ปฏิบัติธรรม

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ต้องดูแลแม่จนไม่ได้ไป ปฏิบัติธรรม เสียใจมาก ทำอย่างไรดี

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ต้องดูแลแม่จนไม่ได้ไป ปฏิบัติธรรม เสียใจมาก ทำอย่างไรดี

ถาม : ดิฉันจองคอร์ส ปฏิบัติธรรม 10 วันไว้ แต่เมื่อใกล้ถึงเวลา คุณแม่ก็ป่วยจึงต้องดูแลกิจการค้าขายของที่บ้านแทนท่าน ตอนนี้เสียใจมากที่ไม่ได้ไป จะวางใจอย่างไรดีคะ

ตอบ : การทำหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่พ่อแม่ ลูกหลาน เจ้านายลูกน้อง สามีภรรยา นักบวชและฆราวาส ล้วนมีหน้าที่ของตนที่ต้องทำให้สมบูรณ์ การดูแลกิจการค้าขายของทางบ้านไม่ให้ขาดตอนและสูญเสียรายได้ ดูแลคุณแม่ที่ป่วยไข้ ถือเป็นการกระทำดี ตัดสินใจถูกต้องแล้ว อย่าได้วิตกกังวลและทำให้จิตใจเศร้าหมองไป คราวนี้ไม่ได้ไปปฏิบัติธรรม คราวหน้าก็ไปได้ สะดวกเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้น

จริง ๆ แล้วคำว่า “ปฏิบัติธรรม” มีความหมายกว้างครอบคลุมไปทุกการกระทำของความดี เป็นอกาลิโก ไม่จำกัดกาล ทำเมื่อไหร่ เป็นความดีเมื่อนั้น ส่งผลให้ได้รับความสุขสงบร่มเย็นแก่ผู้ปฏิบัติและคนใกล้ชิด เมื่อเราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม ครูบาอาจารย์ท่านก็จะแนะวิธีการปฏิบัติให้ จะได้ผลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเองว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน มีกำลังแห่งศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิและปัญญาอย่างเข้มข้นจริงหรือไม่ โดยเฉพาะปลิโพธ คือความห่วงใยผูกพัน หน่วงเหนี่ยว ความกังวลอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม ทำให้การปฏิบัติธรรมกรรมฐานไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรมีถึง 10 ประการ กล่าวคือ

1. อาวาสปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับวัดหรือที่อยู่อาศัย

2. กุลปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับตระกูลญาติพี่น้องหรืออุปัฏฐาก

3. ลาภปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับลาภสักการะ

4. คณปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับคณะศิษย์หรือหมู่ชนที่ตนต้องรับผิดชอบ

5. กรรมปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับการงาน เช่นการก่อสร้าง รวมถึงบทบาทหน้าที่

6. อัทธานปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางไกลเนื่องด้วยกิจธุระ

7. ญาติปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับญาติหรือคนใกล้ชิดที่จะต้องเป็นห่วงซึ่งกำลังเจ็บป่วย เป็นต้น

8. อาพาธปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับความเจ็บไข้ของตนเอง

9. คันถปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียน

10. อิทธิปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับฤทธิ์ของปุถุชนที่จะต้องคอยรักษาไม่ให้เสื่อม (ข้อที่ 10 นี้เป็นปลิโพธสำหรับผู้จะเจริญวิปัสสนาเท่านั้น)

เมื่อมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมแล้ว ก็ง่ายต่อการนำมาประพฤติปฏิบัติ เราสามารถทำที่บ้านก็ได้โดยมีสติทุกการเคลื่อนไหว ทุกความรู้สึก ทุกสภาพจิต และทุกสภาวธรรม สิ่งใดเกิดขึ้นก็กำหนดรู้เท่าทันกับสิ่งนั้น จึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องเสียใจกับการที่ไม่ได้เข้าคอร์สตามที่ตั้งใจไว้


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

ปัญหาธรรมอื่นๆ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: พ่อทำร้ายแม่ เป็นประจำ เราเข้าไปปกป้องแม่ จะบาปไหม

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: การเดินทางไปสักการะ สังเวชนียสถาน ที่อินเดีย-เนปาล จะเป็นการปิดอบายภูมิได้ 1 ชาติ แน่นอนหรือไม่

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ตอบแทนพระคุณ พ่อแม่ได้อย่างไรบ้าง

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.