Global FoodTure Mission Thailand 2023 นำเสนองานประชุมความร่วมมือไทย-ดัตช์ กำหนดนิยามใหม่สำหรับระบบอาหารแห่งอนาคต ปูทางสู่งาน Healthy Food Asia 2023

สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ และบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค มีความยินดีที่จะประกาศการจัดงาน Global FoodTure Mission Thailand 2023 การประชุมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทย-ดัตช์ (เนเธอร์แลนด์) ภายใต้หัวข้อ  From Food Valley The Netherlands to Global FoodTure Mission Thailand; Global Collaboration on Food System (หุบเขาแห่งอาหารเนเธอร์แลนด์ สู่ภารกิจการสร้างระบบอาหารโลกที่ยั่งยืนของประเทศไทย; ความร่วมมือระดับโลกด้านระบบอาหาร) นับเป็นเวทีสำหรับความร่วมมือระดับโลกและการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอนาคตของระบบอาหาร โดยจะมีการนำเสนอบริษัทด้านนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำทางความคิดจากทั้งประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นแนวหน้าในการกำหนดนิยามใหม่และท้าทายอนาคตของอาหาร จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-17.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ชั้น 3 กรุงเทพฯ

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพทั่วโลก

ตลาดธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพกำลังเติบโตทั่วโลก อาหารเพื่อสุขภาพ หมายถึง อาหารที่ปลอดภัย (ด้านจุลชีววิทยาและเคมี) มีคุณค่าทางโภชนาการและผลิตด้วยวิธีที่ยั่งยืนโดยเคารพต่อการดำรงอยู่ของโลก ผู้คน พืชและสัตว์ โดยประเทศเนเธอร์แลนด์ได้มุ่งเน้นการพัฒนาความยั่งยืนของการผลิตอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกษตรแบบผสมผสานธรรมชาติ การใช้แหล่งโปรตีนทางเลือก (จากพืช) การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเชิงนวัตกรรม (หุ่นยนต์และระบบดิจิทัล) และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (ให้ผลผลิตสูง ใช้น้ำและที่ดินน้อยลง ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง/ยาปฏิชีวนะ)

ดร. Gijs Theunissen DVM อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) สถานเอกอัครราชทูต เนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ในประเทศไทย จำเป็นต้องสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบ (ที่อาจเกิดขึ้น) ของระบบอาหาร เช่น ผลกระทบของการใช้สารกำจัดศัตรูพืช (มากเกินไป) การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ความเสี่ยงของสารเคมีตกค้างในอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศ (เช่น ก๊าซเรือนกระจก) การตัดไม้ทำลายป่า การเผาหลังการเก็บเกี่ยว ฯลฯ ซึ่งโครงการ Global Foodture Mission Thailand 2023 โดย Food Valley ของ Netherlands ได้เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบอาหารทั่วโลกผ่านความร่วมมือและนวัตกรรม นับเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของความร่วมมือระหว่างไทย – เนเธอร์แลนด์ เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายระดับโลก และทำให้ระบบอาหารและเกษตรมีความเป็นนวัตกรรมและยั่งยืน”

เปิดเวทีนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากสหภาพยุโรป

ภายในงานได้มีการเชิญบริษัทในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพขึ้นมานำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่างๆ กว่า 15 บริษัท ได้แก่ บริษัท Kleen Hub, Hamer Packaging, Colipi, Puba Beer, Sanygram, Kytos, Innovad, InsectoCycle, DunavNET, MiOUM, ODS Protein, Ynsect และ Eagle Genomics. และในช่วงถาม-ตอบยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้ามามีส่วนร่วมกับผู้นำเสนอ และแสวงหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมของพวกบริษัทเหล่านี้เพื่อประกอบการพิจารณา

งาน Global Foodture Mission Thailand 2023 ครั้งที่ 1

Tjerna Ellenbroek ผู้จัดการโครงการ Food Valley – the Netherlands และ Global Foodture กล่าวว่า งาน Global Foodture Mission Thailand 2023 ครั้งแรกนี้จะเป็นสะพานเชื่อมธุรกิจ ไทย-ดัตช์ และสหภาพยุโรปเพื่อระบบอาหารที่ยั่งยืน

Global Foodture เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืนทั่วโลกผ่านความร่วมมือและนวัตกรรม โครงการนี้พัฒนาและดำเนินการตามกลยุทธ์ที่เป็นสากล ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในยุโรปและนอกยุโรป เป้าหมายในประเทศไทยนั้นเป็นกิจกรรม Global Foodture ในรูปแบบตัวต่อตัวครั้งแรกหลังจากที่มีการจัดกิจกรรมออนไลน์มาแล้ว

ในการเยือนครั้งนี้ ได้นำคณะพบกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งยุโรป (SMEs) และพันธมิตรในเอเชียจะสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ยั่งยืน ค้นหาพันธมิตรเพื่อหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ หาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่แห่งนวัตกรรมในยุโรปและไทย โดยการหาโอกาสที่เครื่องมือของพวกเขานั้นจะทำให้ระบบอาหารมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืนทั่วโลกผ่านความร่วมมือและนวัตกรรม การมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนและกระตุ้นความร่วมมือ เพื่อหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่และเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมซึ่งจะนำไปสู่ระบบอาหารทั่วโลกที่มีความยั่งยืน

โครงการ Food Valley แห่งเนเธอร์แลนด์และจุดมุ่งหมายในปี 2050 (พ.ศ. 2593)

Tjerna Ellenbroek ผู้จัดการโครงการ Food Valley แห่งเนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า “Food Valley เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จะเร่งการเปลี่ยนแปลงของระบบอาหารไปสู่ความยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 2593 ระบบอาหารจำเป็นจะต้องสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประชากร 10,000 ล้านคนทั่วโลก อาหารต้องรสชาติดี ราคาไม่แพง ดีต่อสุขภาพและส่งเสริมความยั่งยืน การผลิตต้องให้ความเคารพต่อสัตว์และโลกของเรา Food Valley นำความคิดและความใฝ่ฝันไปสู่การปฏิบัติจริง ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันกับผู้นำในภาคส่วนและประเทศต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนผ่านของโปรตีน อาหารและสุขภาพ และกระบวนการผลิตอาหารจากการเกษตรแบบหมุนเวียน (Circular Agrifood)”

การแบ่งปันความรู้เชิงลึกโดยผู้มีอิทธิพลทางความคิดด้านอาหารในประเทศไทย

คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย กล่าวว่า “โลกของเรานั้นกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สังคมผู้สูงอายุ ความขัดแย้งทางการเมือง และโรคระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารทั่วโลก โดยที่อุตสาหกรรมไทยนั้นมุ่งพัฒนากระบวนการผลิตอาหารแห่งอนาคต ตามแนวคิด Bio-Circular-Green Economy เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการตลาดอาหารในประเทศและทั่วโลก ภายใต้หลักการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย และความโปร่งใส”

 ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงมุมมองของรัฐบาล โดยยืนยันว่า “หากวาระของโลกยังคงเป็น SDG 2030 (การพัฒนาอย่างยั่งยืน) การเปลี่ยนแปลงระบบอาหารและการเกษตรให้มีความยืดหยุ่น ยั่งยืน และครอบคลุมให้ทันเวลาเป็นสิ่งจำเป็น  เราจะใช้วิธีการแก้ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่อิงจากธรรมชาติในลักษณะอย่างไรเพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถแบ่งปันทั้งต้นทุนและผลประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม? สิ่งที่ต้องแลกและผลประโยชน์ร่วมกันสามารถนำไปใช้ได้จริงในภาคสนาม ในฟาร์ม และบนชามข้าวได้อย่างไร? การฟื้นตัวจากโควิด-19 เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากผลกระทบของสภาพอากาศ หรือการจัดการกับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โลกใบนี้เป็นโลกของเราและเราคือคนของโลก ความร่วมมือของหุ้นส่วนในทุกระดับ ทั้งในระดับท้องถิ่น-ระดับชาติ-ระดับนานาชาติ นับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2573”

ดร.นรธัช ประชุม อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า“เนื่องจากจำนวนประชากรทั่วโลกเพิ่มขึ้น และมีการคาดการณ์ว่า ความต้องการโปรตีนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2593 ภูมิภาคเอเชียจึงเป็นผู้ให้การสนับสนุนรายใหญ่ที่สุดในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วโลก โดยผลิตปลาที่เลี้ยงในฟาร์มถึง 92% ของโลก” พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการประมง “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงอย่างยั่งยืนจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารและโภชนาการของโลกได้ ปัจจุบันมีปัจจัย 5 ประการที่ท้าทายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการประมงอย่างยั่งยืน ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่ที่เหมาะสมทั้งบนบกและในน้ำ ความพร้อมของเทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตและต้นทุน และการตลาด ความต้องการ และเวลา”

Healthy Food Asia: “ปลดล็อก” โอกาสทางธุรกิจอาหารทุกระดับ

Igor Palka กรรมการผู้จัดการบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าวว่า “Healthy Food Asia 2023 เป็นประตูสู่อาหารอนาคตจากยุโรปสู่เอเชียที่น่าจับตาของอุตสาหกรรมอาหาร ภายในคุณจะได้พบกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร โอกาสทางธุรกิจที่เหนือชั้นเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่ายชั้นนำ อัปเดตเทรนด์ล่าสุดเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารออร์แกนิก อาหารวีแกน อาหารฟังก์ชัน และบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ขณะที่คุณชมการนำเสนอธุรกิจที่น่าประทับใจจากแบรนด์ยุโรปที่มีชื่อเสียงที่เข้าร่วมพันธกิจ Global FoodTure นี้ ให้คุณลองนึกภาพแบรนด์ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพที่หลากหลายอีกมากมายที่รอให้คุณมาสำรวจที่งานแสดงสินค้าของเรา แล้วคุณจะค้นพบโอกาสใหม่ๆในอาณาจักรแห่งอาหารเพื่อสุขภาพ” อย่าพลาดโอกาสในการสร้างความสำเร็จและเป็นแนวหน้าของการเปลี่ยนแปลง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเข้างานฟรีได้ที่ https://healthyfoodasia.com/

งานนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปูทางสู่งาน Healthy Food Asia 2023 งานแสดงสินค้าอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกที่ครอบคลุมอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารออร์แกนิก อาหารวีแกน อาหารฟังก์ชัน อาหารปราศจากสารปรุงแต่ง และบรรจุภัณฑ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566 ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ กรุงเทพฯ ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมงานฟรี!

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands and VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd. are pleased to announce the upcoming event, Global FoodTure Mission Thailand 2023, which will feature the Thai-Dutch Session: From Food Valley The Netherlands to Global FoodTure Mission Thailand; Global Collaboration on Food System. The event will take place on Thursday, 25th May 2023, from 13:30 to 17:00, at the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, 3rd Floor.

 “Healthy food business is growing globally” said Dr. Gijs Theunissen DVM, The Netherlands Agricultural Counsellor

Globally the market for the healthy food business in growing. Healthy food means for me: safe food (microbiological and chemical), nutritious and produced in a sustainable way with respect for the health of the planet, people, plants & animals. In the Netherlands we focus on improving the sustainability of the food production. Especially nature inclusive agriculture, alternative protein sources (plant based), use of innovative high technology (robotic, digitalization) and efficient production (high yields, less water and land use, no use of pesticides/antibiotics).

In Thailand we also want to raise awareness on the (possible) negative impact of food system, such as the effect of (over)use of pesticides (loss of biodiversity, the risks of pesticide residues in food), impact on the climate (e.g. greenhouse gases), deforestation, post-harvest burning etc. The Global Foodture Mission Thailand 2023 by Food Valley of the Netherlands to highlight the sustainable transition of the food systems globally through collaboration and innovation sets an outstanding example on the Thai – Dutch cooperation. We have to work together to solve global challenges. We have to work on innovative and sustainable agri-food systems.

A series of pitch presentations by innovative companies will follow, with each company having 2 to 3 minutes to showcase their groundbreaking solutions. The presenting companies include Kleen Hub, Hamer Packaging, Colipi, Puba Beer, Sanygram, Kytos, Innovad, InsectoCycle, DunavNET, MiOUM, ODS Protein, Ynsect, and Eagle Genomics. And the Q&A session will allow the participants to engage with the presenters and gain further insights into their innovative solutions and technologies.

“The First Global Foodture Mission Thailand 2023: A Bridge Connecting Thai-Dutch & EU for a Sustainable Food System,” says Tjerna Ellenbroek, Food Valley – the Netherlands, and Global Foodture Project Manager.

 Global Foodture is a project that aims to boost the sustainable transition of the food system worldwide through collaboration and innovation. It develops and implements a joint internationalisation strategy that facilitates international collaboration outside Europe for European SMEs. The international mission to Thailand is the first Global Foodture activity on-site after a lot of online activities. During this visit, the European Small and Medium Enterprises (SMEs) and Asian partners will build sustainable relations and partnerships, find partners to discuss new technologies and innovative solutions, gain insights into the innovation area’s in Europe and Thailand and identify opportunities for their solutions to contribute to a more sustainable food system. The project aims to boost the sustainable transition of the food system globally through innovation collaboration. With the visit of a European delegation to Thailand, we support and stimulate the cooperation of innovative to discuss new technologies and innovative solutions to contribute to a more sustainable food system worldwide.

Food Valley The Netherlands and the ambition of 2050

“Foodvalley is a non-profit organisation that accelerates the transition of the food system. In 2050 the food system needs to offer food security to 10 billion people worldwide. Tasty, affordable, healthy and sustainable food, produced with respect for animals and our planet. Foodvalley guides parties from thoughts and ambitions into

practice. Foodvalley drives collective action with frontrunners across sectors and countries with a focus on Protein Transition, Food & Health and Circular Agrifood” said Tjerna Ellenbroek, Food Valley NL.

Insightful Knowledge Sharing by 3 Food Influencers in Thailand

Mr. Visit Limlurcha, Vice Chairman of the Board of Trade of Thailand and President of the Thai Future Food Trade Association said “Our world faces many challenges from climate change, longevity society, political conflict and disease outbreaks which affect global food security. Thai food industry aims to develop the production process to produce future foods which comply to Bio-Circular-Green economy concept. We are committed to serving the domestic and global food market under the principles of eco-friendly, healthy, safety and transparency”.

Dr. Vanida Khumnirdpetch from the Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand stated “If the committed global agenda is still the SDG 2030, the transformation of Agri-Food Systems to be resilient, sustainable and inclusive is timely needed.  How nature-based solutions and practices can be implemented in a way that producers and consumers can equally share both cost and benefit?  How The trade-offs and co-benefits can be practical at the field, on farm and on plate?  The recovery from Covid-19, climate resilient economies or addressing the biodiversity loss; the world is our planet and we are the people.  Collaboration and partnership at all levels, local-national-international is required for transformation of food systems to achieve the sustainable development by 2030.”

Dr. Noratat Prachom from the Faculty of Fisheries, Kasetsart University said “Since the global population has been rising, and the global protein demand is expected to double by 2050. Asia is by far the largest contributor to global aquaculture producing 92% of the world’s farmed fishes. Sustainable aquaculture and fisheries are probably the key to global food and nutrition security. There are currently five factors challenging the development of sustainable aquaculture and fisheries, such as (1) The environmental factors, (2) The suitable space on land and water, (3) The availability of technology and innovation, (4) The production and its cost, and (5) The marketing, demand and price considerations.”

 Healthy Food Asia: Unlocking Unmatched Opportunities

Mr. Igor Palka, Managing Director of VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd., provides the insights into the business opportunities and highlights of Healthy Food Asia 2023, an upcoming healthy food exhibition in the Asia Pacific region. The event will be held on July 5-6, 2023, at Samyan Mitrtown Hall, Samyan, Bangkok.

Mr. Palka stated, “Healthy Food Asia 2023 is the gateway to a thriving future in the food industry. By joining us, you will discover unparalleled business opportunities, connect with leading suppliers, and embrace the latest trends in healthy, organic, vegan, and functional food. As you witness the impressive business pitches from renowned European brands participating in the Global FoodTure mission, envision the vast array of healthy food business brands awaiting your exploration at our exhibition. Join us and discover a world of opportunities in the thriving realm of healthy food.” Don’t miss this chance to shape your success and be at the forefront of the industry’s transformation. Learn more and register for a free entry ticket at https://healthyfoodasia.com/

This event serves as a pre-event for Healthy Food Asia 2023, the premier food exhibition covering healthy, organic, vegan, plant-based, functional, and free-from food trade in the ASEAN and Asia Pacific regions. Healthy Food Asia 2023 will take place on 5-6 July 2023, at Samyan Mitrtown Hall, Samyan, Bangkok. Attendees can register now to secure a free entry.

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
Riya
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.