โทษเวรกรรม

Dhamma Daily : เจอเรื่องเลวร้ายแต่ไม่อยาก โทษเวรกรรม ทำอย่างไรดี

Dhamma Daily : เจอเรื่องเลวร้ายแต่ไม่อยาก โทษเวรกรรม ทำอย่างไรดี

ถาม : ช่วงชีวิตตอนนี้เจอเรื่องที่ส่งผลกระทบใจหลายเรื่อง ไม่อยาก โทษเวรกรรม เลยค่ะทำอย่างไรเราถึงจะประคับประคองใจได้คะ

พระมหาธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต ตอบปัญหาข้อนี้ว่า

ปัญหาเรื่องความรู้สึกของมนุษย์ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกเข้ามาทำลายความสุขสงบภายในใจของเราเป็นปัญหาที่
ไม่เคยหายไปจากชีวิตของมนุษย์ในสังคมโลก ไม่ว่าจะเป็นสังคมในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต พระท่านเรียกว่า “โลกธรรม” คือ ธรรมชาติที่มีอยู่ประจำสังคมโลกใบนี้ เพียงแต่เราจะมีวิธีจัดการหรือสกัดกั้นมันอย่างไรเพื่อให้เรามีความสุขมากขึ้น เช่นการมองให้เห็นปัญหาที่มากระทบกับเรา และสืบสาวดูว่ามันเกิดจากอะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อทราบปัญหาแล้วก็หาทางออกจากปัญหานั้น เรียกวิธีนี้ว่า วิธีอริยสัจ ซึ่งจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้

ความทุกข์ของมนุษย์เกิดจาก 2 ปัจจัยหลักเท่านั้น คืออายตนะภายใน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และอายตนะภายนอก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ เช่น ตากระทบกับรูป ก่อให้เกิดการปรุงแต่งชอบ ชัง พอใจ ไม่พอใจ ขุ่นเคืองใจ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ย่อมก่อความทุกข์ในใจทั้งสิ้น เพราะใจเป็นตัวแปรในการรับทราบสภาพที่เกิดขึ้นจากปัจจัย 2 อย่างข้างต้นนั่นเอง

กล่าวได้ว่า ใจเท่านั้นเป็นตัวกลางในการก่อทุกข์หรือดับทุกข์ ดังนั้นต้องมาประคับประคองที่ใจให้มีสติ รู้ทันปัจจัยที่มากระทบจิตของเรา พิจารณาให้เห็นปัญหาแล้วกำจัดมันออกไป สำคัญที่สุดใจต้องแข็งแกร่งพอในการเผชิญกับปัญหานั้นความจริงผลกระทบที่ทำให้จิตใจเป็นทุกข์ ถ้ามองในแง่ดีก็ทำให้เราได้ฝึกความอดทน อดกลั้น ฝึกสติ ฝึกความแข็งแกร่งของใจ ใช้สติและปัญญาเพื่อไตร่ตรองปัญหา และทำตัวเราให้มีโอกาสได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น จงแก้ปัญหาที่ภายในก่อนก่อนที่จะขยับมาแก้ปัญหาจากภายนอก และถูกต้องแล้วที่ไม่โทษเวรกรรม เพราะปัญหาบางอย่างไม่ได้เกิดขึ้นจากเวรกรรมเพียงอย่างเดียว แต่มีเหตุและปัจจัยจำนวนมากที่ทำให้เราทุกข์หรือคับแค้นใจ เพราะเราขาดการพิจารณาเหตุของปัญหานั่นเอง

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Secret Magazine (Thailand)

 


บทความที่น่าสนใจ

อาชีพสีเทา กับเงาของเวรกรรมที่ติดตาม

หมดเวลาของบุญ ก็คือเวลาของกรรม

Dhamma Daily : หนูทำกรรมอะไรถึง โดนผู้ชายหลอก ประจำ

ข้อคิดเกี่ยวกับกรรมดี กรรมชั่ว และการให้ผลของกรรม‬

ผลกรรมที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

ใครว่า พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอน วิธีแก้กรรม

ช่วยคนที่ตกทุกข์ เพราะ กรรมเก่า เป็นการแทรกแซงกฎแห่งกรรมหรือไม่

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.