หลวงปู่บุดดา ถาวโร

“สรรพคุณของกรรมฐาน” ธรรมะจาก หลวงปู่บุดดา ถาวโร

“สรรพคุณของกรรมฐาน” ธรรมะจาก หลวงปู่บุดดา ถาวโร

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ขันธ์ 5 เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นไตรลักษณ์ เป็นสามัญลักษณะเสมอกัน ค้นดูในตนว่าใครเกิด ใครแก่ ใครเจ็บ ใครตาย

กรรมฐานทั้งหลายกำจัดกิเลสได้ทุกประเภท กำจัดราคจริต โทสจริต โมหจริต วิตกจริต พุทธจริต ศรัทธาจริตของตนได้ทั้ง 6 จริต

ผู้ปฏิบัติต้องเห็นอย่างนี้ ผู้ที่กำจัดกิเลสทั้ง 6 ได้ ไม่ต้องเลือกว่าสูตรไหน บทไหน ทำให้จิตใจไม่เศร้าหมองใช้ได้ทั้งนั้น คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงอยู่ทุกเมื่อที่ใจเรามีสติมั่นคงตั้งมั่นสัมปชัญญะ ความรู้ตัว กาย เวทนา จิต ธรรม มีอยู่ที่เรา ไม่ต้องไปถามผู้อื่น

ผู้ปฏิบัติต้องมีสติ เพ่งบริกรรมอยู่ที่เราเสมอ เดิน ยืน นอน นั่ง ทุกลมหายใจเข้า – ออก ผู้ปฏิบัติทำเหตุอย่างนี้ให้ติดต่อแล้ว ได้รับผลเหมือนกัน

กระทำจริง เห็นจริง เห็นทั้งนรก เห็นมนุษยโลก สวรรคเทวโลก พรหมโลก มีอยู่ที่เรา แจ้งชัดอย่างนี้ อดีตทั้งดี ทั้งชั่ว ปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ อนาคตข้างหน้าเราหวังอะไรเมื่อเห็น 3 กาลนี้มารวมอยู่ในปัจจุบัน มีแต่ความสุจริตกาย วาจา ใจ จำเพาะหน้า ละทุจริตทั้ง 3 ละชั่วทำดี เป็นผู้เห็นชอบว่าเราเป็นสัมมาทิฏฐิ

กาย วาจา เป็นศีล ความมั่นใจเป็นสมาธิ ความรู้ในกองสังขารเป็นปัญญา เมื่อน้อมศีล สมาธิ ปัญญา ใส่ใจแล้ว ใจที่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็ไม่มี

 

ที่มา – หนังสือ “บูชาหลวงปู่”

รวบรวมอยู่ในหนังสือ “ธรรมะจาก หลวงปู่บุดดา ถาวโร” สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ (https://www.naiin.com/product/detail/15622)

Photo by Pixabay from Pexels

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

ทำกรรมฐานพิจารณากามคุณให้ได้เป็นพระอนาคามี โดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท 

ทำกรรมฐานให้ได้สกทาคามี ธรรมะโดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

“อานาปานสติ” กรรมฐานที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ

“ปรมาจารย์สายพระกรรมฐาน” หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล อาจารย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่จูม พันธุโล “ผู้สร้างความเข้มแข็งให้พระกรรมฐาน”


 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.