พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม ผู้ฟังเสียงทุกข์ของสัตว์โลก

พระโพธิสัตว์กวนอิม ผู้ฟังเสียงทุกข์ของสัตว์โลก

พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือที่รู้จักกันในอีกนามว่า “พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์” หมายถึงผู้สดับฟังเสียงของสัตว์โลก หากพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ได้ยินเสียงทุกข์ที่ใด จะทรงมุ่งไปช่วยเหลือเจ้าของเสียงให้พ้นจากความทุกข์เข็ญ

พระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นที่รู้จักมากในนาม “เจ้าแม่กวนอิม” ตามความเชื่อของจีนเล่าสืบต่อกันมาในรูปแบบของนิทานเรื่อง “นิทานเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน” ร่างอวตารของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ในปางผู้หญิง

มีอยู่ว่า พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์แบ่งภาคอวตาร มากำเนิดเป็นพระธิดาองค์สุดท้ายของพระราชาแห่งอาณาจักรชิงหลิน ผู้ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีพระนามว่า “เมี่ยวจวง”

 

 

ในคืนที่เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านประสูติ พระบิดาทรงจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ แต่พระธิดากลับร่ำไห้ไม่ยอมหยุด สร้างความสงสัยให้พระราชามิใช่น้อย ชายชราเข้ามาถวายคำตอบว่า เหตุที่เจ้าหญิงน้อยกรรแสงไม่ยอมอยู่เป็นเพราะทรงสงสารสัตว์ที่ต้องเสียชีวิตกลายเป็นอาหารในงานฉลองนี้ หลังจากนั้นชายชราปริศนาก็หายตัวไป เหล่าขุนนางเชื่อว่าต้องเป็นพระอรหันต์จำแลงกายมาอย่างแน่นอน

เมื่อเจ้าหญิงน้อยเจริญพระวัย ได้ดำเนินอยู่ในพระอุทยาน ทรงเห็นตั๊กแตนกำลังจับจิ้งหรีดเป็นอาหาร เจ้าหญิงทรงพยายามช่วยจิ้งหรีดแต่ทรงกลับถูกตั๊กแตนต่อยเข้าที่พระหัตถ์ ด้วยความตกพระทัยจึงทำให้ทรงหกล้มพระนลาฏ (หน้าผาก) กระทบพื้นจนเป็นแผล พระเจ้าเมี่ยวจวงให้หมอทั่วทั้งอาณาจักรออกตามหาพระโอสถมารักษา แต่ไม่มีใครสามารถหามาถวายได้เลย

 

 

เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านเจริญพระวัยเป็นเจ้าหญิงผู้มีสิริโฉม พระบิดาปรารถนาให้พระธิดาอภิเษกสมรส แต่เจ้าหญิงทรงปฏิเสธทั้งยังปรารถนาที่จะเสด็จออกผนวชเป็นภิกษุณี พระเจ้าเมี่ยวจวงไม่พอพระทัยจึงทรงลงโทษพระธิดาให้ทรงงานอย่างหนักในพระอุทยาน

เทพยดาสงสารเจ้าหญิงก็จำแลงร่างเป็นมนุษย์เข้ามาช่วยเหลือ พระเจ้าเมี่ยวจวงทรงเห็นดังนั้นก็อนุญาตให้เจ้าหญิงผนวชที่วัดนกยูงขาว แต่กลับทรงกำชับให้ภิกษุณีใช้งานเจ้าหญิงจนหนัก แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะเทพยดายังติดตามช่วยเหลือเจ้าหญิงมิได้ห่าง

สุดท้ายพระราชาทรงสั่งให้เผาวัดนกยูงขาว แต่เจ้าหญิงกลับทรงปลอดภัย พระราชาทรงมีพระบัญชาให้ประหารเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน แต่ดาบกลับทำอะไรพระองค์ไม่ได้ จนกระทั่งเทวดาจำแลงเป็นพญาเสือโคร่งพาเจ้าหญิงไปยังเกาะศักดิ์สิทธิ์

 

 

เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านประทับอยู่ที่นั่น ทรงบำเพ็ญเพียรและช่วยเหลือสรรพสัตว์ เป็นเวลา 9 ปี จึงสำเร็จมรรคผลเป็นพระโพธิสัตว์ ต่อมาทรงทราบข่าวว่าพระบิดาประชวรด้วยโรคร้าย ต้องใช้ดวงพระเนตรและพระกรของพระธิดาปรุงเป็นพระโอสถเสวยถึงจะหาย เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านทรงสละพระเนตรและพระกรปรุงเป็นพระโอสถ แต่มีข้อแม้นว่า พระบิดาต้องรักใคร่พสกนิกร เป็นพระธรรมราชา อยู่ในศีลธรรม ปกครองไพร่ฟ้าให้ร่มเย็น

เมื่อพระเจ้าเมี่ยวจวงทรงทราบว่าพระโอสถที่เสวยปรุงมาจากอวัยวะของเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน ถึงกับเสียพระทัยและยอมรับคำขอของพระธิดาทุกประการ พระราชาทรงเชิญพระมเหสีและพระธิดาอีก 2 พระองค์เดินทางไปหาเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านยังเกาะศักดิ์สิทธิ์

เมื่อเสด็จทางชลมารคถึงเกาะศักดิ์สิทธิ์ ทรงเห็นเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านไม่มีพระเนตรและพระกร กลายเป็นคนพิการก็ยิ่งสร้างความโทมนัสให้มิใช่น้อย ด้วยบารมีของเจ้าหญิงที่บำเพ็ญมาทำให้กลับมามีพระเนตรและพระกรอีกครั้ง หลังจากนั้นเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านทรงออกโปรดสัตว์ไปในที่ต่าง ๆ

 

 

คาถามหากรุณาธารณีสูตร

มหากรุณาธารณีสูตร (จีน) หรือ “ไต่ปุยจิ่ว”

นะโมกวงซิอิม ผ่อสัก นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมฮู๊ก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ้ง นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก

มหากรุณาธารณีสูตร (สันสกฤต)

นะโมรัตนะตรายายะ นะโมอารยะ อวโลกิเตศะวะรายะ โพธิสัตตะวายะ มหาสัตตะวายะ มหากรุณิกายะ โอม สะวะละวะติ ศุททะนะ ตัสสะยะ นมัสกฤต วานิมาง อาระยะอวโลกิเต ศะวะระลันตะภา นะโม นิลากันถะ ศรีมหาปะฎะศะมิ สระวาทวะตะศุภัม อสิยูม สะระวะสัตตะวะ นะโมปะวะสัตตวะ นะโมภะคะมะภะเตตุ ตัทยะถา โอมอวโลกา โลกาเต กาละติ อิศีลี มหาโพธิสัตตะวะ สาโพสาโพ มะรามะรา มะศิมะศิ ฤธะยุ คุรุคุรุฆามัม ธูรูธูรูภาษียะติ มหาภาษียะติ ธาระธาระ ถิรินี ศะวะรายะ ชะละชะละ มามะภา มะละมุธิริ เอหิเอหิ ศินะศินะ อาละลินภะละศรี ภาษาภาษิน การะศะยะ หูลุหูลุมะระ หุลุหุลุศรี สะระสะระ สีรีสีรี สุรุสุรุ พุทธายะพุทธายะ โพธายะโพธายะ ไมตรีเยนิละกันสะตะ ตรีสะระณะ ภะยะมะนะ สวาหา สีตายะ สวาหา มหาสีตายะ สวาหา สีตายะเย ศะวะรายะ สวาหา นีลากันถิ สวาหา มะละนะละ สวาหา ศรีสิงหะมุขายะ สวาหา สะระวะ มหาอัสตายะ สวาหา จักระอัสตายะ สวาหา ปัทมะเกสายะ สวาหา นีละกันเต ปันตะลายะ สวาหา โมโผลิศัง กะรายะ สวาหา นะโม รัตนะตรายายะ นะโมอารยะอวโลกิเตศะวะรายะ สวาหา โอมสิทธะยันตุ มันตรา ปะทายะ สวาหา.

คำแปล

ขอนอบน้อมพระรัตนตรัย ปวงข้าไซร้ขอเป็นที่พึ่ง ซึ่งพร้อมมีพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ มหากรุณาจิตธารณี ประทานความสมบูรณ์สุข ไกลอวิชชา พลังบุญผู้มีธรรม พาโลกอันสว่างด้วยแสงธรรม ค้ำโลกา ขอนอบน้อมองค์พระผู้เลิศปัญญา ทรงนำพาให้รู้เท่าทันบุญบาป กิเลสทุกข์ทั้งปวง ความโลภ ความโง่เขลา หลงโกรธจงมลายจางหายเป็นความบริสุทธิ์ดั่งเช่นดอกบัวของพระโพธิสัตว์ ทรงนำพาสัตว์โลกหายโง่งมงายซึ่งล้วนเป็นพระมหากรุณา ธรรมอันใดธรรมทรงดำรง ขอพระองค์ทรงบรรลุธรรม นำพระนิพพานสู่แดนพระพุทธภูมิฯ

 

ที่มา :

กวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งการุณย์ แปลโดยเสฐียรโกเศศ

กำเนิดพระโพธิสัตว์กวนอิม โดย แก้วชาย ธรรมาชัย

https://th.wikipedia.org/พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

https://th.wikipedia.org/กวนอิม

https://th.wikisource.org/คาถาพระโพธิสัตว์กวนอิม

https://palungjit.org/มหากรุณาธารณีสูตร


บทความน่าสนใจ

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระโพธิสัตว์

ภิกษุณีเจิงคอม สตรีผู้มีหัวใจพระโพธิสัตว์

มาปฏิบัติตาม จริยธรรมของพระโพธิสัตว์ 10 ประการกันเถอะ

คติพระโพธิสัตว์  ความเชื่อที่เริ่มจะกลาย ความหมายที่เริ่มจะกลืน

พระเตมีย์ มหาบุรุษผู้ปฏิเสธการกลับไปใช้กรรมในนรก…เรื่องเล่าทศชาติชาดก พระชาติแรก

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.