การฝึกสติ

การฝึกสติ “พละ ๕ คือกำลังหนุนจิต” – พระราชหฤทัยจากในหลวงรัชกาลที่ ๙

การฝึกสติ “พละ ๕ คือกำลังหนุนจิต” – พระราชหฤทัยจากในหลวงรัชกาลที่ ๙

การฝึกสติ “พละ ๕ คือกำลังหนุนจิต” – พระราชหฤทัยจากในหลวงรัชกาลที่ ๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฝึกฝนพระราชหฤทัย ตามหลัก พละ ๕ ในพระพุทธศาสนา อันเป็นธรรมเทศนาที่ได้สดับระหว่างทรงพระผนวชเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๙ หลังจากนั้นได้ทรงศึกษา ปฏิบัติ และมีพระราชปฏิสันถารสนทนาธรรมด้วยพระอริยสงฆ์หลายรูป  ในช่วงที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฏรตามหัวเมือง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พละ ๕ ที่ทรงฝึกฝนนี้ได้แก่ ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อมั่นในทางที่ถูกต้อง เป็นกำลังหนุนจิตให้เข้มแข็ง มั่นคง แน่วแน่  วิริยะ หมายถึง กล้าต่อสู้กับอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ เป็นกำลังหนุนจิตใจเดินหน้า  สติ หมายถึง  ความระลึกได้ เป็นกำลังช่วยความจำ  ปลุกใจให้ตื่นจากกิเลส  สมาธิ  หมายถึง  ความตั้งมั่นของจิต  เป็นกำลังให้มั่นคงไม่ไหวเอนไปตามอารมณ์  และ ปัญญา หมายถึง ความรู้ทั่ว เป็นกำลังสำคัญยิ่งของจิต  เป็นแสงส่องให้รู้  เห็น  เข้าใจแจ่มแจ้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พละ ๕ เป็นกำลังหนุนจิต ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ  จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมา

 

 

His Majesty King Bhumibol Adulyadej  trained himself physically and mentally in accordance with the five Dhammic Strengths of Buddhism, which he ascertained from a sermon during the time of his monkhood in 1956. He continued to study and practice Dhamma, often discussing religion with venerable monks, especially on his trips to the Northeast.

The Five Dhammic Strengths are Saddhā or right confidence, to develop a strong, firm, and  focused mind; Viriya or brevity, to fight against obstacles without discouragement; Sati or mindfulness, to promote memorisation, prevent forgetfulness and mental  defilement; Samādhi or mental concentration, to support a focused mind; and Paññā  or wisdom, to illuminate the mind, to clearly understand cause and effect, what is worthy and  unworthy, beneficial and useless. His Majesty practiced these in all his activities, carried out for the happiness of this subjects.

 

ข้อมูลจาก : นิทรรศการพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่9

รูปภาพจาก : palungjit.org  นิตยสารซีเคร็ตฉบับที่ 210


บทความที่นา่สนใจ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชาผู้ทรงศรัทธาในธรรม

พระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมเรื่อง มรรคระหว่างในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.