คาร์กิลล์ ร่วมกับองค์กร Save the Children จัดโครงการ “50 Healthy Schools” เพื่อเด็กไทยกว่า 5,000 คนทั่วประเทศ

คาร์กิลล์ ร่วมกับองค์กร Save the Children จัดโครงการ 50 Healthy Schools” เพื่อเด็กไทยกว่า 5,000 คนทั่วประเทศ มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการที่ดีเพื่อเด็กวัยเรียนตลอดระยะเวลาโครงการ 2 ปีครึ่ง

จากการสำรวจครั้งใหม่ขององค์การยูนิเซฟ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าเด็กไทย 1 ใน 10 คน มีภาวะเตี้ยและแคระแกร็นระดับปานกลางถึงรุนแรง และเด็กอายุ 1-14 ปี มากกว่าร้อยละ 15 เป็นโรคอ้วน ดังนั้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว คาร์กิลล์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรชั้นนำของโลกจากสหรัฐอเมริกา จึงร่วมกับองค์กร Save the Children จัดโครงการ “50 Healthy Schools” โดยได้รับคำแนะนำจากรัฐบาลไทย โดยโครงการจะมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของโภชนาการและการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา

ดร.พญ. สายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “เด็กไทยอายุ 6-14 ปี มีไม่ถึง 2 ใน 3 ที่มีพัฒนาการทางร่างกายในระดับสูงสุดและไม่มีภาวะเตี้ยและแคระแกร็น โรคผอมแห้ง หรือน้ำหนักเกิน ดังนั้นจึงควรส่งเสริมการสร้างนิสัยการกินที่ดี เช่น  ไม่งดมื้อเช้า ดื่มนมวันละ 1 แก้ว กินไข่วันละ 1 ฟอง”

โครงการ 50 Healthy Schools จะจัดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาและสระบุรีตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อช่วยเหลือเด็กวัยเรียนอายุ 7-12 ปี จำนวนกว่า 5,000 คน โดยเริ่มจากนักเรียนในโรงเรียน 12 แห่งที่ คาร์กิลล์ ให้การสนับสนุนอยู่ก่อนแล้ว และขยายไปยังโรงเรียนอีก 38 แห่งที่อยู่ใกล้เคียง

โครงการดังกล่าวจะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาล โรงเรียน โรงอาหารของโรงเรียน ผู้จำหน่ายอาหาร พ่อแม่ ผู้ปกครอง และตัวเด็กนักเรียน เพื่อให้ครอบคลุมทุกแง่มุมของการปรับปรุงโภชนาการและกิจกรรมทางร่างกายของเด็กๆ และเพื่อให้เด็กมีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน

นายวัชรพล ประสพเกียรติโภคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ระบุว่าคนไทย “มีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต (non-communicable diseases – NCDs) และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมและขาดการออกกำลังกายอย่างเพียงพอ” สอดคล้องกับผลการศึกษาโครงการสำรวจกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ปี พ.ศ. 2559 ที่พบว่าเด็กไทยอายุ 6-17 ปี ไม่ถึง 1 ใน 4 ที่ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 60 นาทีตามข้อแนะนำ

นางแคร์โรไลน์ ไมลส์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์กร Save the Children สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “Save the Children ภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับคาร์กิลล์ซึ่งมีวิสัยทัศน์เดียวกันในการช่วยให้เด็กๆ ได้เริ่มต้นชีวิตอย่างมีสุขภาพดี ทั้งนี้การพัฒนาโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพทางกายที่ดีให้กับเด็กๆ ต้องใช้ความพยายามและความร่วมมือของหลายฝ่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่โครงการ 50 Healthy Schools ตั้งใจจะทำ ดิฉันมั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้เด็กไทยมีสุขภาพดีขึ้นและมีอนาคตที่ดีตามที่พวกเขาควรได้รับ”

มร.เดวิด แมคเลนแนน ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคาร์กิลล์

มร.เดวิด แมคเลนแนน ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มคาร์กิลล์ กล่าวว่า

“การสนับสนุนชุมชนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคาร์กิลล์ตลอดมา โดยเฉพาะเมื่อเราสามารถใช้ความเชี่ยวชาญด้านอาหารที่มีอยู่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่อยู่รอบตัวเรา เราต้องการให้ประชากรโลกที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ สามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการได้มากขึ้น พร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและโรคอ้วน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการ   หล่อเลี้ยงโลกใบนี้และส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ”

นายวัชรพงศ์ ภู่มงกุฎชัย กรรมการผู้จัดการ คาร์กิลล์ โภชนาการอาหารสัตว์

กิจกรรมในโครงการ 50 Healthy Schools จะประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ การสอนทำอาหารแก่เด็กนักเรียนพร้อมสูตรอาหารที่ทำได้อย่างสนุกสนาน และการทำงานร่วมกับโรงเรียนในการส่งเสริมการออกกำลังกาย  โดยจัดให้มีชั่วโมงเล่นและเกมที่สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ คาร์กิลล์จะสร้างสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยเพื่อกระตุ้นการออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มในโรงเรียน เพื่อให้สามารถนำเงินที่เคยใช้ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.