ชีวจิต

“ชีวจิต” การใช้ชีวิตอย่างเข้าใจธรรมชาติ

ชีวจิตคืออะไร

ชีวจิตคือ ร่างกายและจิตใจ จุดประสงค์ของชีวจิต คือ ความสุขสมบูรณ์ทั้งกายและใจ โดยยึดเอาวิธีปฏิบัติและความคิดในแนวธรรมชาติเป็นหลัก

ในด้านของร่างกายและจิตใจนั้น ชีวจิตถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่างกายมีผลต่อจิตใจ และจิตใจก็มีผลต่อร่างกายด้วยความสุขสมบูรณ์ที่แท้จริง ซึ่งขึ้นอยู่กับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของร่างกาย (Wholeness as Perfection)

ความคิดเช่นนี้ตรงกับทฤษฎีเรื่อง Body and Mind ของ Dr. Norman Cousin แห่งสหรัฐอเมริกาและตรงกันกับหลักการของโฮลิสติก (Holistic) และที่น่าอัศจรรย์ก็คือ ตรงกับหลักการแพทย์แผนจีนเมื่อหกพันปีก่อน และก็ตรงกันกับหลักปรัชญาของเต๋าเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้วเช่นกัน

ความคิดในเรื่องความสุขทั้งกายทั้งใจโดยยึดหลักธรรมชาติเป็นหลักนี้ ตรงกันทั้งของเก่าและใหม่ ถือได้ว่าเป็นสัจธรรมแท้จริงได้อย่างหนึ่ง

 

ชีวจิต

การปฏิบัติตามแนวชีวจิต

จะมุ่งไปในด้านการสร้างสุขภาพและใจก่อน โดยการใช้อาหารสุขภาพ การใช้เครื่องอุปโภคที่มาจากธรรมชาติหรือใกล้กับธรรมชาติมากที่สุดที่จะมากได้ ในขณะเดียวกัน ชีวิตความเป็นอยู่ก็ต้องไปตามธรรมชาติ คือ ใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์และเรียบง่าย และโดยเหตุที่สังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนไป ยึดเรื่องวัตถุนิยมมากมายเหลือเกิน จึงควรพยายามละเรื่องวัตถุนิยมให้มากที่สุดที่จะมากได้

ชีวิตที่เป็นไปตามธรรมชาติจะเป็นชีวจิตที่อายุยืน แข็งแรง มีความสุขสดชื่นตลอดเวลา

ชีวิตในสังคมปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้น บางคนอาจจะอายุยืนแต่สุขภาพอ่อนแอ เจ็บป่วยออดแอด ร่างกายเต็มไปด้วยความเจ็บปวด ทรมาน สมองและสติปัญญามาสมประกอบ ความจำเลอะเลือน นี่ไม่ใช่อายุยืนตามทัศนะของชีวจิต

เมื่อมีการปฏิบัติทางกายแล้ว ก็ต้องมีการปฏิบัติทางใจด้วยในด้านจิตใจ เป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือ ความสงบ ความสงบทางกายวึ่งอาสัยธรรมชาติเป้นปัจจัยจะทำให้เกิดความสงบทางใจ เกิดปัญญามองเห็นสัจธรรมของโลกและชีวิต

 

 

 

 

 

<< การบำบัดตามแนวทางชีวจิต มีอะไรบ้าง อ่านต่อที่หน้า 3 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.