เป็นคนหูเบาและเชื่อคนง่าย

Dhamma Daily: ถ้า เป็นคนหูเบาและเชื่อคนง่าย จะทำอย่างไรดี

Dhamma Daily: ถ้า เป็นคนหูเบาและเชื่อคนง่าย จะทำอย่างไรดี

ถาม : ถ้า เป็นคนหูเบาและเชื่อคนง่าย จะทำอย่างไรดี

ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต ตอบคำถามนี้ไว้ว่า

ตอบ: คนหูเบาต้องฝึกให้ตัวเองมีสติสัมปชัญญะบ่อย ๆ คือ ระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอว่า กำลังทำ พูด หรือคิดอะไรอยู่พอมีสติและประสบการณ์แล้ว ก็สามารถแยกแยะได้ว่าคำพูดของใครน่าเชื่อถือ และอย่าด่วนสรุปเชื่อทันที ในเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนอยู่ในกาลามสูตรถึง 10 ประการ อันเป็นหลักให้เราต้องตรึกตรองอย่างรอบคอบ ได้แก่

1. มา อะนุสสะเวนะ อย่าด่วนปลงใจเชื่อด้วยการฟังตาม ๆ กันมา

2. มา ปะรัมปะรายะ อย่าด่วนปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบ ๆ กันมา

3. มา อิติกิรายะ อย่าด่วนปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ

4. มา ปิฏะกะสัมปะทาเนนะ อย่าด่วนปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์

5. มา ตักกะเหตุ อย่าด่วนปลงใจเชื่อเพราะเดาว่าเป็นเหตุผลกัน

6. มา นะยะเหตุ อย่าด่วนปลงใจเชื่อเพราะการอนุมานคาดคะเน

7. มา อาการะปะริวิตักเกนะ อย่าด่วนปลงใจเชื่อด้วยการเดาจากอาการที่เห็น

8. มา ทิฏฐินิชฌานักขันติยา อย่าด่วนปลงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว

9. มา ภัพพะรูปะตายะ อย่าด่วนปลงใจเชื่อเพราะผู้พูดมีลักษณะน่าเชื่อถือ

10. มา สะมะโณ โน คะรูติ อย่าด่วนปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา

ดังนั้นเราจะเชื่อต่อเมื่อได้สอบสวนไตร่ตรองพิจารณาจนรู้ได้ด้วยตนเองว่า หากธรรมเหล่านั้นเป็นอกุศลหรือมีโทษเมื่อนั้นพึงละเสีย และเมื่อใดสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองว่าธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลหรือไม่มีโทษ เมื่อนั้นพึงยึดถือน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ ต้องเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้อยู่เสมอ

ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

ที่มา: นิตยสาร Secret 

ภาพ: Ben White on Unsplash


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่นิตยสาร ซีเคร็ต คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

บทความน่าสนใจ

Dhamma Daily: อายุเกือบจะ 40 แล้วยังค้นหาตัวเองไม่เจอ ทำอย่างไรดีคะ

Dhamma Daily: เราจะ ทำบุญแทนคนป่วยที่ไม่รู้สึกตัว ได้อย่างไร

Dhamma Daily : เครียดจน นอนไม่หลับ จะทำอย่างไรดี

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.