โชติปาลกุมาร
Read More +

โชติปาลกุมาร

พระโสณกุฏิกัณณะ
Read More +

พระโสณกุฏิกัณณะ เทศนาให้โจรกลับใจ

พระนางสัมพุลา
Read More +

พระนางสัมพุลา ยอดภรรยาผู้เกื้อกูลสามี

วาสนา
Read More +

เรื่องเล่าของ พระปิลินทวัจฉะ ผู้ไม่อาจละวาสนา

ความลับของนาคราช
Read More +

ความลับของนาคราช

กุมภโฆสก
Read More +

กุมภโฆสก เศรษฐีผู้ประกอบด้วยธรรม

มารดาของพระกุมารกัสสปะ
Read More +

มารดาของพระกุมารกัสสปะ

นายพรานกุกกุฏมิตร
Read More +

นายพรานกุกกุฏมิตร บรรลุโสดาปัตติผลด้วยอานิสงส์แห่งการปรนนิบัติเจดีย์

มหิสสาสกุมาร
Read More +

มหิสสาสกุมาร พระราชโอรสผู้มีเทวธรรม

มาติกมารดา
Read More +

มาติกมารดา ผู้รู้วาระจิต

พระจิตตหัตถ์
Read More +

พระจิตตหัตถ์ คนเลี้ยงโคผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์

นางขุชชุตตรา
Read More +

นางขุชชุตตรา หญิงค่อมผู้เรืองปัญญา เอตทัคคะผู้เป็นเลิศในทางสดับตรับฟัง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.