พระปริตร

สวดพระปริตรส่งผลบุญให้พบโค้ชและนักเตะทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย

สวด พระปริตร ส่งผลบุญให้พบโค้ชและนักเตะทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย

การเจริญหรือสวด พระปริตร นี้นอกจากสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ขึ้นเกิดแก่ผู้สวดแล้ว ยังสามารถส่งความเป็นสิริมงคลไปถึงผู้อื่นได้ด้วย

พระปริตร มีความหมายว่า “เครื่องคุ้มกันภัย” เป็นมนต์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและกันจากภัยอันตรายทั้งปวง อำนาจของพระปริตรเป็นที่ประจักษ์มาแล้วในสมัยพุทธกาล ขณะที่เมืองเวสาลีเกิดอหิวาตกโรคระบาด กษัตริย์ลิจฉวีต้องเชิญพระพุทธเจ้ามายังเมืองเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล พระองค์โปรดให้พระอานนท์บริกรรมรัตนสูตรพร้อมกับประพรมน้ำมนต์ไปทั่วพระนคร ทำให้อมนุษย์ร้ายและโรคภัยหายไปจากเมือง

พระพุทธเจ้าทรงมอบมนต์ “กรณียเมตตสูตร” แด่พระสาวกเพื่อเวลาธุดงภ์ในป่าจะได้ปลอดภัยจากอันตราย  หรือในพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญานกยูงในป่าหิมพานต์ได้ติดบ่วงนายพราน พระองค์เปล่งโมรปริตรจึงรอดพ้นจากบ่วงของนายพรานมาได้ เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นนกคุ่ม เกิดไฟไหม้ป่าที่พระองค์อาศัย พระองค์ก็ทรงเปล่งวัฏฏกปริตร จนพ้นจากอัคคีภัยมาได้อีกเช่นกัน

จะเห็นได้ว่าอำนาจของพระปริตรทั้ง 3 บท เป็นเสริมด้านการพ้นจากภัยอันตราย จึงขออำนาจแห่งการเจริญพระปริตรทั้งสามนี้ ส่งผลานิสงส์เป็นแรงบุญไปถึงโค้ชและนักเตะที่เป็นเยาวชนทั้ง 12 คน ซึ่งขณะนี้กำลังติดอยู่ในถ้ำหลวง ที่จังหวัดเชียงราย ให้ปลอดภัยจากอันตราย และแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์เพื่ออำนวยช่วยให้ค้นถ้ำจนพบ 13 คนนี้กลับมาอย่างปลอดภัย

 

บทสรรเสริญพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (กล่าว 3 จบ)

 

บทบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

 

กรณียเมตตสูตร

 กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ  ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ  สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี   สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ   อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ  สันตินท๎ริโย จะ นิปะโก จะ     อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ   นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ  เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง  สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา  เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ  ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา ทีฆา วา เย มะหันตา วา  มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร   ภูตา วา สัมภะเวสี วา  สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ  นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ  พ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา  นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ  มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง  อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข  เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง  เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง  มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง  อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง   ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา   สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ  เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ  สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน  กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง  นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ

 

โมรปริตร

อุเทตะยัญจักขุมา  เอกะราชา    หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส   ตัง  ตัง  นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง  ตะยัชชะ  คุตตา  วิหะเรมุ  ทิวะสัง   เย  พราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม  เต  เม  นะโม  เต  จะ  มัง  ปาละยันตุ  นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา  นะโม  วิมุตตานัง  นะโม  วิมุตติยา  อิมัง  โส  ปะริตตัง  กัตวา  โมโร  จะระติ  เอสะนาฯ  อะเปตะยัญจักขุมา  เอกะราชา  หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส  ตัง  ตัง  นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง  ตะยัชชะ  คุตตา  วิหะเรมุ  รัตติง  เย  พราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม  เต  เม  นะโม  เต  จะ  มัง  ปาละยันตุ  นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา  นะโม  วิมุตตานัง  นะโม  วิมุตติยา   อิมัง  โส  ปะริตตัง  กัตวา  โมโร  วาสะมะกัปปะยีติฯ

 

วัฏฏกปริตร

อัตถิ โลเก สีละคุโณ   สัจจัง โสเจยยะนุททะยา   เตนะ สัจเจนะ กาหามิ   สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง  อาวัชชิต๎วา ธัมมะพะลัง   สะริต๎วา ปุพพะเก ชิเน  สัจจะพะละมะวัสสายะ    สัจจะกิริยะมะกาสะหัง   สันติ ปักขา อะปัตตะนา   สันติ ปาทา อะวัญจะนา  มาตา ปิตา จะ นิกขันตา  ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ  สะหะ สัจเจ กะเต มัย๎หัง   มะหาปัชชะลิโต สิขี  วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ  อุทะกัง ปัต๎วา ยะถา สิขี  สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ   เอสา เม สัจจะปาระมีติ ฯ

 

บทแผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา  อะเวรา โหนตุ  อัพ๎ยาปัชฌา โหนตุ  อะนีฆา โหนตุ  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

 

ที่มา : ตำนานพระปริตร โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร)


บทความน่าสนใจ

สวดมนต์ในใจกับสวดมนต์ออกเสียงแบบไหนได้บุญมากว่ากัน

บำเพ็ญทศบารมีจากการสวดมนต์

ไขข้อข้องใจ เหตุใดต้องสวด “พระปริตร”

รัตนปริตร คือสุดยอดพระพุทธมนต์

“รอดตายเพราะสวดมนต์” เรื่องเล่า อานิสงส์จากการสวดมนต์ ที่เกิดขึ้นจริง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.