พุทธมณฑล

พุทธมณฑล ศูนย์กลางการปฏิบัติธรรม

พุทธมณฑล ศูนย์กลางการปฏิบัติธรรม

พุทธศาสนิกชนไทยส่วนใหญ่รู้จัก “พุทธมณฑล” ในฐานะศูนย์กลางทางพุทธศาสนาที่สำคัญในประเทศไทย  แต่น้อยคนนักที่รู้ว่าที่นี่จัดปฏิบัติธรรมฟรีทุกเดือน

พุทธมณฑล สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2498  เพื่อเป็นพุทธานุสรณียสถานในวโรกาสมหามงคลที่พระพุทธศาสนาจะเวียนมาบรรจบครบ 2,500 ปีในปี พ.ศ. 2500  ในการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีก่อฤกษ์พุทธมณฑล ณ บริเวณที่ก่อสร้างองค์พระพุทธรูปประธานพุทธมณฑล

ต่อมาการจัดสร้างพุทธมณฑลหยุดชะงักไประยะหนึ่งจนกระทั่งปี พ.ศ. 2521 คณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท์ มีมติมอบหมายให้กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการรับงานจัดสร้างพุทธมณฑลจากกระทรวงมหาดไทยมาดำเนินการจนแล้วเสร็จ

ปัจจุบันสำนักงานพุทธมณฑลเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์  และมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายฆราวาส

แนวทางปฏิบัติ

ตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4  มีกาย  เวทนา  จิต  และธรรม  พร้อมใช้บทภาวนา  คือ  พองหนอ  ยุบหนอ  ยกหนอและย่างหนอ ในการเดินจงกรม  โดยมีพระวิปัสสนาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้ชี้แนะและฝึกอบรม

ระเบียบปฏิบัติ

  •  ปฏิบัติธรรมฟรี
  •  สวมใส่ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม
  •  เครื่องใช้ในการดูแลสุขอนามัยพื้นฐาน

โดยปราศจากเครื่องหอม (ถือศีล 8)

  •  ปิดวาจา
  •  ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

กิจวัตรปฏิบัติ

หลังจากเดินทางถึงพุทธมณฑล  ผู้ปฏิบัติธรรมต้องลงทะเบียนที่อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา  แล้วเก็บสัมภาระเข้าที่พักที่ธรรมบริกรจัดเตรียมไว้ให้  จากนั้นเปลี่ยนเป็นชุดขาวสำหรับปฏิบัติธรรม  สมาทานกัมมัฏฐาน  พร้อมปิดวาจาตลอดระยะเวลา 3 หรือ 5 วันของการปฏิบัติธรรม

ผู้ปฏิบัติธรรมจะได้ร่วมนั่งสมาธิและเดินจงกรมตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ โดยรอบพุทธมณฑล  เช่น  ลานต้นพระศรีมหาโพธิ์  ลานต้นสาละ  วิหารพุทธมณฑล  สังเวชนียสถานจำลอง  เป็นต้น  จากนั้นร่วมบำเพ็ญจิตตภาวนา  พร้อมรับฟังธรรมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวัน  เช่นนี้ทุกวันจนจบคอร์สปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติธรรมมอบความสุขและความสงบให้ชีวิตได้อย่างยั่งยืน 


สำนักงานพุทธมณฑล

เลขที่ 25/25  หมู่ 6  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

โทร. 0-2441-9801 - 3  ต่อ 3313 และ 3320  ติดตามได้ที่ www.onab.go.th


เรื่อง ชลธิชา  แสงใสแก้ว  ภาพ วรวุฒิ  วิชาธร


บทความที่น่าสนใจ

บ้านภูตะวัน ธรรมะท่ามกลางขุนเขา ณ จังหวัดนครราชสีมา

วัดพระแก้ว เชียงราย พุทธศิลป์ล้านนา ตำนานพระแก้ว

วัดกำแพงแลง โบราณสถานเปี่ยมศรัทธา เมืองเพชรบุรี

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.