ควบคุมน้ำหนัก

FAT FIGHTER 4 กลยุทธ์ ควบคุมน้ำหนัก ในช่วงวันหยุด

กลยุทธ์ ควบคุมน้ำหนัก จากงานศึกษาที่ได้ตีพิมพ์ใน The BMJ เกี่ยวกับพฤติกรรม ที่ส่งผลให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดยาว ระบุว่า ในแต่ละปีเราควรมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หรือเฉลี่ยประมาณ 0.45 กิโลกรัมต่อปี แต่น้ำหนักของคนส่วนใหญ่ มักเพิ่มขึ้นเกินมาตรฐานในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว

จึงได้แนะนำวิธีง่าย ๆ ที่จะช่วย ควบคุมน้ำหนัก ต้อนรับปีใหม่ ดังนี้

ลิ ส ต์ กิ จ ก ร ร ม ทั้ ง ห ม ด ที่ จ ะ เ ข้ า ร่ ว ม ล ง ใ น ป ฏิ ทิ น

เพื่อวางแผนการกินล่วงหน้า หากวันไหนมีงานเลี้ยงฉลอง ในช่วงเช้าของวันนั้น ให้กินอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมกับอาหารว่างเบา ๆ อย่างผลไม้ หรือโยเกิร์ตแคลอรีต่ำ เพื่อปรับสมดุลแคลอรีส่วนเกิน ที่คุณอาจบริโภคในงานปาร์ตี้ และช่วยให้หลีกเลี่ยงการกินมากเกินไปในภายหลังได้

ห า ก คุ ณ เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ ใ น ก า ร จั ด ง า น เ ลี้ ย ง ฉ ล อ ง

แน่นอนว่าต้องมีปัญหากับการชิมอาหารเกือบตลอดทั้งวัน ดังนั้นให้ลองเคี้ยวหมากฝรั่งที่ไม่มีน้ำตาลในขณะเตรียมอาหาร หรือกินของว่างเล็กน้อยก่อนเริ่มทำอาหาร หลังปาร์ตี้จบลงถ้ามีอาหารเหลือแล้วคุณรู้สึกเสียดาย ควรแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานทั้งหมด

ป า ร์ ตี้ ที่ ท ำ ง า น อ า จ เ ป็ น อั น ต ร า ย กั บ น้ ำ ห นั ก

เพราะด้วยจำนวนคนที่เยอะทำให้มีปริมาณอาหารมากเป็นพิเศษ ฉะนั้นต้องตัดสินใจเลือกกินอย่างชาญฉลาด เช่น ถ้ามีโอกาสในการเลือกเมนู ให้เลือกรายการอาหารที่มีแคลอรีต่ำ เน้นผักหรือผลไม้ และกินอาหารแค่พออยู่ท้อง

วั น ห ยุ ด ย า ว ไ ม่ จ ำ เ ป็ น ต้ อ ง ห ม ก มุ่ น อ ยู่ กั บ อ า ห า ร เ ส ม อ ไ ป

เปลี่ยนจากการไปงานปาร์ตี้ เป็นเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ออกเดินทางท่องเที่ยว ชมคอนเสิร์ตหรือการแสดง เดินเล่นชมแสงสีในช่วงเทศกาล เข้าคลาสโยคะพบปะผู้คนใหม่ ๆ เป็นต้น

การป้องกันไม่ให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุด อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ทุกคนสามารถทำได้ เพียงแค่ต้องมีสติกับการกินนะคะ

เรื่อง กองบรรณาธิการ ภาพ iStock

ชีวจิต 5 3 4

///////// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ////// ////// ///// ///// ///// ///// ///// ///// /////

บทความน่าสนใจอื่น ๆ

กินบุฟเฟต์ อย่างฉลาด อิ่มนาน สารอาหารครบ แต่น้ำหนักไม่พุ่ง

HOW TO ชั่งน้ำหนักตัว อย่างไร? ให้คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

แอ๊ปเปิ้ลเขียว ของดีลดน้ำหนัก บำรุงหัวใจ ปอด ลดน้ำตาลในเลือด

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.