ทำไมเกิดมาต้องมีทุกข์

ไขข้อสงสัย ทำไมเกิดมาต้องมีทุกข์

ไขข้อสงสัย ทำไมเกิดมาต้องมีทุกข์ 

ที่ผ่านมา คนเราต่างหาคำตอบว่า ทำไมคนเราเกิดมาต้องเป็นทุกข์ 

พระอาจารย์มานพ อุปสโม ได้ตอบเรื่องนี้ไว้ว่า

พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมเอาไว้ว่า ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ” การเกิดเป็นทุกข์อยู่ร่ำไป คือ เมื่อเราเกิด ความทุกข์ก็เกิด ถ้าเกิดอีกก็ย่อมทุกข์อีก ดังนั้นถ้าไม่เกิดก็ย่อมไม่ทุกข์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสัตว์โลกทั้งหลายนั้นล้วนเกิดมาตามกรรมในหลายภพหลายภูมิ มีตั้งแต่ อบายภูมิ  ซึ่งเป็นภพที่มีทุกข์มาก ในขณะที่ถ้าเกิดใน สุคติภูมิ เป็นมนุษย์ก็ดีขึ้นมาเล็กน้อย การพัฒนาไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นไปก็จะมีความยากต่างกันไป

อย่างไรก็ดี พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เช่นกันว่า กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ” การเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยาก ยากตรงที่มนุษย์นั้นเกิดขึ้นมาได้ด้วยอำนาจของบุญกุศล ซึ่งอย่างน้อยต้องมีศีล 5 มีเบญจศีล เบญจธรรม มนุษย์ที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ตายแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพื่อใช้กรรมที่ยังเหลืออยู่ ส่วนมนุษย์ที่ผิดศีลผิดธรรมนั้น ตายแล้วก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แต่จะไปเกิดในภพที่ต่ำกว่า

พระพุทธองค์ทรงอุปมาเปรียบเทียบการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ว่า มีจำนวนเท่าเขาโคหนึ่งตัว คือมีแค่ 2 เขาเท่านั้น ในขณะที่มนุษย์ที่ตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ หากไปเกิดมาใน ทุคติภูมิ เป็นเดรัจฉานนี่มีจำนวนเท่ากับจำนวนขนของโค ดังนั้นการมาเกิดเป็นมนุษย์จึงเป็นเรื่องยาก ส่วนการไปเกิดเป็นเทวดานั้นก็ยิ่งยากกว่ามนุษย์อีก เพราะต้องมี หิริ มี โอตตัปปะ ประจำใจ “หิริ” แปลว่าความละอาย “โอตตัปปะ” แปลว่า ความเกรงกลัวบาป ส่วนการไปเกิดเป็นพรหมก็ยิ่งยากขึ้นไปอีก เพราะต้องเจริญฌาน ทำจิตนิ่งด้วยการทำสมถะ แต่ไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เกิดเป็นมนุษย์ การเกิดที่ดีหรือการเกิดที่ไม่ดีก็ตาม ทุกคนก็ไม่อาจหนีพ้นซึ่งความทุกข์ไปได้

พระอาจารย์มานพ อุปสโม พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม

ข้อมูลจาก : คอลัมน์ Dhamma Daily นิตยสาร Secret 

ภาพ: Cristian Newman on Unsplash

บทความที่น่าสนใจ

กำลังใจคือยาขนานเอก บทความกำลังใจจาก แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

การจะ ออกจากทุกข์ บทความสำหรับคนอยากสุข โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

“หนุ่ม กะลา” เปิดหมดใจ จากวันที่ทุกข์ ถึงวันที่ซึ้งในธรรม

วางใจผิด ชีวิตเป็นทุกข์ นิตยสาร Secret

กังวลใจ เรื่องใดก็เป็นทุกข์ในเรื่องนั้น ความกังวลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไร

Dhamma Daily : ทุกข์เหลือเกิน มีวิธี ปลดทุกข์  อย่างไร

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.