Vaccine Guide 9 วัคซีน ที่ทุกคนต้องฉีด

Vaccine Guide 9 วัคซีน ที่ทุกคนต้องฉีด

9 วัคซีนที่ต้องฉีด

วัคซีนที่ต้องฉีด ในผู้ใหญ่มีอะไรบ้าง ประชาชนทุกคนควรมีภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ อย่างเหมาะสม หนังสือตําราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2556 โดยสํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข แนะนําวัคซีนที่แพทย์ควรพิจารณาให้ผู้ใหญ่หญิงตั้งครรภ์และผู้สูงอายุได้รับ ดังนี้

 1. วัคซีนบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (Tetanus vaccine)

  หากติดเชื้อจะทําให้เกิดอาการเกร็งทั้งตัว เป็นไข้ ความดันโลหิตสูง และการเต้นของหัวใจผิดปกติ

Vaccine Guide แนะนําให้ฉีด 3 ครั้ง ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก1-2 เดือน และครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งที่สอง 6-12 เดือน และควรฉีดกระตุ้นทุก10 ปีราคาเข็มละประมาณ 650 บาทขึ้นไป

 1. ไข้หวัดใหญ่ (Influenza vaccine)

  ในผู้สูงอายุวัย65ปีขึ้นไป ผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหืดโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจเบาหวานไตโรคเกี่ยวกับระบบเลือดภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน

 Vaccine Guide ฉีดปีละ1ครั้ง ก่อนมีการระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ราคาเข็มละประมาณ 350 บาทขึ้นไป

 1. Streptococcus pneumoniae (Pneumococcal vaccine)

  เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นอันตรายจากโรคนี้คือ ผู้สูงอายุวัย 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่ไม่มีม้าม ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หัวใจ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตับแข็ง น้ำไขสันหลังรั่ว หืด ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจํา ฯลฯ

Vaccine Guide แนะนําให้ฉีดชนิด 23-valentpolysaccharide ครั้งเดียว แต่อาจฉีดกระตุ้นหลังฉีดครั้งแรก 3-5 ปี หรือตามคําแนะนําของแพทย์ ราคาเข็มละ1, 500 บาท โดยประมาณ

 1. หัดหัดเยอรมันคางทูม (Measles-mumps-rubella vaccine)

  โรคนี้อาจทําให้เกิดอาการปอดบวมลมชักสมองพิการ และเสียชีวิตเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หูหนวก อัณฑะหรือรังไข่ปวดบวม และยังทําให้เกิดภาวะแท้งและทารกในครรภ์มีความผิดปกติ

Vaccine Guide ถ้าเคยฉีดวัคซีนชนิดนี้ครบ 2 ครั้งแล้วไม่ต้องฉีดอีก แต่ถ้ายังไม่เคยป่วยเป็นทั้ง 3โรคนี้ หรือได้รับวัคซีนไม่ครบควรได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 ครั้ง ราคาเข็มละประมาณ 250 บาทขึ้นไป

วัคซีนที่ต้องฉีด

 

 

คลิกเพื่ออ่านต่อหน้าถัดไป

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.