พรหมโลก

ทัวร์พรหมโลก ดินแดนแห่งผู้สร้างบุญด้วยสมาธิ

ทัวร์ พรหมโลก ดินแดนแห่งผู้สร้างบุญด้วยสมาธิ

วันนี้จพาทุกท่านท่องไปในภูมิแห่งผู้สร้างบุญจากสมาธิ คือ พรหมโลก หรือพรหมภูมิ ที่สถิตของพรหมทั้งที่มีรูปและไม่มีรูป

พรหมโลกหรือพรหมภูมิเป็นภูมิของพรหมที่มีรูปเป็นทิพย์ ซึ่งเสวยสุขอันเกิดจากฌานอยู่ในปราสาทแก้ว แตกต่างกันตามกำลังฌาน โดยรูปพรหมชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 11 เป็นผลจากสมถภาวนา ส่วนชั้นที่ 12 ถึงชั้นที่ 16 เป็นผลจากวิปัสสนาภาวนา ลักษณะของพรหมเป็นบุรุษเพศทั้งสิ้น หน้าตางดงาม รัศมีกายส่องสว่างยิ่งนัก อิ่มทิพย์ด้วยฌานสมาบัติ จึงไม่ต้องกินอาหาร

พรหมโลก3 ชั้นแรกนี้เป็นพรหมผู้เจริญสมถภาวนาระดับปฐมฌาน ตั้งอยู่ในระดับพื้นเดียวกัน แต่แยกอาณาเขตตามกำลังฌาน

 

พรหมปาริสัชชา

พรหมโลกชั้นนี้มีอายุ 1 ใน 3 มหากัป พรหมโลกชั้นที่ 1 อยู่ห่างไกลจากโลกมนุษย์มากนัก เป็นที่อยู่แห่งพระพรหมผู้เป็นบริวารของท้าวมหาพรหม

 

พรหมปุโรหิตา

พรหมโลกชั้นนี้มีอายุครึ่งมหากัป เป็นที่อยู่แห่งพรหมซึ่งประเสริฐกว่า มีพรหมสมบัติ ปราสาทวิมาน และรูปร่างที่ใหญ่กว่าพรหมชั้นแรก

 

มหาพรหมา

พรหมโลกชั้นนี้มีอายุ 1 มหากัป เป็นที่อยู่แห่งท้าวมหาพรหม มีพรหมสมบัติและรูปสมบัติอันประณีตกว่าพรหมโลกสองชั้นแรก

 

 3 ชั้นต่อไปนี้เป็นพรหมผู้เจริญสมถภาวนาระดับทุติยฌาน ตั้งอยู่ระดับพื้นเดียวกัน แต่แยกอาณาเขตตามกำลังฌาน

 

ปริตตาภา

พรหมโลกชั้นนี้มีอายุ 2 มหากัป เป็นที่อยู่แห่งพรหมผู้มีรัศมีน้อยกว่าพรหมที่มีกำลังฌานสูงกว่าตน

 

อัปปมาณาภา

พรหมโลกชั้นนี้มีอายุ 4 มหากัป เป็นที่อยู่แห่งพรหมผู้มีรัศมีประมาณมิได้

 

อาภัสสรา

พรหมโลกชั้นนี้มีอายุ 8 มหากัป เป็นที่อยู่แห่งพรหมผู้มีรัศมีสุกปลั่ง

 

พรหมโลก 3 ชั้นต่อไปนี้เป็นพรหมผู้เจริญสมถภาวนาระดับตติยฌาน อยู่ท่ามกลางอากาศ และแยกอาณาเขตตามกำลังฌาน

 

ปริตตสุภา

พรหมโลกชั้นนี้มีอายุ 16 มหากัป เป็นที่อยู่แห่งพรหมผู้มีรัศมีงามน้อย

 

อัปปมาณสุภา

พรหมโลกชั้นนี้มีอายุ 32 มหากัป เป็นที่อยู่แห่งพรหมผู้มีรัศมีงามประมาณมิได้

 

สุภกิณหา

พรหมโลกชั้นนี้มีอายุ 64 มหากัป เป็นที่อยู่แห่งพรหมผู้มีรัศมีงามกระจ่างจ้า

 

พรหมโลก 3 ชั้นต่อไปนี้เป็นพรมผู้เจริญสมถภาวนาระดับจตุตถฌาน ตั้งอยู่ระดับเดียวกันท่ามกลางอากาศ เมื่อโลกถูกทำลายด้วยไฟ น้ำ และลม พรหมโลกตั้งแต่ชั้นที่ 10 ขึ้นไปจะไม่ถูกทำลายลงไปเหมือนอย่างภูมิที่อยู่ต่ำกว่านี้

 

เวหัปผลา

พรหมโลกชั้นนี้มีอายุ 500 มหากัป เป็นที่อยู่แห่งพรหมผู้เสวยผลแห่งกุศลกรรมที่ตนทำไว้ได้อย่างเต็มที่

 

อสัญญีสัตตา

พรหมโลกชั้นนี้มีอายุ 500 มหากัป เป็นที่อยู่แห่งอสัญญีพรหม ซึ่งเป็นพรหมที่มีแต่รูปร่าง ไม่มีจิตและเจตสิก เรียกอีกอย่างว่า “พรหมลูกฟัก”

 

พรหมโลก 5 ชั้นสุดท้ายอยู่ท่ามกลางอากาศตามลำดับชั้นขึ้นไป และเป็นที่อยู่ของพรหมอริยบุคคลระดับอนาคามีเท่านั้น

 

อวิหาสุทธาวาส

พรหมโลกชั้นนี้มีอายุ 1,000 มหากัป เป็นที่อยู่อันบริสุทธิ์ของพระอนาคามีผู้มีสัทธินทรีย์ (ศรัทธา) แก่กล้า

 

อตัปปาสุทธาวาส

พรหมโลกชั้นนี้มีอายุ 2,000 มหากัป เป็นที่อยู่อันบริสุทธิ์ของพระอนาคามีผู้มีวิริยินทรีย์ (วิริยะ) แก่กล้า เข้าฌานอยู่เสมอ จิตใจจึงมีแต่ความสงบเยือกเย็น ไม่มีความเดือดร้อน

 

สุทัสสาสุทธาวาส

พรหมโลกชั้นนี้มีอายุ 4,000 มหากัป เป็นที่อยู่อันบริสุทธิ์ของพระอนาคามีผู้มีสตินทรีย์ (สติ) แก่กล้า เห็นสภาวธรรมได้ชัดแจ้ง

 

สุทัสสีสุทธาวาส

พรหมโลกชั้นนี้มีอายุ 8,000 มหากัป เป็นที่อยู่อันบริสุทธิ์ของพระอนาคามีผู้มีสมาธินทรีย์ (สมาธิ) แก่กล้า เห็นสภาวธรรมได้ชัดแจ้งยิ่งกว่าพรหมชั้นสุทัสสาภูมิ

 

อกนิฏฐาสุทธาวาส

พรหมโลกชั้นนี้มีอายุ 16,000 มหากัป เป็นที่อยู่อันบริสุทธิ์ของพระอนาคามีผู้มีปัญญินทรีย์ (ปัญญา) ที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อไป

 

พรหมในชั้นอรูปพรหมทั้ง 4 มีอายุยาวนานมาก เป็นพรหมที่ไม่มีรูปร่าง มีแต่จิตและเจตสิก เพราะทำสมถภาวนาจนได้ฌานขั้นสูง ซึ่งอยู่ในภาวะที่ปรารถนาความไม่มีรูป เพราะเห็นโทษภัยของอายตนะทั้ว 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย

 

อากาสานัญจายตนะ

พรหมโลกชั้นนี้มีอายุ 20,000 มหากัป เป็นที่อยู่แห่งพรหมผู้ยึดเอาภาวะมีอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์

 

วิญญาณัญจายตนะ

พรหมโลกชั้นนี้มีอายุ 40,000 มหากัป เป็นที่อยู่แห่งพรหมผู้ยึดเอาภาวะมีวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์

 

อากิญจัญายตนะ

พรหมโลกชั้นนี้มีอายุ 60,000 มหากัป เป็นที่อยู่แห่งพรหมผู้ยึดเอาภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์

 

เนวสัญญานาสัญญายตนะ

พรหมโลกชั้นนี้มีอายุ 84,000 มหากัป เป็นที่อยู่แห่งพรหมผู้ไม่มีสัญญาอย่างหยาบ มีแต่สัญญาอย่างละเอียดเท่านั้น เรียกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่

ที่มา : 31 ภพภูมิ แผนที่ชีวิตของสรรพสัตว์ที่ยังเวียนว่ายในวัฏสงสาร


บทความน่าสนใจ

พระพุทธเจ้ากับบัลลังก์ทั้ง 3 พระองค์คือผู้ครอง บัลลังก์แห่งเทวดา พรหม และพระอริยะ

 สหัมบดีพรหม พระพรหมผู้อาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดสัตว์

ภพภูมิหลังความตาย ที่สัตว์โลกทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิด

เรื่องเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากเมืองสวรรค์ในพระพุทธศาสนา

ไขความกระจ่าง ความหมายที่แท้จริงของคำว่าภพ

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.