่พระสมณโคดม คำสอนของท่านชัดเจนและไพเราะยิ่งนัก ข้าแต่พระองค์ท่านทำให้ข้าเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ไม่ต่างจากการหงายวัตถุที่คว่ำ ไม่ต่างจากผู้เปิดของที่ปิดไว้ ไม่ต่างจากผู้บอกทางแก่ผู้ที่หลงทาง ไม่ต่างจากแสงเทียนในความมืด ข้าขอเข้าถึงพระรัตนตรัย และพึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ”


ที่มา : จูฬกัมมวิภังคสูตร 

ภาพ : วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร


บทความน่าสนใจ

พระบุญหนัก แต่บาปหนา เรื่องราวของ พระมหาโมคคัลลานะ ที่หนีกรรมชั่วของตนไม่พ้น

อำนาจของกรรม ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สามารถเปลี่ยนให้เทวดากลายเป็นมนุษย์ จากมนุษย์กลายเป็นสัตว์

ขอให้เรื่องนี้เป็น อุทาหรณ์สอนใจ : กรรมที่ทำไว้กับปลา

Mystery of Life : คำร้องขอของ เจ้ากรรมนายเวร และปาฏิหาริย์ของการสวดมนต์

อาชีพสีเทา กับเงาของเวรกรรมที่ติดตาม

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.