Mawlynnong

Mawlynnong หมู่บ้านที่สะอาดที่สุดในเอเชีย

เมื่อพูดถึงสถานที่ที่สะอาดที่สุดในทวีปเอเชีย หลายคนคงจินตนาการถึงประเทศที่มีกฎข้อบังคับเกี่ยวกับความสะอาดที่ค่อนข้างเข้มงวดอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ หรือประเทศที่มีฟ้าครามน้ําใสอย่างญี่ปุ่น แต่รู้หรือไม่ว่า หมู่บ้านที่สะอาดที่สุดกลับอยู่ในประเทศอินเดีย
1
หมู่บ้านที่สะอาดที่สุดในทวีปเอเชียนี้ชื่อ หมู่บ้าน Mawlynnong ในรัฐเมฆาลัย ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย หมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรราว 600 คน และสมาชิกในหมู่บ้านทุกคนก็ช่วยกันรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี
Mawlynnong
Mawlynnong
ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้เริ่มต้นเอาใจใส่เรื่องความสะอาดและสุขอนามัยมาตั้งแต่เมื่อประมาณ 130 ปีก่อน เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรค คณะผู้สอนศาสนาจากตะวันตกจึงปลูกฝังจิตสํานึกรักความสะอาดให้แก่คนในหมู่บ้านเพื่อยับยั้งการระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว
2
นอกจากนั้นคนในหมู่บ้านMawlynnong ยังสืบเชื้อสายมาจากชาวกาสีซึ่งเป็นชนเผ่าที่ให้อํานาจสตรีเป็นใหญ่ ที่อยู่อาศัยและพื้นที่แวดล้อมจึงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามลักษณะนิสัยของสตรี
3
ชาวบ้านพากันปฏิบัติตามกฎการรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด โดยในทุก ๆ เช้า เด็ก ๆ ในหมู่บ้านจะเริ่มต้นทําความสะอาดด้วยการเก็บเศษขยะ ใบไม้แห้ง และนําขยะไปทิ้งตั้งแต่เวลาหกโมงครึ่งก่อนไปโรงเรียน จากนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่เก็บกวาดพื้นที่โดยรอบหมู่บ้านให้เป็นระเบียบและปลูกต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน
Mawlynnong
Mawlynnong
นอกจากนั้นยังมีการคัดแยกขยะ โดยแบ่งขยะออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ขยะอินทรีย์หรือขยะชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ชาวบ้านจะนําขยะเหล่านี้ไปฝังดินเพื่อให้ขยะแปรสภาพเป็นปุ๋ยต่อไป และประเภทที่สองได้แก่ขยะที่สามารถนําไปเผาได้ ชาวบ้านจะเก็บรวบรวมขยะเหล่านี้ และนําไปฝังในพื้นที่ที่ห่างไกลจากหมู่บ้าน
4
สําหรับขยะที่เป็นพลาสติกซึ่งไม่สามารถฝังหรือเผาได้ ชาวบ้านจะนํากลับมาใช้ใหม่ โดยการแปรรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้เป็นกระถางต้นไม้ และแปรรูปถุงพลาสติกให้กลายเป็นชิงช้าสําหรับเด็ก ๆ นอกจากนั้นภายในหมู่บ้านยังมีถังขยะที่เป็นภาชนะจักสานรูปทรงกรวยดูแปลกตาวางโดยรอบ เพื่อให้คนในชุมชนรู้จักทิ้งขยะให้ถูกที่อีกด้วย
Mawlynnong
Mawlynnong
ปัจจุบันหมู่บ้านMawlynnong เป็นสถานที่ที่ได้รับการยกย่องเรื่องความสะอาดจากสื่อต่าง ๆ มากมายทั้งจากนิตยสาร Discover India ที่ยกย่องให้หมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านที่สะอาดที่สุดในทวีปเอเชียในปี ค.ศ. 2003 และเป็นหมู่บ้านที่สะอาดที่สุดของประเทศอินเดียในปี ค.ศ. 2005 และล่าสุด นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีของประเทศอินเดีย ก็ยกย่องให้หมู่บ้าน Mawlynnong เป็นหมู่บ้านที่สะอาดที่สุดในรัฐเมฆาลัยและเป็นต้นแบบในเรื่องความสะอาดให้แก่เมืองอื่น ๆ ในประเทศอินเดียอีกด้วย
5
การรักษาความสะอาดสําหรับคนในหมู่บ้านแห่งนี้มิได้เป็นเพียงกิจวัตรประจําวัน หากแต่พวกเขาปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นประเพณี นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดี ๆ ที่น่ายึดถือเป็นแบบอย่าง
6

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.