แง่คิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์

หาเวลาส่วนตัว เพื่อให้เห็นตัว – แง่คิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

หาเวลาส่วนตัว เพื่อให้เห็นตัว – แง่คิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ถ้าเรามีเวลาเป็นส่วนตัว  เราจะเห็นตัวเป็นส่วนส่วน

หลายคนที่ยังไม่เคยเห็นตัวเป็นส่วนส่วน  เพราะยังไม่เคยมีเวลาเป็นส่วนตัว!!

หลายคนอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ  จนไม่มีเวลาเป็นส่วนตัว  ไม่มีเวลาได้ดูตัวเอง

ยังเห็นทุกอย่างเป็นภาพรวมทั้งหมด!

นี่คือกายกู  นี่คือตัวกู  นี่คือของกู

เมื่อมีเวลาเป็นส่วนตัว  ได้ตรึก  ได้มองจริงๆ จะเริ่มเห็นเป็นส่วนส่วน

เป็นแขน  เป็นขา  เป็นเข่า  เป็นรูป  เป็นเวทนา  เป็นสัญญา  สังขาร  วิญญาณ

เห็นเป็นขันธ์ 5

สุดท้าย  เมื่อเราเห็นเราเป็นส่วนส่วน  คำว่า “เรา” จะหายไป

เราไม่เคยมีอยู่จริง  มีแต่รูป  มีแต่ธาตุดิน  ธาตุน้ำ  ธาตุลม  ธาตุไฟ

กายนี้เป็นเพียงที่ประชุมกันของธาตุ 4 ขันธ์ 5 เท่านั้น

ตามรู้  ตามเห็นบ่อยๆ  เนืองๆ จะเกิดปัญญา

เมื่อเห็นว่าเราไม่เคยมีอยู่จริง  ความหลงตัวเอง  ความสำคัญมั่นหมาย

ความสำคัญตัว  อีโก้  อัตตา  มันจะหายไป

เพราะมัน “ไม่มี” ไง

มั น ไ ม่ เ ค ย มี ! ! ! ! !

.

ธรรมก่อนเดินทาง

ไปสวิตเซอร์แลนด์

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

1 เมษายน 2558

.

เรื่อง พระอาจารย์นวลจันทร์  กิตติปัญโญ


ที่มา: นิตยสาร SECRET

Photo by Marten Bjork on Unsplash


บทความน่าสนใจ

ในที่สุด มันก็ถึงที่สุด  หลักคิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

เริ่มต้นวันใหม่อย่างมีพลัง เคล็ดลับดูแลชีวิตจิตใจ โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ไม่นอกใจ นายแน่มาก! เรื่องเล่าเมื่อบวช ของ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ทำงานด้วย จิตว่าง ทำอย่างไร พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ มีคำตอบ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.