โรงพยาบาลมาตรฐาน  HA , ฉุกเฉิน, เจ็บป่วยฉุกเฉิน, การบริการสุขภาพโรงพยาบาล HA, เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

“เจ็บป่วยฉุกเฉิน” และการบริการสุขภาพโรงพยาบาล HA

เจ็บป่วยฉุกเฉิน และการบริการสุขภาพโรงพยาบาล HA

เจ็บป่วยฉุกเฉิน คนไข้ ผู้ป่วย อาจคิดว่าฉุกเฉิน ต้องรีบไปโรงพยาบาลพบหมอ แล้วรักษาอย่างรวดเร็วแล้วกลับบ้าน แต่แท้จริงแล้วฉุกเฉินอาจไม่ใช่แค่ คนไข้คิดว่าฉุกเฉิน แต่ฉุกเฉินต้องถูกประเมินในทางการแพทย์ด้วย

การจัดการระบบการบริการสุขภาพ ว่าด้วยเรื่องฉุกเฉิน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการให้ประโยชน์ และเข้าถึงการบริการที่เท่าเทียมกัน เเถมลดภาระการทำงานของบุคลากรด้านสุขภาพอีกด้วย

เมื่อไม่นานมานี้ ชีวจิตออนไลน์ได้มีโอกาสไปจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเเม่สายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อเยี่ยมชม และศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน  HA  กับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน

จังหวัดเชียงรายมีการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน การจัดการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่เป็นระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย  ตามมาตรฐานการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA สามารถบริหารจัดการงานในด้านต่างได้ดี ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น มีระบบการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีระบบ เป็นไปตามมาตรฐานสากล

นายแพทย์กิตตินันท์ อรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ระบุว่า

“ประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ทั้งสิ้น 782 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.04 ของโรงพยาบาลทั้งหมด เป็นโรงพยาบาลภาครัฐ 699 แห่ง และภาคเอกชน 83 แห่ง โดยเปอร์เซ็นต์การรับรองประกอบด้วย ประเภทโรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 77.85 โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 88.54 โรงพยาบาลศูนย์ ร้อยละ87.88 โรงพยาบาลรัฐอื่นๆในสังกัดสธ.ร้อยละ 73.44 โรงเรียนแพทย์/รพ.มหาวิทยาลัย ร้อยละ92.31 ขั้น3รวมโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองขั้นก้าวหน้ากรุงเทพมหานครสังกัดกทม.ร้อยละ 87.50 “

“สำหรับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลแห่งเเรกที่เกิดขึ้นจากประชาชนโดยตรง สร้างขึ้นมาจากความร่วมมือของคนในชุมชน โดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณของรัฐ ถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลประชารัฐอย่างแท้จริง ความสำเร็จของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย ในด้านการบริหารจัดการ คุณภาพของโรงพยาบาล ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง และครบทั้งวงจร”

โรงพยาบาลมาตรฐาน  HA , ฉุกเฉิน, เจ็บป่วยฉุกเฉิน, การบริการสุขภาพโรงพยาบาล HA, เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน  HA 

โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน  HA  ด้านการจัดการเวชศาตร์ฉุกเฉิน

 นายแพทย์วัชรพงษ์  คำหล้า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า

“กระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลเชียงรายอยู่ภายใต้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการภายใต้มาตรฐานในระบบHA โดยมีรพ.ในสังกัด18แห่ง ผ่านโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ขั้น3 จำนวน17แห่ง และอีก1 แห่ง คือ รพ.ดอยหลวง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีอาคารผู้ป่วยใน เพราะรพ.เพิ่งเปิดได้แค่2-3ปี โดยอยู่ระหว่างการวางระบบ แต่อย่างไรก็ตาม โดยระบบทั่วไป ก็อยู่ในมาตรการ HA ในการดูแลผู้ป่วยนอก และยังมีกลุ่มงานที่รับผิดชอบโดยตรงคอยดูแล ตรวจเยี่ยม กระตุ้น รพ.ด้วย

“นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องยังเป็นหนึ่งในเครือข่ายศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลหรือ HACCของสรพ.อีกด้วยโดยศูนย์ Haccรพ.เชียงรายฯ เป็นศูนย์พี่เลี้ยงใหญ่ทางด้านวิชาการ ลิงค์ข้อมูลโดยตรงกับสรพ. และรพ.ในสังกัด สร้างกิจกรรม การเรียนรู้ กระตุ้น ย่อยข้อมูลสื่อสาร สรพ.จากตำรา วิชาการกำกับหลักสูตรรายงานผลเข้าสู่รพ.และเป็นพี่เลี้ยงช่วยส่งผลงาน HA ฟอรั่มประจำปี

“มาสู่การทำความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ในการทำงานได้โดยตรงโดยมีการติดตามดูแลช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอ เช่น รพ.ในชุมชนขนาดเล็กซึ่งในส่วนนี้จะทำหน้าที่ในการดูแลเพื่อให้เกิดพลังและไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งเพื่อการบริการได้มีคุณภาพซึ่งท้ายที่สุดจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งศูนย์HACCยังดูแลรวมทั้งจังหวัดพะเยาด้วย”

ทั้งนี้ถือว่าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผ่านการต่ออายุมาแล้ว5ครั้ง ครั้งละ3ปีซึ่งกว่า15ปีถือว่า มีประสบการณ์องค์ความรู้และมีการร่วมกันสังเคราะห์เพื่อสร้างความเข้าใจให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการส่งต่อภาวะวิกฤต เพื่อสร้างพัฒนา คุณภาพระบบบริการ

จะมีการจัดเวทีทุกหนึ่งเดือนเพื่อนำเคสกรณีศึกษาไม่พึงประสงค์ มาพูดคุยเพื่อทบทวนการทำงานหรือช่องว่างในการพบเจอปัญหาอุปสรรคโดยเป็นการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลร่วมกันเพื่ออุดช่องว่างช่องโหว่ ถือเป็นเวทีทบทวนการทำงานประสบการณ์ในเหตุไม่พึงประสงค์หาข้อสรุปจากผู้เชี่ยวชาญร่วมกันและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดซ้ำ

โรงพยาบาลมาตรฐาน  HA , ฉุกเฉิน, เจ็บป่วยฉุกเฉิน, การบริการสุขภาพโรงพยาบาล HA, เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

อ่านต่อหน้าถัดไป ฉุกเฉินแค่ไหน แล้วทำไมถึงต้องรอนาน  

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.