การปฏิบัติสมาธิ

การปฏิบัติสมาธิ มีหลายแบบหลายแนวไม่เหมือนกัน สรุปแล้วจะเชื่อสำนักใดดี?

การปฏิบัติสมาธิ มีหลายแบบหลายแนวไม่เหมือนกัน สรุปแล้วจะเชื่อสำนักใดดี?

ถาม การปฏิบัติสมาธิ มีหลายแบบหลายแนวไม่เหมือนกันเลย สรุปแล้วจะเชื่อสำนักใดดี เพราะแต่และสำนักก็ล้วนแต่กล่าวว่าตรงตามทางตถาคตทั้งสิ้น

ดร. พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต ขอไขปัญหาข้อนี้ว่า

ตอบ

การปฏิบัติธรรมมีหลากหลายวิธีเรียกว่า “กรรมฐาน” คือที่ตั้งแห่งใจ โดยหลัก ๆ แล้วมีการปฏิบัติอยู่ ๒ ลักษณะคือ “สมถกรรมฐาน” หมายถึง การนำใจไปไว้ในที่ตั้งเพื่อให้เกิดการ หยุด นิ่ง สงบระงับ มีอารมณ์ถึง ๔๐ ประการได้แก่กสิน ๑๐ อนุสสติ ๑๐ อสุภะ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อรูปฌาน ๔ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๔ จตุธาตุววัตถาน ๑ (ผู้ใฝ่รู้ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียด) ส่วน “วิปัสสนากรรมฐาน” มีอารมณ์เพียง ๒ ประการคือรูปกับนาม พิจารณาความเกิดดับแห่งรูปนาม มีสติสัมปชัญญะในการกำหนดหลักแห่งมหาสติปัฏฐานทั้ง ๔ ทำลายเสียซึ่งอวิชชา

การจะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยว่าถูกต้องหรือไม่นั้น มีเกณฑ์ในการตัดสิน ๘ ประการ คือ

. วิราคะ ความคลายกำหนัด, ไม่ติดพัน มิใช่เพื่อความกำหนัดย้อมใจการเสริมให้ติด

. วิสังโยค ความหมดเครื่องผูกรัด ความไม่ประกอบทุกข์  มิใช่เพื่อผูกรัดหรือประกอบทุกข์

. อปจยะ ความไม่พอกพูนกิเลส มิใช่เพื่อพอกพูนกิเลส

. อัปปิจฉตา ความมักน้อย มิใช่เพื่อความมักมาก

. สันตุฏฐี ความสันโดษ มิใช่เพื่อความไม่สันโดษ

. ปวิเวก ความสงัด มิใช่เพื่อความคลุกคลีอยู่ในหมู่

. วิริยารัมภะ การประกอบความเพียร มิใช่เพื่อความเกียจคร้าน

. สุภาตา ความเป็นคนเลี้ยงง่าย มิใช่เพื่อความเลี้ยงยาก

ดังนั้นควรพิจารณาไตร่ตรองน้อมนำหลักการปฏิบัติให้เหมาะสมกับจริตนิสัยของตน เพื่อพัฒนาจิตให้กล้าแกร่ง อาจหาญ ฮึกเหิมในการสร้างแต่กุศลกรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ล่วงพ้นจากความทุกข์ ความร่ำไร รำพันโดยประการทั้งปวง และมุ่งสู่มรรคผลนิพพาน


เรื่อง : คอลัมน์ Dhamma Daily นิตยสาร Secret

บทความน่าสนใจ

ฝึกสมาธิภาวนา : สัจธรรมสากลสำหรับคนทั้งโลก โดย ว.วชิรเมธี

บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น เพื่อสร้างสมาธิและจิตใจผ่องใส

15 วิธีฝึกสมาธิ สำหรับคนไม่ชอบนั่งสมาธิ!!!

Dhamma Daily: ฝึกสมาธิ จากสื่อออนไลน์ได้หรือไม่


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Secret Magazine (Thailand)

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.