ไม่กินเนื้อสัตว์

WHY NO! ทําไมชีวจิตไม่กินเนื้อสัตว์

ทําไมชีวจิต ไม่กินเนื้อสัตว์

หลายคนสงสัยว่า ว่าทำไมชีวจิต ไม่กินเนื้อสัตว์ ย่อยยาก เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ …มาฟังเหตุผลดีๆ ที่อาจารย์สาทิส อินทรกําแหง กูรูต้นตํารับชีวจิต อธิบายกันค่ะ

สารเคมีอันตรายสะสม

ปัจจุบันสัตว์ส่วนใหญ่ถูกเลี้ยงแบบ mass production เช่น   ไก่ตอน ซึ่งมีการให้อาหารสัตว์    ยาบํารุง และฮอร์โมนแบบเกินขนาด เป็นเหตุให้มีสารเคมีตกค้างอยู่ในเนื้อสัตว์  คนกิน จึงอาจได้รับอันตรายซึ่งทางการแพทย์พิสูจน์ แล้วว่าเป็นสารก่อมะเร็งได้

อุดมไขมันผู้ร้าย

เนื้อสัตว์ย่อยยากและไขมันสัตว์มีไขมันชนิดเลว (LDL:low-density lipoprotein) เมื่อสะสมในร่างกายมาก  โดยทั่วไปจะทําให้เส้นเลือดแข็งและเปราะง่าย    ขั้นรุนแรงอาจส่งผลต่ออวัยวะที่มีไขมันเกาะอยู่ เช่น    ถ้าเกาะผนังภายในเส้นเลือด ทําให้มีอาการคล้ายพังผืดภายในเส้นเลือด(fatty plaque) เกาะตับทําให้ตับแข็ง เกาะไตทําให้เป็นโรคไตหรือนิ่วในไต  เกาะในถุงน้ําดีทําให้เป็นนิ่วในถุงน้ําดี  เป็นต้น

ชีวจิต

ได้โปรตีนเป็นพิษ

ในการสร้างความเจริญเติบโต ร่างกายต้องการโปรตีนเป็นสารอาหารสําคัญ  ซึ่งพบได้ในพืชและเนื้อสัตว์ หลังจากกินเข้าไปแล้ว โปรตีนจะถูกย่อยที่ลําไส้เล็กตอนต้น  แล้วแตกตัวเป็นกรดแอมิโน (amino acid)เพื่อดูดซึมไปบํารุงส่วนต่างๆ  เช่น   กล้ามเนื้อ

แต่คนเราต้องการกรดแอมิโนแค่ 22 ชนิด    โดยเฉพาะในจํานวนนี้ มี 8 ชนิดเป็นกรดแอมิโนจําเป็น(essential amino acid) ที่ร่างกายขาดไม่ได้  และมีเฉพาะในเนื้อสัตว์เท่านั้น  หากได้รับไม่เพียงพออาจทําให้เกิดอาการเจ็บป่วย เช่น โลหิตจาง

กรดแอมิโนจําเป็นพบได้ในปลาและอาหารทะเล ตรงกันข้ามกับการกินเนื้อสัตว์ย่อยยากจะทําให้ได้รับกรดแอมิโนที่เป็นพิษต่อร่างกาย  นอกจากนี้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ยังเป็นอาหารย่อยยาก  จึงไม่เหมาะกับระบบย่อยของมนุษย์

ที่สำคัญ    ผลเสียทั้งหมดนี้ล้วนก่อท็อกซิน(toxin)   กร่อนทําร้ายภูมิชีวิตโดยไม่รู้ตัวด้วย ฉะนั้น  ลองงดเพื่อสุขภาพของตัวเองดูนะคะ

จากคอลัมน์ Healthy guide

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.