วัดอุโปสถาราม

วัดอุโปสถาราม จังหวัดอุทัยธานี สงบ งาม ริมแม่น้ำสะแกกรัง

วัดอุโปสถาราม จังหวัดอุทัยธานี สงบ งาม ริมแม่น้ำสะแกกรัง

จังหวัดอุทัยธานี มีวัดที่สวยงามและเป็นที่รู้จักหลายแห่งหนึ่งในวัดที่บอกเล่าวิถีชีวิตของชาว อุทัยธานี ได้อย่างดีคือ วัดอุโปสถาราม วัดเก่าแก่บนเกาะเทโพริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรัง เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่เงียบสงบ แต่เต็มไปด้วยความงดงามทางวัฒนธรรม

แต่เดิม วัดอุโปสถาราม ชื่อว่า วัดโบสถ์มโนรมย์ ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดโบสถ์ตามประวัติเล่าว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 2325 มีสิ่งสำคัญภายในวัดประกอบด้วย

พระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยปางมารวิชัย ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างหลวง เขียนในสมัยรัชกาลที่ 3 ตอนปลาย แล้วเสร็จในต้นสมัยรัชกาลที่ 4ได้แก่ ภาพพุทธประวัติ เริ่มตั้งแต่ประสูติบรรพชา มารผจญ ตรัสรู้ โปรดปัญจวัคคีย์ปรินิพพาน และถวายพระเพลิง ด้านบนเป็นภาพเทพชุมนุม แม้ปัจจุบันภาพลบเลือนไปบ้าง แต่ยังคงความงามและบอกเล่าเรื่องราวได้เป็นอย่างดี

พระวิหาร สร้างคู่พระอุโบสถมาแต่ต้นประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติสมัยรัตนโกสินทร์หลายองค์ ด้านหน้าพระวิหารมีจิตรกรรมฝาผนัง เป็นภาพถวายพระเพลิงและวิถีชีวิตชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธ-ศาสนา ซึ่งแตกต่างจากพระวิหารแห่งอื่นที่มีภาพจิตรกรรมภายในเท่านั้น ส่วนภายในมีงานจิตรกรรมทั้ง 4 ด้านเป็นภาพพุทประวัติ

เรื่องพระมาลัย พระอสีติมหาสาวก และอสุภกรรมฐาน 10 ด้านบนเป็นภาพชุมนุมพระสงฆ์สาวกสลับพัดยศลายต่าง ๆ

เจดีย์ 3 องค์ ตั้งอยู่หลังพระอุโบสถและพระวิหาร มีสถาปัตยกรรมต่างกัน องค์ทางทิศเหนือเป็นเจดีย์ทรงหกเหลี่ยมแบบอยุธยา องค์กลางเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองแบบรัตนโกสินทร์ ส่วนองค์ด้านทิศใต้เป็นเจดีย์ทรงลอมฟางแบบสุโขทัย มักเรียกกันว่า“เจดีย์สามสมัย”

แพโบสถ์น้ำ เรือนแพเก่าแก่ลอยกลางแม่น้ำสะแกกรังหน้าวัดอุโปสถาราม แม้มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลาแต่โดดเด่นมาก พระครูอุไทยทิศธรรมวินัย (จัน) สร้างขึ้นเพื่อรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอม-เกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ครั้งเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือเมื่อ ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444)เดิมเป็นแพแฝด 2 หลัง มีช่อฟ้าใบระกาเหมือนอุโบสถ ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้ซ่อมแซมบูรณะใหม่เป็นหลังเดี่ยว หลังคาทรงปั้นหยา หน้าบันมีลวดลายจารึกเป็นภาษาบาลีว่า “สุ อาคตํ เตมหาราชา” แปลว่ามหาราชาเสด็จฯ มาดี ปัจจุบันใช้ประกอบกิจกรรมในโอกาสวันสำคัญของจังหวัด

มณฑปแปดเหลี่ยม ศิลปะผสมไทย - จีนและตะวันตก มีลายปูนปั้นพระพุทธรูปปางถวายเนตรล้อมด้วยพรรณพฤกษา หงส์และนกกระสา มณฑปแห่งนี้ หลวงพิทักษ์ภาษา(บุญเรือง พิทักษ์อรรณพ) ตั้งใจสร้างถวายให้พระครูอุไทยทิศธรรมวินัยซึ่งภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็น พระสุนทรมุนี (จัน) เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีสำหรับจำพรรษา เมื่อพระ-สุนทรมุนีมรณภาพ จึงใช้เป็นที่ประดิษฐานอัฐิพร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของท่าน นับเป็นโบราณสถานที่มีค่าทางจิตใจของชาว อุทัยธานี

แม้ว่าวัดอุโปสถารามมีอายุหลายร้อยปีแต่ยังคงสง่างามริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรัง ทั้งยังเงียบสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนบนเกาะเทโพและชาว จังหวัด อุทัยธานี

สำหรับนักเดินทางที่แสวงหาความสงบทางใจ พร้อมค้นพบความสุขแบบวิถีชาวบ้านวัดแห่งนี้เป็นอีกแลนด์มาร์กที่ควรปักหมุดไว้

วัดอุโปสถาราม ตำบลเกาะเทโพ อำเภอ เมืองฯ จังหวัด อุทัยธานี โทร. 0-5698-0220


ตักบาตรทางน้ำ

อุทัยธานี ยังคงวิถีชีวิตแบบชาวแพที่สืบทอดมาช้านาน เรือนแพแต่ละหลังที่ทอดยาวไปตามแนวโค้งของแม่น้ำล้วนแต่มีบ้านเลขที่สายน้ำสะแกกรังจึงเสมือนถนนสายหลักของชาวแพ และพระสงฆ์ที่วัดอุโปสถารามก็ยังคงพายเรือบิณฑบาตยามเช้าซึ่งเป็นประเพณีตักบาตรทางน้ำที่หาชมยาก 

ดังนั้นหากไปเยือนอุทัยธานี ลองนอนพักค้างสักคืนแล้วตื่นมาตักบาตรทางน้ำสักครั้ง อิ่มบุญ อิ่มใจ ก่อนที่บรรยากาศแบบนี้จะสูญหายไปตามกาลเวลา


เรื่อง อุราณี ทับทอง ภาพ นพพร ยรรยง


บทความที่น่าสนใจ

ท่องสวนพุทธธรรมที่ วัดอุโมงค์ จ.เชียงใหม่

วัชรธรรมสถาน แหล่งปฏิบัติธรรมสายวัดป่าใกล้กรุง

“ธรรม” ได้ทุกเวลาที่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

วัดสังฆทาน สัปปายะสถานบำบัดใจด้วยธรรม (ชาติ)

วัดบุคคโล ประกายศรัทธาแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.