สมาร์ทโฟน, พัฒนาการล่าช้า, เด็กเล่นสมาร์ทโฟนทำให้พัฒนาการล่าช้า, Smart Phone

เด็ก 3 ขวบเล่นสมาร์ทโฟน ระวังพัฒนาการล่าช้า!

เด็ก 3 ขวบเล่นสมาร์ทโฟน

ระวังพัฒนาการล่าช้า!

ผลสำรวจล่าสุดปีนี้ (พ.ศ. 2556) พบว่า กลุ่มเด็กอายุ 3 ขวบ มีพัฒนาการสมวัยเพียงร้อยละ 57 และไม่สมวัยถึงร้อยละ 43! โดยร้อยละ 20 มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามอายุ ส่วนเด็กกลุ่มเดิมที่มีพัฒนาการไม่สมวัย มีถึงร้อยละ 70 ที่พัฒนาการไม่ก้าวหน้า

น.ต.นพ. บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กเล็กมีพัฒนาการช้า คือ

1. ไม่ได้รับอาหารที่ดีและมีคุณค่าตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดยเฉพาะเกลือแร่ที่มีผลต่อสมอง คือ ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟเลต

2. เกิดจากการเลี้ยงดูหรือคนเลี้ยงมีปัญหา โดยเฉพาะในครอบครัวเดี่ยว

และ 3. ใช้สื่อโทรทัศน์หรือสมาร์ทโฟนเลี้ยงเด็กมากเกินไป ทั้งๆที่ควรทำกิจกรรมอื่น เช่น เล่านิทานหรือเล่นกับเด็ก เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งหมด

ในปีนี้ สบส. จึงได้จัดอบรมอาสาสมัคร 52,236 ราย ให้มีความรู้และมีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังในชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์เด็กเล็ก ผู้ปกครอง เพื่อดูแลกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ

สำหรับเทคนิคการฝึกพัฒนาเด็กเล็ก นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดี แนะนำให้ผู้ปกครองใจเย็น ไม่โมโห ไม่ขึ้นเสียง ไม่ตีเด็ก เมื่อเด็กทำได้ตามที่ฝึก ควรชมเชยเด็ก ยิ้ม ปรบมือ กอด เพื่อให้เด็กมีกำลังใจที่จะฝึกต่อ ซึ่งจะช่วยแก้ไขพัฒนาการล่าช้าของเด็กให้สำเร็จได้

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน, สสส.

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.