งานวันเพ็ญมาฆปุรณมีบูชา

ขอเชิญร่วมงานวันเพ็ญมาฆปุรณมีบูชา ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

ขอเชิญร่วม งานวันเพ็ญมาฆปุรณมีบูชา ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

กำหนดการกิจกรรม งานวันเพ็ญมาฆปุรณมีบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

ช่วง ๑ เช้า : บุญตักบาตร ถวายสังฆทาน รับศีล ฟังธรรม ทำสมาธิภาวนา ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

๐๘.๓๐ น.                 ร่วมรับฟังธรรมบรรยาย โดย พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ณ โถงกิจกรรมชั้น ๑ หัวข้อ “หัวใจพุทธศาสนา”

๐๙.๐๐ น.                  กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล ๕ และศีล ๘

๐๙.๑๕ น.                  ปรารภธรรมโดย พระมหาบุญรุ่ง สิริโชติ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในหัวข้อ “มาฆบูชา”

๑๐.๐๐ น.                  เวียนเทียนประทักษิณรอบสังเวชนียสถานสมมติ น้อมใจระลึกถึงองค์คุณแห่งพระรัตนตรัย  ด้วยกาย วาจา และใจ

๑๐.๓๐ น.                  ตักบาตรสาธิตแบบสมัยพุทธกาล ณ ลานหินโค้ง

๑๑.๐๐ น.                  พระภิกษุกล่าวสัมโมทนียกถา ฆราวาสร่วมสวดมนต์ทำวัตร และสวดบทโอวาทปาติโมกขคาถา (แปล)

๑๒.๐๐ น.                  ร่วมกินข้าวก้นบาตรในจานแมว แบบชาวสวนโมกข์

 

ช่วง ๒ บ่าย : เจริญสมาธิภาวนา  ฟังธรรมยามบ่าย และร่วมกิจกรรมต่างๆ

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.     เจริญสมาธิภาวนา โดย พระภิกษุสงฆ์เครือข่ายสวนโมขพลาราม ณ ห้องปฏิบัติธรรมชั้น ๒

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.      สวนโมกข์เสวนา วันมาฆบูชา ( ย้อนรอยธรรมในวันสำคัญ ทางพุทธศาสนา) ณ โถงโอวาทปาติโมกข์

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.      ศิลป์ศีลภาวนา ร่วมเรียนรู้ธรรมะ และพัฒนาสมาธิด้วยการเจริญสติภาวนา ผ่านงานอาสาด้วยฝีมือตนเองกับ ๕ กิจกรรม ได้แก่ ดอกบัวภาวนา , กุหลาบใบเตยภาวนา, ตุ๊กตาล้มแล้วลุก ,พวงกุญแจสร้างสุข และฝึกสติกับสีระบายภาพ

(กิจกรรมนี้ลงทะเบียนที่ register.bia.or.th)

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.      เวียนเทียน ประทักษิณ รอบบ่าย


 

ช่วง ๓ เย็นค่ำ : สวดมนต์  เวียนเทียน รอบค่ำ เพ็ญภาวนาหลังพระอาทิตย์อัสดง ณ สวนพุทธธรรม

๑๗.๓๐ น.                  สวดมนต์ทำวัตรเย็น สวดบทโอวาทปาติโมกขคาถา (แปล) ฟังธรรม และสมาธิภาวนา ณ สวนพุทธธรรม

๑๘.๓๐ น.                  เวียนเทียนประทักษิณ รอบค่ำ สังเวชนียสถานสมมติ


เริ่มกิจกรรมเพ็ญภาวนาชาคริยานุโยค

–ยามต้น–

๑๘.๓๐ น.                  ลงทะเบียน ณ โถงกิจกรรมชั้น ๑, ดื่มน้ำปานะ

๑๙.๐๐ น.                  สวดมนต์ อานาปานสติสุตตปาฐะ

๑๙.๓๐ น.                  กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศแนวทางปฏิบัติ โดย คุณวุฒิ วิพันธ์พงษ์ กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์  ฟังธรรมบรรยายของพุทธทาสภิกขุว่าด้วยเรื่อง “ชาคริยานุโยค”

๒๐.๐๐ น.                  เริ่มการปฏิบัติเจริญสติอิริยาบถเดิน

๒๐.๒๐ น.                  เจริญสติอิริยาบถนั่ง

๒๐.๕๐ น.                  เจริญสติอิริยาบถเดิน

๒๑.๑๐ น.                  เจริญสติอิริยาบถนั่ง

๒๑.๔๕ น.                  เตรียมตัวขึ้นนอนอย่างมีสติ

 

สำหรับท่านใดไม่สะดวกอยู่ปฏิบัติค้างคืน สามารถกลับได้เมื่อจบช่วงเวลานี้

–ยามกลาง–

๒๒.๐๐ น.                  เจริญสติอิริยาบถนอนอย่างราชสีห์ ห้องประชุม ชั้น ๓ (ห้องพักชาย) และห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ (ห้องพักหญิง)

–ยามปลาย–

๐๒.๐๐  น.                 ระฆังปลุก, ทำธุระส่วนตัว

๐๒.๑๕  น.                ทำวัตรสวดมนต์ อานาปานสติสุตตปาฐะ (ต่อ)

๐๓.๐๐  น.                 เจริญสติอิริยาบถเดิน

๐๓.๓๐  น.                 เจริญสติอิริยาบถนั่ง

๐๔.๑๕ น.                  เจริญสติอิริยาบถเดิน

๐๔.๕๕ น.                  เจริญสติอิริยาบถนั่ง

๐๕.๕๕ น.                  สนทนาแลกเปลี่ยน

๐๖.๐๐ น.                   จบกิจกรรม

 

หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสายสอง เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐ โทรสาร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐


บทความน่าสนใจ

หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติใน วันมาฆบูชา

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีพ.ศ. 2561

9 วัดน่าไป ตามแนวรถไฟฟ้า ของชาวกรุง

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม นครราชสีมา ธรรมะ ธรรมชาติและความเรียบง่าย

รวม 3 สถาน ปฏิบัติธรรม ในโคราช

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.