ทำอย่างไรให้เกิดปัญญา

Dhamma Daily : ปัญญาคืออะไรและทำอย่างไรให้เกิดปัญญา

Dhamma Daily : ปัญญาคืออะไร และ ทำอย่างไรให้เกิดปัญญา

ถาม : คำว่า นัตถิ ปัญญาสมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วย ปัญญา ไม่มี ถ้าเช่นนั้น กระผมอยากทราบว่า ปัญญา คืออะไรจะ ทำอย่างไรให้เกิดปัญญา และการอบรมปัญญาหมายถึงอะไร

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน ตอบปัญหานี้ไว้ว่า

ตอบ  : ในหลักทางพระพุทธศาสนา ปัญญาจำแนกเป็น 2 ประเภท คือ โลกียปัญญา และโลกุตตรปัญญา

โลกียปัญญา หมายถึง ปัญญาทางโลกซึ่งเป็นแสงสว่างที่จะนำพาตนเองและครอบครัวดำเนินไปตามทางแห่งความสุขความเจริญ เป็นทางของผู้ประพฤติธรรมรักษาศีล ทำบุญทำทานเป็นปกติ มีสติรักษาตน ครองตนโดยธรรมเปรียบประหนึ่งบุรุษผู้มีแผนที่ชี้ทาง ทางใดปฏิบัติแล้วเป็นสุขพึงปฏิบัติ ทางใดปฏิบัติแล้วทุกข์ก็ควรละ ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาทางโลก

ประเภทที่สองคือ โลกุตตรปัญญา หมายถึง ปัญญาที่เป็นแสงสว่างอย่างแท้จริงในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นเครื่องออกจากทุกข์ ละจากกามคุณทั้งปวง

เมื่อกล่าวถึงบ่อเกิดแห่งปัญญา กล่าวได้ว่า ปัญญาเกิดจากการภาวนาตามรู้กำหนดอินทรีย์ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (อายตนะ 6) อันจะทำให้เกิดปัญญาสูงสุด

การอบรมปัญญา หมายถึง การเจริญภาวนา คนเราจะสามารถมองเห็นแสงสว่าง เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงได้ด้วยปัญญา ทั้งโลกียปัญญาและโลกุตตรปัญญา หากบุคคลประพฤติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขจัดความไม่รู้ ความหลงในสมมุติ ความเป็นตัวตนบุคคล มองเห็นรูปนามต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ไม่ยึดมั่นถือมั่น บุคคลเหล่านี้ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมและสามารถเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้น ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่กล่าวไว้ว่า นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Secret Magazine Thailand

 

ที่มา : นิตยสารซีเคร็ต

ภาพ : https://pixabay.com


บทความที่น่าสนใจ

หญิงที่คิดมุ่งร้ายต่อพระพุทธเจ้าไม่ได้มีเพียงแต่นาง จิญจมาณวิกา เท่านั้น

เหตุผลที่พระเทวทัตเกลียดพระพุทธเจ้าตั้งแต่แรกพบ

พระปัจเจกพุทธเจ้า : พระพุทธเจ้าผู้สอนให้สาวกเข้าสู่พระนิพพานไม่ได้

พระพุทธเจ้ากับบัลลังก์ทั้ง 3 พระองค์คือผู้ครอง บัลลังก์แห่งเทวดา พรหม และพระอริยะ

ถ้าอยากอายุยืนขึ้น ควรทำอย่างไร ? เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องอายุยืนกับพระอานนท์

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.