ชยปริตร

ชยปริตร (มหากาฯ) แปล : ขอให้สัจวาจานั้นคุ้มครองผู้สวดให้พบพานสุขสวัสดี

ชยปริตร (มหากาฯ) แปล : ขอให้สัจวาจานั้นคุ้มครองผู้สวดให้พบพานสุขสวัสดี

บทสวดมนต์ ชยปริตร มีเนื้อความกล่าวถึงการสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าเปี่ยมไปด้วยความเป็นเลิศ แล้วขอให้สัจวาจานั้นคุ้มครองผู้สวดให้พบพานสุขสวัสดี

 

มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา
พระโลกนาถผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ ทรงบำเพ็ญบารมีครบถ้วนเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ ทรงบรรลุพระสัมโพธญาณอันยอดเยี่ยม ด้วยสัจวาจานี้ ขอข้าพเจ้ามีความสวัสดีทุกเมื่อ

 

ชะยันโตโพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน
เอวัง อะหัง วิชะโยโหมิ ชะยามิ ชะยะมังคะเล
ขอข้าพเจ้าจงชนะ เหมือนพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่เคารพรักของเจ้าศากยะทรงชนะ ณ ควงไม้โพธิ์ ขอข้าพเจ้าจงชนะ ได้รับชัยมงคลเถิด

 

อะปะราชิตะ ปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ
ขอให้ข้าพเจ้าบรรลุถึงความเป็นเลิศ เบิกบานใจ เหมือนพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมอันประเสริฐ เบิกบานพระทัยเหนือบัลลังก์แห่งชัยชนะ ณ พ่างพื้นปฐพีอันประเสริฐเลิศแผ่นดิน เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

 

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
เป็นฤกษ์ดี มงคลดี ยามรุ่งดี ยามตื่นดี ขณะดี ครู่ดี ทานที่ถวายแก่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ เป็นทานดี

 

ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมและความตั้งใจ เป็นสิ่งที่ดี เมื่อทำความดีแล้ว ย่อมได้รับผลดี

 

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม
ขอจงมีสรรพมงคล ขอปวงเทวดาจงคุ้มครอง ขอข้าพเจ้าจงมีความสวัสดีด้วยพุทธานุภาพทั้งปวง

 

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม
ขอจงมีสรรพมงคล ขอปวงเทวดาจงคุ้มครอง ขอข้าพเจ้าจงมีความสวัสดีด้วยธรรมานุภาพทั้งปวง

 

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม
ขอจงมีสรรพมงคล ขอปวงเทวดาจงคุ้มครอง ขอข้าพเจ้าจงมีความสวัสดีด้วยสังฆานุภาพทั้งปวงเสมอ

 

สามารถอ่านบทความอัพเดทของซีเคร็ตได้ที่ >>> Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

ขันธปริตร (แปล) สวด ป้องกันภัย จาก สัตว์มีพิษ

อภยปริตร (แปล) สวดแล้ว ไม่ฝันร้าย  

ความจริงเกี่ยวกับ บทสวด โพชฌังคปริตร คาถาที่ไม่เหมาะกับการสวด !

โพชฌังคปริตร (แปล) บทสวดมนต์แห่ง การตรัสรู้

อาฏานาฏิยปริตร (แปล) ป้องกันจากภัยของ อมนุษย์ และ ภยันตราย ทั้งปวง

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.