ตอกย้ำการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ส่งผล GC ติดอันดับ1 ของโลกต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์

ตอกย้ำการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ส่งผล GC ติดอันดับ1 ของโลกต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์

ตอกย้ำการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ส่งผลGC ติดอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่อง 2 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์

ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) เปิดเผยว่า GC ได้รับการจัดอันดับจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) เป็นอันดับที่ 1 ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 2ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemicals Sector)และยังติดอันดับ Top 10 ประเภท ดัชนีโลก (DJSI World)และตลาดเกิดใหม่(Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการสนับสนุนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ของโลกและเป็นสิ่งที่ GC ยึดถือและดำเนินการอย่างเข้มข้นและยาวนาน

ตอกย้ำการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ส่งผล GC ติดอันดับ1 ของโลกต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์

ผลสำเร็จในครั้งนี้ ตอกย้ำให้เห็นว่า GC เป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ที่มีมาตรฐานการดำเนินงานที่ทัดเทียมองค์กรชั้นนำระดับโลกเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Chemistry for Better Living)  ซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้ มาจากความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของพนักงานทุกคนที่ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างดีเยี่ยม ท่ามกลางวิกฤตการณ์ ความท้าทายและอุปสรรคนานับประการ

ตอกย้ำการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ส่งผล GC ติดอันดับ1 ของโลกต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์

DJSI จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของ S&P Global และ SAM ถือเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

 

ตอกย้ำการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ส่งผล GC ติดอันดับ1 ของโลกต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.