ปฏิบัติบูชา

ปฏิบัติบูชา การบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นยอดแห่งการบูชาทั้งปวง

ปฏิบัติบูชา การบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นยอดแห่งการบูชาทั้งปวง

การบูชาในพระพุทธศาสนามีด้วยกันสองประการคือ อามิสบูชา การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของ กับ ปฏิบัติบูชา การบูชาด้วยการกระทำอันเป็นผลดีต่อตนเอง บูชาทั้งสองประการล้วนมีอานิสงส์ต่อผู้บูชาทั้งนั้น แต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากลับยกย่องการปฏิบัติบูชาเหนือสิ่งอื่นใดเพราะอะไร

เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวัน พระองค์ได้ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลายต่อจากนี้ไปอีก 4 เดือน เราจักปรินิพพาน” ภิกษุประมาณ 700 รูป พากันเกิดความสังเวชสลดใจ ไม่ละสำนักของพระพุทธองค์เลย เที่ยวปรึกษากันว่า พวกเราจักทำอย่างไรหนอ ๆ ส่วนพระอัตตทัตถเถระตั้งใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเต็มที่ ไม่ยอมไปมาหาสู่ใคร ๆ เลย ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลกิริยาของท่านแด่พระศาสดา พระองค์รับสั่งให้ท่านมาหา ตรัสว่า “ได้ทราบข่าวว่า เธอทำอย่างนั้นจริงหรือ” กราบทูลว่า “จริงพระพุทธเจ้าข้า”

 

ปฏิบัติบูชา
ภาพจาก

 

พระองค์ตรัสถามต่อว่า “เหตุไรเธอจึงทำอย่างนั้น” พระอัตตทัตถเถระตอบว่า “เพราะข้าพระองค์ทราบว่า พระพุทธองค์จักเสด็จปรินิพพานภายในเวลา 4 เดือนอันใกล้นี้ ข้าพระองค์ตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้ได้บรรลุมรรค ผล นิพพานในขณะที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ พระเจ้าข้า”

เมื่อพระพุทธองค์สดับดังนั้นทรงเปรยสาธุการ และตรัสต่อพระภิกษุทั้งหลายว่า “ดูกร ท่านผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารทั้งหลายผู้ใดมีความรักในเรา ผู้นั้นควรเอาอย่างพระอัตตทัตถะเถิด คือควรเจริญวิปัสสนากรรมฐานเช่นกับท่าน ชนทั้งหลายที่พากันบูชาด้วยของหอม เป็นต้น ยังไม่เชื่อว่าได้อย่างแท้จริง ก็เพราะได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม คือ ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานสมควรแก่มรรค ผล นิพพานเท่านั้น เพราะฉะนั้น คนอื่น ๆ ก็ควรจะเอาอย่างพระอัตตทัตถะโดยแท้ คือควรจะพากันเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างท่าน”

 

ปฏิบัติบูชา
ภาพจาก https://pixabay.com

 

เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่า การบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการปฏิบัตินั้นเป็นการบูชาอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนา การลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดา นอกจากจะทำให้เราพ้นความทุกข์ และพบเจอกับความสุขแล้ว ยังเป็นการรักษาสัจธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบแล้วอีกด้วย

 

ที่มา : อรรถกถา คาถาธรรมบท เรื่องพระอัตตทัตถเถระ
ภาพ : https://pixabay.com


บทความน่าสนใจ

ความมหัศจรรย์แห่งการทำบุญไว้ในกาลก่อนของพระมหากัปปินะ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: พระธาตุ ต่าง ๆ เป็นของแท้ที่ควรแก่การสักการบูชาหรือไม่
อานิสงส์แห่งการระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการเปล่ง นะโม พุทธัสสะ

อานิสงส์ที่ทำให้ สุเมธดาบส ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

พระสารีบุตร พระอรหันต์ผู้ อ่อนน้อมถ่อมตน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.