หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

9 คติธรรมนำชีวิต จาก “หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ”

9 คติธรรมนำชีวิต จาก “ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ”

คนไทยต่างรู้จักดีว่า พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปทุมุตฺตโร) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิรูปแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทย ผู้เป็นสหธรรมิกร่วมอุดมการณ์คนสำคัญของพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) และยังเป็นผู้อุทิศชีวิตให้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนวาระสุดท้ายของชีวิต

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ผู้อุทิศชีวิตให้กับพุทธศาสนาจนวาระสุดท้ายของชีวิต ซีเคร็ตจึงขอนำ 9 คติธรรม คำสอนเพื่อการใช้ชีวิต

  1. คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
  2. อย่าอยู่ให้เป็นทุกข์ แต่อยู่อย่างสบายใจ
  3. จงทำตนให้เป็นไท อย่าทำตนให้เป็นทาส
  4. อยู่เพื่อทำหน้าที่ ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ ทำงานเพื่องาน
  5. พระพุทธศาสนาไม่มีคำว่า “ดลบันดาล”
  6. จงช่วยกันสอนธรรมอย่าช่วยกันเสกของขลัง
  7. การที่ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง มีอำนาจมาก ศักดิ์สิทธิ์มาก
  8. พิจารณาตัวเอง ตักเตือนตัวเอง แก้ไขตัวเอง
  9. ประพฤติธรรมเพื่อขัดเกลาตนเอง

บทความน่าสนใจ

ธรรมะ ที่เป็นสุขและถูกต้อง โดยท่านพุทธทาสภิกขุ

สอนลูกให้รู้จัก คุณค่าของเวลา ธรรมะจากท่านปัญญานันทภิกขุ

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.