โมรปริตร

โมรปริตร (แปล) คาถาจากนกยูงโพธิสัตว์ สวดป้องกันภยันตราย

โมรปริตร (แปล) คาถาจากนกยูงโพธิสัตว์ สวดป้องกันภยันตราย

โมรปริตร เป็นบทสวดมนต์เรียบเรียงไว้เป็นส่วนหนึ่งในภาณวารหรือหนังสือบทสวดมนต์หลวง รวมถึงในบทสวดมนต์เจ็ดสองตำนาน และสิบสองตำนาน โมรปริตรนี้ เป็นบทสวดเพื่อป้องกันภยันตรายต่างๆ มาจากเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ หรือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะทรงตรัสรู้ เมื่อครั้งที่ทรงเสวยพระชาติเป็นนกยูง พระองค์ได้หมั่นสาธยายโมรปริตรที่กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นประจำ ทำให้แคล้วคลาดจากบ่วงที่นายพรานดักไว้

๑. อุเทตะยัง จักขุมา เอกะราชา

หะริสสะวัณโณ ปะถะวิปปะภาโส

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะถะวิปปะภาสัง

ตะยาชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง

     พระอาทิตย์ผู้เป็นดวงตาของโลก ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ เสด็จอุทัยขึ้นทรงพระรัศมีสีทองสาดส่องปฐพี ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าขอนมัสการพระอาทิตย์ผู้ทรงรัศมีสีทองสาดส่องปฐพีพระองค์นั้น พระองค์ได้คุ้มครองข้าพระองค์ในวันนี้แล้ว ขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตยั่งยืนอยู่ตลอดวัน

 

๒. เย พฺราหฺมะณา เวทะคู สัพพะธัมเม

 เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ

 นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา

 นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา

 อิมัง โส ปะริตตัง กัตฺวา โมโร จะระติ เอสะนา

     พระพุทธเจ้าเหล่าใด ทรงรู้แจ้งธรรมทั้งปวง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าเหล่านั้น ขอพระพุทธเจ้าเหล่านั้น จงคุ้มครองข้าพเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระพุทธจ้าทั้งหลาย ขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นแล้ว ขอนอบน้อมแด่วิมุตติธรรม เมื่อนกยูงนั้นสาธยายพระปริตรอย่างนี้แล้ว จึงออกเสวงหาอาหาร

 

๓. อะเปตะยัง จักขุมา เอกะราชา

 หะริสสะวัณโณ ปะถะวิปปะภาโส

 ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะถะวิปปะภาสัง

 ตะยาชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง

     พระอาทิตย์ผู้เป็นดวงตาของโลก ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ เสด็จอัสดงคตทรงพระรัศมีสีทองสาดส่องปฐพี ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าขอนมัสการพระอาทิตย์ผู้ทรงรัศมีสีทองสาดส่องปฐพีพระองค์นั้น พระองค์ได้คุ้มครองข้าพระองค์ในวันนี้แล้ว ขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตยั่งยืนอยู่ตลอดราตรี

 

๔. เย พฺราหฺมะณา เวทะคู สัพพะธัมเม

 เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ

 นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา

 นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา

 อิมัง โส ปะริตตัง กัตฺวา โมโร วาสะมะกัปปะยิ

พระพุทธเจ้าเหล่าใด ทรงรู้แจ้งธรรมทั้งปวง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าเหล่านั้น ขอพระพุทธเจ้าเหล่านั้น จงคุ้มครองข้าพเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระพุทธจ้าทั้งหลาย ขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นแล้ว ขอนอบน้อมแด่วิมุตติธรรม เมื่อนกยูงนั้นสาธยายพระปริตรอย่างนี้แล้ว จึงนอน

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

นิทานธรรมะชาดก 500 ชาติ เรื่อง เหตุที่พระพุทธเจ้าต้องมีอายุ 80 ปี

มาฟัง ดาราเล่านิทานชาดก กันเถอะ กับโครงการ  บารมีดีที่ตน

รัตนปริตร คือสุดยอดพระพุทธมนต์

ความจริงเกี่ยวกับ โพชฌังคปริตร บทสวดที่ไม่เหมาะกับการสวด!

คุณประโยชน์ของการสวดมนต์ บำบัดโรคด้วยการเปล่งเสียง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.