พรปีใหม่

พรปีใหม่ จาก 4 พระอาจารย์แด่ทุกท่าน เป็นของขวัญสำหรับการเริ่มต้นปี

พรปีใหม่ จาก 4 พระอาจารย์แด่ทุกท่าน เป็นของขวัญสำหรับการเริ่มต้นปี

ซีเคร็ตขอมอบ พรปีใหม่ จาก 4 พระอาจารย์แด่ทุกท่าน เป็นของขวัญสำหรับการเริ่มต้นปี

 

พระไพศาล วิสาโล

ในโอกาสปีใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นนี้ อาตมาขออวยพรให้ผู้อ่านซีเคร็ตทุกท่านมีความเพียรพยายามในการสร้างคุณงามความดีและบ่มเพาะคุณภาพจิตให้เจริญงอกงาม จนพบความสงบเย็นในชีวิต มีปัญญาพาจิตออกจากความทุกข์ เข้าถึงสุขอันเกษมคือพระนิพพานในปัจจุบันชาติด้วยเทอญ

 

พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอให้สิ่งใหม่ๆ ดีๆ มีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และความก้าวหน้าในทางธรรม ความเข้าใจในทางธรรม นำพาใจเราเข้าถึงความพ้นทุกข์ จงบังเกิดขึ้นแก่ปวงชนชาวไทย

และขอให้สิ่งที่ร้าย ๆ มีความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ถูกนินทา ความทุกข์ จงหมดไปจากตัวเรา สามารถเข้าถึงความดับทุกข์ทางใจได้สิ้นเชิงด้วยกันทุกทั่วหน้า

ขออำนาจแห่งพระคุณของพระรัตนตรัยช่วยปกป้อง รักษาปวงชนชาวไทย ให้พ้นจากภัยพิบัติด้วยกันทุกทั่วหน้า ทุกท่าน ทุกคนด้วยเทอญ

 

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ขอให้ทุกท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ประพฤติธรรม  เพราะตามหลักธรรมธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ขอให้ได้รับสิ่งที่ดีจากธรรม  จากการได้กลับมาเกิดในชาตินี้อีกครั้งหนึ่ง   นั่นก็คือความพ้นทุกข์พ้นโลก  เพราะผลจากการประพฤติตามธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วของตน

ขอเจริญพร

 

ท่านว.วชิรเมธี

ปี ๒๕๖๐ กำลังจะผ่านไปอย่างไม่มีวันกลับ ในชั่วชีวิตของเราแต่ละคน จะมีปี ๒๕๖๐ หรือ ๒๐๑๗ เพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีปีไหนที่มีสองครั้ง วันนี้สองครั้งก็ไม่มีนาทีเดียว ชั่วโมงเดียวสองครั้งก็ไม่มีเวลาของเราไม่ยาวนัก เรามีเวลาจำกัด

พระพุทธองค์จึงตรัสเตือนว่า “อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ, โก ชญฺญา มรณํ สุเว”

แปลว่า“ควรทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะใครเลยจะรู้ว่า ความตายอาจมาถึงในวันพรุ่งนี้”

เรามีเวลาจำกัดชีวิตก็ไม่ต่างกัน พระพุทธองค์ทรงย้ำแล้วย้ำอีกว่า

“ชีวิตสั้นดั่งน้ำค้าง สั้นดั่งสายฟ้าแลบ สั้นและว่างดั่งพยับแดด สั้นดั่งรอยไม้ที่ขีดลงไปบนผืนน้ำ”

สัจธรรมของชีวิตเป็นอย่างนี้เอง คือ “สั้น และ จำกัด” อย่างยิ่ง

 

ผู้อ่านสามารถอ่านเรื่องเตือนใจและพรปีใหม่เพิ่มเติมในคอลัมน์ New Year’s Blessing นิตยสาร Secret (10 ม.ค.2561)


บทความน่าสนใจ

6 วิธี เปลี่ยนตัวเองใหม่ ในแบบชาวพุทธ

อุดหนุนข้าวอินทรีย์ไร่เชิญตะวัน พร้อมพรปีใหม่และลายเซ็นจากท่าน.วชิรเมธี

 

 

 

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.