อานิสงส์แห่งการถวายดอกไม้

อานิสงส์แห่งการถวายดอกไม้ แด่พระพุทธเจ้า

อานิสงส์แห่งการถวายดอกไม้ แด่พระพุทธเจ้า

ดอกไม้เป็นตัวแทนของความงดงาม และถูกประเมินค่าให้เป็นสิ่งมีคุณค่า กลายเป็นเครื่องบูชาที่ศาสนาต่าง ๆ เลือกใช้เป็นเครื่องบูชา พระพุทธศาสนาเองก็นิยมใช้ดอกไม้เป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้า ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเล่าถึง อานิสงส์แห่งการถวายดอกไม้ บูชาพระพุทธเจ้าไว้อย่างน่าสนใจ จึงขอยกมานำเสนอดังนี้

พระจุนทเถระหลังจากบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว ได้อุทานขึ้นพร้อมเล่าถึงผลบุญที่ส่งผลให้เกิดในสมัยของพระสมณโคดมพุทธเจ้าว่า

ครั้งสมัยพระสิทธัตถะพุทธเจ้า ท่านได้นำดอกไม้เข้าไปถวายถึงเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งประทับอยู่ท่ามกลางหมู่สงฆ์ผู้เป็นพระขีณาสพ พระพุทธเจ้าตรัสขึ้นว่า

 

 

“ผู้ใดมอบดอกไม้อันมีค่าและมีกลิ่นหอมฟุ้งแก่เรา เราจะพยากรณ์ผู้นั้น ขอท่านทั้งหลายในที่นี้โปรดฟังการพยากรณ์ของเรา ผู้นี้หลังจากสิ้นบุญจากโลกไปแล้วจะไปสู่สรวงสวรรค์ เป็นมิตรกับเหล่าเทพยดา มีวิมานทองคำที่วิจิตรตระการตาด้วยอัญมณี แวดล้อมด้วยบริวารนางฟ้า เสวยทิพยสมบัติเช่นนี้ถึง 74 ชาติ (คือเกิดเป็นเทวดาอย่างต่อเนื่องถึง 74 ชาติ) หลังจากนั้นจะเกิดเป็นพระราชาปกครองแผ่นดินถึง 300 ชาติ จากนั้นจะเกิดเป็นพระมหาจักรพรรดิราชถึง 75 ชาติ เป็นใหญ่กว่ามนุษย์ทั้งปวง มีนามว่า “ทุชชยะ” เป็นเช่นนี้ไม่มีทางไปสู่อบายภูมิ จากนั้นเขาจะเกิดในตระกูลพราหมณ์ เป็นบุตรชายของวังคันตพราหมณ์กับนางสารีพราหมณ์ มีปัญญามาก ต่อมาบวชในศาสนาของพระอังคีรส ได้เป็นสาวกของพระศาสดานามว่า “จูฬจุนทะ” ”

 

 

จากคำอุทานของพระจุนทเถระ ทำให้ทราบว่า ในสมัยพระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่า “สิทธัตถะ” ท่านได้ถวายดอกไม้บูชาพระพุทธองค์ ส่งผลให้เกิดเป็นเทวดาถึง 74 ชาติ เป็นพระราชา 300 ชาติ และพระมหาจักรพรรดิราชถึง 75 ชาติ จนกระทั่งมาเกิดในสมัยพระสมณโคดมพุทธเจ้า เป็นน้องชายของพระสารีบุตร (วังคันตพราหมณ์และนางสารีพราหมณีคือพ่อแม่ของพระสารีบุตร) หลังจากพระสารีบุตรละสังขารแล้ว พระจุนทเถระเป็นผู้นำพระอรหันตธาตุบรรจุลงในบาตรนำมาถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ทรงรับพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้าง แล้วตรัสประกาศคุณของพระสารีบุตรผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา

 

 

จากนั้นพระจุนทเถระกำหนดรู้อาสวะ (กิเลส) ทั้งปวง จนไม่มีอาสวะเหลืออีกต่อไป (เข้าถึงอรหัตตผล)

อานิสงส์แห่งการถวายดอกไม้เรื่องนี้เป็นคำอุทานจากปากของพระจุนทเถระหลังจากบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว สังเกตได้ว่าการถวายอามิสบูชา (บูชาด้วยวัตถุสิ่งของ) จะมีอานิสงส์ให้เกิดในสุคติคือ สรวงสวรรค์และโลกมนุษย์ ไม่ต้องตกอบายภูมิได้แก่ นรก เปรต อสุรกาย และเดรัจฉา

แต่ทว่าการถวายสิ่งเลอค่าแด่พระพุทธเจ้าจัดเป็นอามิสบูชา ไม่สามารถสู้ปฏิบัติบูชาที่ได้อานิสงส์แรงคือการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ไปสู่การสิ้นภพและชาติ เป็นการเข้าถึงพระนิพพานอย่างแท้จริง

 

ที่มา : จุนทเถราปทาน

ภาพ : pixabay


บทความน่าสนใจ

นายพรานกุกกุฏมิตร บรรลุโสดาปัตติผลด้วยอานิสงส์แห่งการปรนนิบัติเจดีย์

อานิสงส์แห่งทาน อันเกิดจากสัปปุริสทาน

อานิสงส์แห่งการบูชาต้นโพธิ์ ด้วยจิตศรัทธา

อานิสงส์กรวดน้ำ

อานิสงส์กฐินทาน ในพระไตรปิฎก

อานิสงส์ของการเจริญ โพชฌงค์

ตำนานเล่าขาน อานิสงส์ ของการปิดทองพระพุทธรูป

อานิสงส์ของการบวช – สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

Dhamma Daily : เวลาที่เรา อนุโมทนาบุญร่วม กับคนอื่นนี่มีอานิสงส์จริงไหมคะ

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.