คุณของพระพุทธ

คุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บทความโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

คุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บทความดีๆ โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

คุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

มีไว้ให้เราได้ตรึกตาม ตรองตามอิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ 4 มีมาก่อนอยู่แล้ว

แต่เราไม่ใช่สัพพัญญุตญาณ ต่อให้ธรรมอยู่เฉพาะหน้า

เราก็ไม่เห็น ไม่รู้จักนะ

ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงเข้าไปเห็น เข้าไปสัมผัส

แล้วนำมาบัญญัติ แจกแจง จำแนก ถ่ายทอดสืบต่อมายังสงฆ์สาวก

สายธารแห่งสาวก สายธารแห่งการสืบทอดทรงจำคำสอน

จึงถูกบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ ใบลานบ้าง คัมภีร์บ้าง หนังสือบ้าง

สาวกในแต่ละยุคสมัยเห็นคุณค่าในคำสอน

พุทธวจนะจากพระโอษฐ์ จนถึงกับต้องรักษาไว้ด้วยชีวิต

บางยุคมีการเผาทำลาย สังหารนักบวช ต้องหลบลี้หนีภัย

จึงต้องอาศัยการทรงจำแบบปากต่อปาก

สิ่งนี้จึงมีคุณค่าและน่าอัศจรรย์มากนะ

คุณ แม้เพียงเท่านี้ก็หาประมาณค่ามิได้

ถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ทรงจำคำสอน สืบทอดกันต่อมา

ไม่มีทางจะมาถึงรุ่นเราได้เลย

ความมืดบอดของอวิชชาก็จะยังคงมีอยู่เต็มที่

จะไม่มีทางรู้บาปบุญคุณโทษ

ชีวิตจะเดินไปตามสัญชาตญาณ คำว่าสงบ ร่มเย็น

หรือนิพพาน จะไม่มีโอกาสได้สัมผัส

นี่คือ “คุณ” ของสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคฯ ผู้ปฏิบัติดีแล้ว

~ ก ร า บ ไ ด้ โ ด ย ส นิ ท ใ จ ~


##พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ##

@ Conference Hall, Zero Point Sikkhim, India

24 พฤศจิกายน 2556

บทความน่าสนใจ

ธรรมไม่มีเสียง บทความให้ข้อคิดดีๆ จาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

รวม 3 สถานปฏิบัติธรรม ที่ปฏิบัติตามแนวทางของพระอริยสงฆ์ 3 รูป

เขาทำมา ให้ธรรมกลับ ข้อคิดดีๆ โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว เมื่อจังหวะ “ธรรม” กระแทกหัวใจซูเปอร์สตาร์

7 เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้ พระอาจารย์อมโรภิกขุ ก่อนจะเป็นเจ้าอาวาสวัดอมราวดี

อีกมุมของ เจมส์ มาร์ พระเอกวัยใสหัวใจธรรมะ

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.