แพทย์ต้นแบบ

หมอภาคย์เข้ารับรางวัล ‘ แพทย์ต้นแบบ ’ ในงานครบรอบ 50 ปีของแพทยสภา

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา ในงานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย มีการมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นและ แพทย์ต้นแบบ ให้แก่แพทย์ที่มีผลงานโดดเด่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างแก่แพทย์รุ่นต่อไป

สำหรับรางวัลแพทย์ดีเด่น ได้แก่ นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ซึ่งยึดมั่นแก้ไขปัญหาวัณโรคดื้อยา ทำงานเพื่อส่วนรวม และยึดประโยชน์ของคนไข้เป็นสำคัญ นพ.โมลี วณิชสุวรรณ ผอ.รพ.สมุทรสาคร แพทย์ดีเด่นด้านการบริหาร จากผลงานการปฎิบัติหน้าที่ในการทำงานบริการโรงพยาบาล และการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ป้องกันโรคระบาด พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ แพทย์ประจำบ้าน รพ.สงขลานครินทร์

ส่วนรางวัลแพทย์ต้นแบบมี 25 คน ได้แก่ นพ.กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์, ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์, ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์, นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์, ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์, ศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์, ศ.กิตติคุณ นพ.ชวลิต อ่องจริต, ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน, ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค, ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ, พล.ร.ต.นพ.ปิโยรส ปรียานนท์, พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา, ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ, ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล, พญ.พันทิวา สินรัชตานันท์, พ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน, ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์, ศ.เกียรติคุณ พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา, ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ, นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์, พล.ต.นพ.สยม น้ำฟ้า, นพ.เสถียร ตรีทิพย์วาณิชย์, ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, นพ.สุนทร อันตรเสน และ พญ.อมรา มลิลา

แพทย์ต้นแบบ
เครดิตภาพ @Veerayuth Pimsen

ซึ่งในปีนี้มีชื่อของ พ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 25 แพทย์ต้นแบบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างด้วย

ทั้งนี้ พ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 3 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า รางวัลที่รับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ และคิดว่าพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด พร้อมฝากเรื่องการทำงานระหว่างหมอกับคนไข้ที่ปัจจุบันมักเกิดปัญหาว่า ขอให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน แพทย์ทุกคนมีเจตนาดีพยายามปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ แต่ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้เสมอ แม้ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตาม หากมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เชื่อว่าปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่างคนไข้กับบุคลากรทางการแพทย์จะลดลง

 

ขอขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊กVeerayuth Pimsen, เฟซบุ๊ก ภาคย์ โลหารชุน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.